نیاز به وکیل متخصص شکایت از عملیات اجرایی ثبت دارید؟

ثبت نام

شکایت از عملیات اجرایی ثبت

برخی از مشتریان ما لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا

برخی از مشتریان ما

لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا
مراحل کاری دادسان
 • 1 درخواست حقوقی خود را ثبت کنید.
 • 2 رزومه و دستمزد چند وکیل متخصص را دریافت می کنید.
 • 3 وکیل خود را انتخاب نمایید.
 • 4 جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید.

در متن پیش رو از توقیف عملیات اجرایی ثبت و ابطال اجراییه ثبت توقیف عملیات اجرایی ثبت و ابطال اجراییه ثبت سخن خواهیم گفت، اسناد لازم الاجرا و همچنین اسناد رسمی تعهد آور، از قبیل چک ، سند ازدواج ، قرارداد تسهیلات بانکی که از مهم ترین و حیاتی ترین اسناد لازم الاجرا هستند و اسناد رهنی و سند رسمی تعهد پرداخت وجه، که نمونه های اسناد رسمی تعهد آور هستند، از طریق اجرای ثبت قابلیت وصول را دارند. شما می توانید از طریق همین صفحه وکیل شکایت از عملیات اجرایی ثبت درخواست کنید، سپس لیستی از وکلای متخصص و مجرب شکایت از عملیات اجرایی ثبت در اختیار شما قرار خواهد گرفت و شما با مشاهده شرایط وکلای شکایت از عملیات اجرایی ثبت می توانید، مناسب ترین وکیل شکایت از عملیات اجرایی ثبت را انتخاب کنید و با این کار در هزینه و زمان انتخاب وکیل شکایت از عملیات اجرایی ثبت صرفه جویی کنید.

توقیف عملیات اجرایی ثبت و ابطال اجراییه ثبت چگونه است؟

در صورتی که فردی به عنوان ذی نفع، چک یا سند رسمی طلبی را در اختیار داشته باشد، فرض بر مدیون یا متعهد بودن طرف مقابل، سند خواهد بود و به ذی نفع این اذن داده شده است که بدون مراجعه به محاکم قضایی و سپری کردن فرآیند طولانی قضایی، به مرجع تنظیم کننده سند یا اداره ثبت مربوطه مراجعه و با اخذ دستور اجرا، صدور اجراییه را درخواست نماید. در صورتی که دستور اجرا مخالف مفاد سند و یا مغایر با قانون باشد، متعهد یا فرد ثالثی که با صدور دستور اجرا خسارت دیده می گرددو توانایی آن را دارد که به عملیات اجرایی اعتراض نماید و درخواست توقیف و ابطال عملیات اجرایی را خواستار گردد. به عنوان مثال امکان این وجود دارد که فردی خانه ای را با مبایعه نامه عادی خریداری نماید و پس از آن شخص ثالثی چک فروشنده را برگشت بزند و به شیوه اجرای ثبت، اقدام به توقیف ملک فروخته شده نماید. در چنین حالتی خریدار ملک به عنوان ذی نفع می تواند، دادخواست توقیف و ابطال عملیات اجرایی را به استناد مبایعه نامه عادی تقدیم نماید، در نتیجه در درخواست توقیف عملیات اجرایی بایستی دادخواست ابطال اجراییه نیز صادر شود و توقیف عملیات اجرایی به تنهایی قابل پذیرش نیست اما دادخواست ابطال اجراییه به تنهایی قابل پذیرش است و در صورتی که تقاضای ابطال اجراییه به تنهایی باشد، عملیات اجرایی متوقف نمی شود. شما می توانید از طریق همین صفحه وکیل شکایت از عملیات اجرایی ثبت درخواست کنید، سپس لیستی از وکلای متخصص و مجرب شکایت از عملیات اجرایی ثبت در اختیار شما قرار خواهد گرفت و شما با مشاهده شرایط وکلای شکایت از عملیات اجرایی ثبت می توانید، مناسب ترین وکیل شکایت از عملیات اجرایی ثبت را انتخاب کنید و با این کار در هزینه و زمان انتخاب وکیل شکایت از عملیات اجرایی ثبت صرفه جویی کنید.

در صورتی که ادعای معترض به عملیات اجرایی ثبت، مستند به سند رسمی و یا حکم قطعی دادگاه باشد، اداره اجرای ثبت اعتراض را بررسی می کند و در این زمینه تصمیم لازمه گرفته می شود و در صورتی که مستند اعتراض به عملیات اجرایی، سند عادی باشد مرجع رسیدگی به این دعوا دادگاه عمومی است. شما می توانید از طریق همین صفحه وکیل شکایت از عملیات اجرایی ثبت درخواست کنید، سپس لیستی از وکلای متخصص و مجرب شکایت از عملیات اجرایی ثبت در اختیار شما قرار خواهد گرفت و شما با مشاهده شرایط وکلای شکایت از عملیات اجرایی ثبت می توانید، مناسب ترین وکیل شکایت از عملیات اجرایی ثبت را انتخاب کنید و با این کار در هزینه و زمان انتخاب وکیل شکایت از عملیات اجرایی ثبت صرفه جویی کنید.

چه مرجعی درباره به رسیدگی دادخواست توقیف عملیات اجرایی ثبت و ابطال اجراییه ثبت صالح است؟

بر اساس با ماده 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر رسمی که در سال 1322 تصویب شده است، مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی ، دادگاه صلاحیت دار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده است. شما می توانید از طریق همین صفحه وکیل شکایت از عملیات اجرایی ثبت درخواست کنید، سپس لیستی از وکلای متخصص و مجرب شکایت از عملیات اجرایی ثبت در اختیار شما قرار خواهد گرفت و شما با مشاهده شرایط وکلای شکایت از عملیات اجرایی ثبت می توانید، مناسب ترین وکیل شکایت از عملیات اجرایی ثبت را انتخاب کنید و با این کار در هزینه و زمان انتخاب وکیل شکایت از عملیات اجرایی ثبت صرفه جویی کنید.

اجرای رأی در این زمینه چگونه است؟

در مورد توقیف عملیات اجرایی با صدور دستور توقیف، اجرای عملیات مورد اعتراض متوقف می گردد و بعد از آن دادگاه به موضوع ابطال اجراییه رسیدگی می نماید و در صورتی که به نظر دادگاه، ارکان عملیات اجرایی دچار مشکل باشد، رأی بر ابطال آن صادر می نماید. بعد از قطعی شدن، نسخه ای از رأی برای اداره ثبت یا دفتر خانه ارشال می شود تا از آن رفع اثر گردد. شما می توانید از طریق همین صفحه وکیل شکایت از عملیات اجرایی ثبت درخواست کنید، سپس لیستی از وکلای متخصص و مجرب شکایت از عملیات اجرایی ثبت در اختیار شما قرار خواهد گرفت و شما با مشاهده شرایط وکلای شکایت از عملیات اجرایی ثبت می توانید، مناسب ترین وکیل شکایت از عملیات اجرایی ثبت را انتخاب کنید و با این کار در هزینه و زمان انتخاب وکیل شکایت از عملیات اجرایی ثبت صرفه جویی کنید.

چند نکته مهم در زمینه ابطال اجراییه

 • دعوای ابطال اجراییه خاص موردی است که اجراییه از اداره اجرای ثبت و در زمینه اسناد لازم الاجرا صادر شده است و در مورد اجرایه صادر شده از طرف اجرای احکام دادگستری نمی توان دعوای ابطال مطرح کرد.
 • پس از صدور اجراییه از اجرای احکام دادگستری جز از شیوه راه های قانونی شکایت از قبیل تجدیدنظر خواهی و وا خواهی و فرجام خواهی و اعتراض ثالث و اعاده دادرسی نمی توان روند اجرا را متوقف یا منتفی کرد در مورد اجراییه های صادره از دادگستری طرح دعوای ابطال مصداق و موضوعیت ندارد. شما می توانید از طریق همین صفحه وکیل شکایت از عملیات اجرایی ثبت درخواست کنید، سپس لیستی از وکلای متخصص و مجرب شکایت از عملیات اجرایی ثبت در اختیار شما قرار خواهد گرفت و شما با مشاهده شرایط وکلای شکایت از عملیات اجرایی ثبت می توانید، مناسب ترین وکیل شکایت از عملیات اجرایی ثبت را انتخاب کنید و با این کار در هزینه و زمان انتخاب وکیل شکایت از عملیات اجرایی ثبت صرفه جویی کنید.
 • به نظر می رسد در دعوای ابطال اجراییه هم متقاضی اجرا و هم اداره اجرای ثبت را می بایست خوانده دعوا قرار داد ولی دیده شده است که برخی از قضات به دلیل تفوق و لازم الاجرا بودن آرای محاکم دادگستری خوانده قرار دادن اداره اجرای ثبت را ضروری و دفاعی برای آن مرجع متصور نمی دانند.
 • به نظر می رسد دعوای ابطال اجراییه دعوایی مالی بوده و مستلزم پرداخت 3/5 درصد از مال موضوع اجراییه به عنوان هزینه دادرسی است. شما می توانید از طریق همین صفحه وکیل شکایت از عملیات اجرایی ثبت درخواست کنید، سپس لیستی از وکلای متخصص و مجرب شکایت از عملیات اجرایی ثبت در اختیار شما قرار خواهد گرفت و شما با مشاهده شرایط وکلای شکایت از عملیات اجرایی ثبت می توانید، مناسب ترین وکیل شکایت از عملیات اجرایی ثبت را انتخاب کنید و با این کار در هزینه و زمان انتخاب وکیل شکایت از عملیات اجرایی ثبت صرفه جویی کنید.
 • در نتیجه ابطال اجراییه کلیه اقدامانی که متقاضی و مدعی طلب انجام داده است از جمله توقیف مال و ممنوع الخروج کردن بدهکار منتفی بوده و به وضعیت سابق برمی گردد.
 • دعوای ابطال اجراییه ثبتی دعوایی بسیار پیچیده بوده و بسیار دیده شده که وکلا و قضات هم حتی اطلاعات کافی در این خصوص ندارند و طرح و مدیریت این دعوا نیازمند تجربه و تخصص است به این جهت موکداً توصیه می شود قبل از هر اقدامی به وکیل متخصص دعاوی مالی و ملکی خصوصاً دعاوی مرتبط با اجراییه ثبتی و راه های ابطال آن مراجعه نمایید. شما می توانید از طریق همین صفحه وکیل شکایت از عملیات اجرایی ثبت درخواست کنید، سپس لیستی از وکلای متخصص و مجرب شکایت از عملیات اجرایی ثبت در اختیار شما قرار خواهد گرفت و شما با مشاهده شرایط وکلای شکایت از عملیات اجرایی ثبت می توانید، مناسب ترین وکیل شکایت از عملیات اجرایی ثبت را انتخاب کنید و با این کار در هزینه و زمان انتخاب وکیل شکایت از عملیات اجرایی ثبت صرفه جویی کنید.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل شکایت از عملیات اجرایی ثبت بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص شکایت از عملیات اجرایی ثبت دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله:

 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • هزینه مشاوره اولیه
 • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
 • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل شکایت از عملیات اجرایی ثبت چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل شکایت از عملیات اجرایی ثبت معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص شکایت از عملیات اجرایی ثبت در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان
ویژگی های دادسان
تصویر یک مثلث با سه خط در زیر آن که حرکت مثلث را به سمت بالا القا می کند به منظور توضیحات درباره ی سریع و اقتصادی بودن دادسان

سریع و اقتصادی

تصویر یک ستاره ی گرافیکی به منظور ارائه ی توضیحات درباره ی وکلای دادسان

وکلای متخصص

تصویر کره ی زمین به صورت گرافیکی به منظور نمایش پوشش سراسری دادسان

پوشش سراسری

تصویر سپر به صورت گرافیکی به منظور نمایش امنیت دادسان

حافظ حریم شخصی

نظرات برخی از کاربران دادسان

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان
تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان

تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

سوالات متداول

چرا من باید از سامانه دادسان استفاده کنم؟

زیرا در دادسان بیش از 500 وکیل فعالیت می کند و دادسان رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیل متخصص در موضوع شما را برایتان رایگان ارسال میکند و شما میتوانید پس از مقایسه وکلا، نسبت به رزرو تایم مشاوره از ایشان اقدام نمائید.

ثبت درخواست و دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا از طریق دادسان شامل هزینه است؟

هزینه ثبت درخواست و ارسال رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا برای شما رایگان است.

بعد از ثبت درخواست چه اتفاقی برای درخواست من می افتد؟

بعد از ثبت درخواست، رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیلی که پرونده های مشابه موضوع شما داشته اند را در بازه زمانی یک ساعت تا یک روز کاری رایگان دریافت می کنید و پس از مقایسه وکیل خود را انتخاب کرده و جلسه مشاوره را مطابق میلتان حضوری یا تلفنی برگذار می کنید.

نحوه ارتباط کاربر با وکلا چگونه است؟

برای اعطای وکالت، کاربر باید با وکیل جلسه حضوری داشته باشد.

وکلا چگونه ارزیابی می شوند؟

وکلا بر اساس پرونده های گذشته و قرارداد هایی که تنظیم کرده اند، از منظر تخصص دسته بندی شده و علاوه بر این موضوع، در سایت دادسان امتیاز و نظرات سایر کاربرانی که از خدمات این وکلا استفاده کرده اند نمایش داده می شوند که سنجه مناسبی برای ارزیابی وکلا توسط کاربر می باشد.

پرداخت ها به چه صورت است؟

وکالت:

هزینه وکالت در تمامی مراحل توسط وکیل اخذ می شود.

مشاوره:

پس از دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی از چند وکیل، میتوانید نسبت به رزرو زمان مشاوره از ایشان اقدام نمود و هزینه اعلامی توسط وکیل را پرداخت کنید تا جلسه قطعی شود، این مبلغ پس از جلسه با وکیل تسویه می گردد.

5.0 از 1 نظر

نظر شما ثبت شد