نیاز به وکیل متخصص دستور موقت توقیف خودرو دارید؟

ثبت نام

دستور موقت توقیف خودرو

برخی از مشتریان ما لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا

برخی از مشتریان ما

لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا
مراحل کاری دادسان
  • 1 درخواست حقوقی خود را ثبت کنید.
  • 2 رزومه و دستمزد چند وکیل متخصص را دریافت می کنید.
  • 3 وکیل خود را انتخاب نمایید.
  • 4 جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید.

دستور موقت در واقع همان دادرسی فوری دستوری است که دادگاه مبنی بر توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری صادر می نماید. می بایست به این نکته عنایت داشته باشید که دستور موقت هیچ تاثیری در اصل دعوا ندارد، در نتیجه نمی بایست تصور شود که در صورتی که دادگاه به نفع شما دستور موقت صادر نمود حتما در دعوای اصلی هم پیروز خواهید شد یا برعکس در صورتی که دستور موقت صادر ننمود به این معناست که در دعوای اصلی حقی نخواهید داشت بلکه شاید قاضی موضوع را فوری تشخیص نداده است تا دستور موقت صادر نماید. شما می توانید از همین صفحه از داداسان وکیل دستور موقت توقیف خودرو درخواست کنید و به این وسیله در هزینه و زمان انتخاب وکیل دستور موقت توقیف خودرو صرفه جویی کنید. در ابتدا لیستی از وکلای دستور موقت توقیف خودرو به شما ارائه می شود و شما می توانید مناسب ترین وکیل دستور موقت توقیف خودرو را انتخاب کنید.

منظور از دستور موقت چیست؟

دادرسی فوری و دستور موقت برای رسیدگی فوری به اصل دعوا و صدور حکم فوری تاسیس نشده بلکه اقدامی است که در حاشیه اصل دعوا انجام می پذیرد. تبعی بودن دستور موقت آثاری دارد از جمله این که خواسته دستور موقت باید متفاوت از خواسته دعوا باشد، به این معنا که شما نمی توانید خواسته اصلی خودتان را به عنوان خواسته دستور موقت از دادگاه بخواهید. شما می توانید از همین صفحه از داداسان وکیل دستور موقت توقیف خودرو درخواست کنید و به این وسیله در هزینه و زمان انتخاب وکیل دستور موقت توقیف خودرو صرفه جویی کنید. در ابتدا لیستی از وکلای دستور موقت توقیف خودرو به شما ارائه می شود و شما می توانید مناسب ترین وکیل دستور موقت توقیف خودرو را انتخاب کنید.

دادرسی فوری چه مواردی دارد؟

موارد دادرسی فوری بر دو نوع است:

  • اموری که محتاج به تعیین تکلیف فوری دارد: امور فوری را نمی توان تعریف یا شماره گذاری نمود، منظور از این جمله آن است که که تکلیف فوری در هر دعوایی می تواند مصداق پیدا نماید. فوریت یک امر ماهوی است، هرگاه چند روز حتی چند ساعت تاخیر در رسیدگی سبب وارد شدن زیان به یکی از اصحاب دعوا گردد، می توان آن را از موارد دادرسی فوری به حساب آورد.
  • زمانی که اشکالاتی در جریان اجرای احکام یا اسناد لازم الاجرای اداره ثبت به وجود آید و به دستور فوری احتیاج دارد. از این قبیل اشکالات فراوان است، مثلا، به مانع برخوردن بازداشت اموال، اعتراض های صاحب اموال یا اشخاص ثالث و اعتراض راجع به تشریفات اموال. البته تمام این اختلافات دارای جنبه فوریت نیست. فوریت تا اندازه ای است که در صورتی که دادرس بلافاصله رسیدگی نکرده و تدبیری اتخاذ ننماید، حقی فوت گردد یا خسارت جبران ناپذیری متوجه گردد.

شما می توانید از همین صفحه از داداسان وکیل دستور موقت توقیف خودرو درخواست کنید و به این وسیله در هزینه و زمان انتخاب وکیل دستور موقت توقیف خودرو صرفه جویی کنید. در ابتدا لیستی از وکلای دستور موقت توقیف خودرو به شما ارائه می شود و شما می توانید مناسب ترین وکیل دستور موقت توقیف خودرو را انتخاب کنید.

دستور موقت چه ویژگی هایی دارد؟

دستور موقت تبعی است.

دستور موقت اقدامی تبعی است که در کنار اصل دعوا یا اصل دعوایی که اقامه خواهد شد، درخواست می گردد. تجویز دستور موقت به علت اجتناب از پیامدهای زیان باری است که به علت اطاله صدور حکم لازم الاجرا، ذی نفع در معرض آن قرار می گیرد. در نتیجه، در صورتی می تواند درخواست و صادر گردد که اصل دعوایی، مطرح شده یا قابلیت طرح را داشته باشد. به همین دلیل، قانون آیین دادرسی مدنی که در سال ۱۳۷۹ تصویب شده است، به خواهان تکلیف کرده در صورتی که قبل از اقامه دعوا، درخواست دستور موقت کرده باشد، باید در طی ۲۰ روز از تاریخ صدور دستور موقت، نسبت به اقامه اصل دعوا اقدام کند، وگرنه به درخواستِ خوانده، دادگاه از دستور موقت، رفع اثر می نماید. در نتیجه، دادرسی فوری، رسیدگی فوری به اصل دعوا و صدور حکم علیه خوانده نیست، بلکه اقدامی استثنایی در کنار اصل دعوا است.

همچنین خواسته دستور موقت می بایست از خواسته دعوای اصلی متفاوت باشد. به این دلیل که در صورتی که موضوع دستور موقت و خواسته دعوا مشابه باشد، در اجرای دستور موقت، خواسته دعوا در اختیار خواهان قرار می گیرد. برای نمونه، در صورتی که فردی خودرویی را از شخص دیگری خریداری نموده باشد و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی آن را اقامه کرده باشد، می تواند از دادگاه، درخواست دستور موقت مبنی بر توقیف آن خودرو را بکند تا فروشنده از نقل و انتقال مجدد آن اجتناب کند، اما مال توقیف شده در اختیار خواهان قرار نمی گیرد و این امر مستلزم رسیدگی به ماهیت دعوا و صدور حکم قطعی و اجرای آن است، در نتیجه خواهان نمی تواند الزام به تنظیم سند رسمی را موضوع دستور موقت خود قرار دهد.

از طرف دیگر، دستور موقت دادگاه به هیچ وجه در اصل دعوا تأثیری نخواهد داشت، به این معنا که حتی در صورتی که دادگاه، دستور موقت صادر نماید، می تواند در اصل دعوا، خواهان را محکوم به بی حقی کند. در نتیجه، برای نمونه، هرگاه خریدار ملکی به استناد مبایعه نامه عادی، دعوای الزام به انجام تشریفات تنظیم سند رسمی انتقال ملک را علیه فروشنده اقامه نماید و درخواست قرار دستور موقت، مبنی بر منع خوانده از نقل و انتقال ملک کند و دادگاه نیز قرار مورد درخواست را صادر کند، دادگاه این توانایی را دارد که بعد از رسیدگی به دعوا، در صورتی که اصل دعوا را وارد تشخیص نداد، حکم به بی حقی خواهان صادر کند. در نتیجه در نمونه پیش گفته، دادگاه نمی تواند حتی در صورتی که فوریت را احراز نمود، دستور موقت مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی صادر نماید و پس از آن به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی هم رسیدگی نماید، زیرا موضوعی برای رسیدگی ماهوی باقی نمی ماند.

شما می توانید از همین صفحه از داداسان وکیل دستور موقت توقیف خودرو درخواست کنید و به این وسیله در هزینه و زمان انتخاب وکیل دستور موقت توقیف خودرو صرفه جویی کنید. در ابتدا لیستی از وکلای دستور موقت توقیف خودرو به شما ارائه می شود و شما می توانید مناسب ترین وکیل دستور موقت توقیف خودرو را انتخاب کنید.

دستور موقت موقتی است.

دستور موقت، اقدامی موقتی است، در نتیجه همچون هر پدیده دیگری می بایست پایانی داشته باشد و این پایان می تواند زمانی باشد که در اصل دعوا، رأی نهایی صادر شود. در نتیجه، با دستور موقت نمی توان اقدامی را برای همیشه مقرر نمود. پس برای نمونه، اگر خواسته دعوا استرداد مال یا مطالبه وجه است، دستور موقت نمی تواند رد مال به خواهان باشد. اما می تواند بازداشت اموال بدهکار معادل طلب خواهان باشد. شما می توانید از همین صفحه از داداسان وکیل دستور موقت توقیف خودرو درخواست کنید و به این وسیله در هزینه و زمان انتخاب وکیل دستور موقت توقیف خودرو صرفه جویی کنید. در ابتدا لیستی از وکلای دستور موقت توقیف خودرو به شما ارائه می شود و شما می توانید مناسب ترین وکیل دستور موقت توقیف خودرو را انتخاب کنید.

دستور موقت فوری است.

دستور موقت زمانی صادر می گردد که دادگاه، فوریت امر را احراز کند و این فوریت باید در زمان رسیدگی به درخواست دستور موقت وجود داشته باشد، به نحوی که تأخیر در آن موجب وارد شدن زیان غیر قابل جبران به خواهان گردد. در واقع، دستور موقت برای این صادر می گردد که رایی که دادگاه بعدها در ماهیت دعوا صادر می نماید، بی فایده نباشد. شما می توانید از همین صفحه از داداسان وکیل دستور موقت توقیف خودرو درخواست کنید و به این وسیله در هزینه و زمان انتخاب وکیل دستور موقت توقیف خودرو صرفه جویی کنید. در ابتدا لیستی از وکلای دستور موقت توقیف خودرو به شما ارائه می شود و شما می توانید مناسب ترین وکیل دستور موقت توقیف خودرو را انتخاب کنید.

دستور موقت مستلزم دریافت تأمین است.

همان طور که در ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ آورده شده است، دادگاه وظیفه دارد، برای جبران زیان احتمالی که از دستور موقت حاصل می گردد، از خواهان تامین مناسبی بگیرد. این تامین ممکن است، وجه نقد نباشد. شما می توانید از همین صفحه از داداسان وکیل دستور موقت توقیف خودرو درخواست کنید و به این وسیله در هزینه و زمان انتخاب وکیل دستور موقت توقیف خودرو صرفه جویی کنید. در ابتدا لیستی از وکلای دستور موقت توقیف خودرو به شما ارائه می شود و شما می توانید مناسب ترین وکیل دستور موقت توقیف خودرو را انتخاب کنید.

دستور موقت با صدور رأی مرحله بدوی برطرف نمی شود.

دستور موقت با صدور رأی مرحله اول، حتی در صورتی که علیه خواهان باشد، منتفی نمی گردد، بلکه تا صدور رای نهایی علی القاعده پابرجاست، مگر این که در دادگاه تجدیدنظر با اعتراض طرف مقابل فسخ گردد. شما می توانید از همین صفحه از داداسان وکیل دستور موقت توقیف خودرو درخواست کنید و به این وسیله در هزینه و زمان انتخاب وکیل دستور موقت توقیف خودرو صرفه جویی کنید. در ابتدا لیستی از وکلای دستور موقت توقیف خودرو به شما ارائه می شود و شما می توانید مناسب ترین وکیل دستور موقت توقیف خودرو را انتخاب کنید.

دستور موقت به تأیید رئیس حوزه قضایی نیاز دارد.

اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی است. شما می توانید از همین صفحه از داداسان وکیل دستور موقت توقیف خودرو درخواست کنید و به این وسیله در هزینه و زمان انتخاب وکیل دستور موقت توقیف خودرو صرفه جویی کنید. در ابتدا لیستی از وکلای دستور موقت توقیف خودرو به شما ارائه می شود و شما می توانید مناسب ترین وکیل دستور موقت توقیف خودرو را انتخاب کنید.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل دستور موقت توقیف خودرو بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص دستور موقت توقیف خودرو دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله:

  • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
  • هزینه مشاوره اولیه
  • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
  • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل دستور موقت توقیف خودرو چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل دستور موقت توقیف خودرو معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص دستور موقت توقیف خودرو در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان
ویژگی های دادسان
تصویر یک مثلث با سه خط در زیر آن که حرکت مثلث را به سمت بالا القا می کند به منظور توضیحات درباره ی سریع و اقتصادی بودن دادسان

سریع و اقتصادی

تصویر یک ستاره ی گرافیکی به منظور ارائه ی توضیحات درباره ی وکلای دادسان

وکلای متخصص

تصویر کره ی زمین به صورت گرافیکی به منظور نمایش پوشش سراسری دادسان

پوشش سراسری

تصویر سپر به صورت گرافیکی به منظور نمایش امنیت دادسان

حافظ حریم شخصی

نظرات برخی از کاربران دادسان

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان
تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان

تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

سوالات متداول

چرا من باید از سامانه دادسان استفاده کنم؟

زیرا در دادسان بیش از 500 وکیل فعالیت می کند و دادسان رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیل متخصص در موضوع شما را برایتان رایگان ارسال میکند و شما میتوانید پس از مقایسه وکلا، نسبت به رزرو تایم مشاوره از ایشان اقدام نمائید.

ثبت درخواست و دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا از طریق دادسان شامل هزینه است؟

هزینه ثبت درخواست و ارسال رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا برای شما رایگان است.

بعد از ثبت درخواست چه اتفاقی برای درخواست من می افتد؟

بعد از ثبت درخواست، رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیلی که پرونده های مشابه موضوع شما داشته اند را در بازه زمانی یک ساعت تا یک روز کاری رایگان دریافت می کنید و پس از مقایسه وکیل خود را انتخاب کرده و جلسه مشاوره را مطابق میلتان حضوری یا تلفنی برگذار می کنید.

نحوه ارتباط کاربر با وکلا چگونه است؟

برای اعطای وکالت، کاربر باید با وکیل جلسه حضوری داشته باشد.

وکلا چگونه ارزیابی می شوند؟

وکلا بر اساس پرونده های گذشته و قرارداد هایی که تنظیم کرده اند، از منظر تخصص دسته بندی شده و علاوه بر این موضوع، در سایت دادسان امتیاز و نظرات سایر کاربرانی که از خدمات این وکلا استفاده کرده اند نمایش داده می شوند که سنجه مناسبی برای ارزیابی وکلا توسط کاربر می باشد.

پرداخت ها به چه صورت است؟

وکالت:

هزینه وکالت در تمامی مراحل توسط وکیل اخذ می شود.

مشاوره:

پس از دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی از چند وکیل، میتوانید نسبت به رزرو زمان مشاوره از ایشان اقدام نمود و هزینه اعلامی توسط وکیل را پرداخت کنید تا جلسه قطعی شود، این مبلغ پس از جلسه با وکیل تسویه می گردد.

5.0 از 1 نظر

نظر شما ثبت شد