نیاز به وکیل متخصص شکایت بعد از طلاق دارید؟

ثبت نام
برخی از مشتریان ما لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا

برخی از مشتریان ما

لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا
مراحل کاری دادسان
  • 1 درخواست حقوقی خود را ثبت کنید.
  • 2 رزومه و دستمزد چند وکیل متخصص را دریافت می کنید.
  • 3 وکیل خود را انتخاب نمایید.
  • 4 جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید.

طلاق به انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب خود یا نماینده او گفته می شود، در نتیجه طلاق مخصوص ازدواج دائم است و انحلال ازدواج منقطع که به آن متعه گفته می شود از راه بذل یا انقضاء مدت انجام می پذیرد. ماده ۱۱۳۹ طلاق ویژه عقد دائم است و زن منقطعه با انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می گردد. از نظر ماهیت حقوقی، طلاق ایقاعی است که از طرف مرد یا نماینده او واقع می گردد. حتی در مواردی که طلاق مطابق با توافق زن و شوهر که شرط یا انگیزه طلاق است، غیر از خود آن است. شما می توانید از طریق همین صفحه وکیل طلاق درخواست کنید، سپس لیستی از وکلای متخصص و مجرب طلاق در اختیار شما قرار خواهد گرفت و شما با مشاهده شرایط وکلای طلاق می توانید، مناسب ترین وکیل طلاق را انتخاب کنید و با این کار در هزینه و زمان انتخاب وکیل طلاق صرفه جویی کنید.

طلاق به اراده مرد چگونه است؟

شوهر در صورتی که بخواهد زن را طلاق دهد می بایست به دادگاه رجوع نماید و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری اقدام به اصلاح بین زن و شوهر خواهد کرد و اگر بین زن و شوهر سازش حاصل گردد گواهی عدم امکان سازش به شوهر خواهد داد. دفتر طلاق بعد از دریافت گواهی عدم امکان سازش به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود.

با عنایت به مواد ۲۴ و ۲۷ قانون حمایت از خانواده، ثبت طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق بعد از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق از سوی دادگاه مجاز است. شما می توانید از طریق همین صفحه وکیل طلاق درخواست کنید، سپس لیستی از وکلای متخصص و مجرب طلاق در اختیار شما قرار خواهد گرفت و شما با مشاهده شرایط وکلای طلاق می توانید، مناسب ترین وکیل طلاق را انتخاب کنید و با این کار در هزینه و زمان انتخاب وکیل طلاق صرفه جویی کنید.

چگونه زن می تواند درخواست طلاق دهد؟

ماده ۱۱۲۹ در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و امکان اجرایی نشدن حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حکم رجوع نماید و حاکم و شوهر را اجبار به طلاق می کند. این موضوع در صورت عجز شوهر از دادن نفقه نیز برقرار است.

در زمینه این که نفقه ای که استنکاف از دادن آن مجوز طلاق است تنها نفقه گذشته است یا آینده می بایست گفت که آراء قضایی در این مساله متفاوت است. شما می توانید از طریق همین صفحه وکیل طلاق درخواست کنید، سپس لیستی از وکلای متخصص و مجرب طلاق در اختیار شما قرار خواهد گرفت و شما با مشاهده شرایط وکلای طلاق می توانید، مناسب ترین وکیل طلاق را انتخاب کنید و با این کار در هزینه و زمان انتخاب وکیل طلاق صرفه جویی کنید.

شرایط طلاق توافقی چیست؟

طبق ماده 25 اگر زن و شوهر متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه می بایست موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین توانایی آن را دارند که تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح نمایند در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق مرکز مشاوره خانواده موضوع را با تعیین موارد توافق جهت اتخاذ تقسیم نهایی به دادگاه منعکس می نماید. شما می توانید از طریق همین صفحه وکیل طلاق درخواست کنید، سپس لیستی از وکلای متخصص و مجرب طلاق در اختیار شما قرار خواهد گرفت و شما با مشاهده شرایط وکلای طلاق می توانید، مناسب ترین وکیل طلاق را انتخاب کنید و با این کار در هزینه و زمان انتخاب وکیل طلاق صرفه جویی کنید.

رجعی بودن یا بائن بودن طلاق توافقی به چه معنا است؟

در صورتی که طلاق توافقی در در قالب خلع یا مبارات باشد تا زمانی که زن رجوع به عوض رجوع نکرده است باین به حساب می آید و در صورت رجوع زن به عوض در ایام عده، مرد هم می تواند به طلاق رجوع نماید. لکن در صورتی که طلاق توافقی معنی گسترده تری داشته باشد و بودن حصول شرایط خلع و مبارات هم قابل قبول باشد می بایست گفت از آنجا که طلاق در این فرض بر اساس توافق زوجین واقع شده، رجوع به اراده یک جانبه شوهر نقص غرض است و از طرفی چون اصل رجعی بودن طلاق است می بایست گفت طلاق مزبور قابل رجوع با توافق زن و شوهر است. شما می توانید از طریق همین صفحه وکیل طلاق درخواست کنید، سپس لیستی از وکلای متخصص و مجرب طلاق در اختیار شما قرار خواهد گرفت و شما با مشاهده شرایط وکلای طلاق می توانید، مناسب ترین وکیل طلاق را انتخاب کنید و با این کار در هزینه و زمان انتخاب وکیل طلاق صرفه جویی کنید.

گواهی عدم امکان سازش چیست؟

مطابق با ماده 25 قانون مدنی اگر زن و شوهر متقاضی طلاق توافقی باشد می توانند طلاق توافقی را به طور مستقیم در مراکز مشاوره خانواده مطرح نمایند یا این که در خواست خود را به دادگاه خانواده تقسیم کنند که در این صورت دادگاه می بایست موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد ولی گرفتن تصمیم نهایی در زمینه طلاق در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، با دادگاه خانواده است. شما می توانید از طریق همین صفحه وکیل طلاق درخواست کنید، سپس لیستی از وکلای متخصص و مجرب طلاق در اختیار شما قرار خواهد گرفت و شما با مشاهده شرایط وکلای طلاق می توانید، مناسب ترین وکیل طلاق را انتخاب کنید و با این کار در هزینه و زمان انتخاب وکیل طلاق صرفه جویی کنید.

هزینه ها چگونه از شوهر مطالبه می شود؟

در مواردی که زن در دادگاه ثابت نماید به امر مرد یا اجازه وی ، از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که بر عهده مرد است، هزینه کرده و مرد نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات نماید، می تواند معادل آن را دریافت نماید. حال در این خصوص، در صورتی که زن به امر یا اجازه شوهرش هزینه زندگی مشترک را از مال خود پرداخته باشد و تردید در تبرعی یا عدم تبرعی بودن اقدام زوجه به میان آید در این خصوص اصل عدم تبرع جاری می شود و اثبات تبرعی بودن اقدام زن با شوهر است و در صورتی که شوهر نتواند تبرعی بودن اقدام زن را در این خصوص ثابت نماید، زوجه می تواند معادل هزینه ها را از شوهر مطالبه نماید و در صورتی که طلاق واقع شده باشد نیز مطلقه حق مطالبه و دریافت طلب خود را در این خصوص خواهد داشت و تفاوتی بین طلاق توافقی و غیر توافقی وجود ندارد و این عدم تفاوت کاملا منطقی است از آن جایی که استیفاء از مال غیر در هر دو صورت و حتی حالت ادامه زندگی با شوهر مصداق یابد. شما می توانید از طریق همین صفحه وکیل طلاق درخواست کنید، سپس لیستی از وکلای متخصص و مجرب طلاق در اختیار شما قرار خواهد گرفت و شما با مشاهده شرایط وکلای طلاق می توانید، مناسب ترین وکیل طلاق را انتخاب کنید و با این کار در هزینه و زمان انتخاب وکیل طلاق صرفه جویی کنید.

اجرت المثل به چه کسی تعلق دارد؟

هم در طلاق به اراده زوج هم به درخواست زوجه هم توافقی هم در صورت ادامه زندگی مشترک زن و شوهر، به زن تعلق می گیرد اما نحله می بایست طلاق از طرف مرد ناشی و طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار زن نباشد. شما می توانید از طریق همین صفحه وکیل طلاق درخواست کنید، سپس لیستی از وکلای متخصص و مجرب طلاق در اختیار شما قرار خواهد گرفت و شما با مشاهده شرایط وکلای طلاق می توانید، مناسب ترین وکیل طلاق را انتخاب کنید و با این کار در هزینه و زمان انتخاب وکیل طلاق صرفه جویی کنید.

گواهی وجود یا عدم وجود جنین چیست؟

همان طور که در ماده ۳۱ قانون حمایت خانواده آمده است، ارائه گواهی پزشک وی صلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی و ضروری است و تنها در صورتی این شرط برقرار نیست که زن و شوهر بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند. شما می توانید از طریق همین صفحه وکیل طلاق درخواست کنید، سپس لیستی از وکلای متخصص و مجرب طلاق در اختیار شما قرار خواهد گرفت و شما با مشاهده شرایط وکلای طلاق می توانید، مناسب ترین وکیل طلاق را انتخاب کنید و با این کار در هزینه و زمان انتخاب وکیل طلاق صرفه جویی کنید.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل شکایت بعد از طلاق بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص شکایت بعد از طلاق دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله:

  • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
  • هزینه مشاوره اولیه
  • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
  • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل

هزینه ی اخذ وکیل شکایت بعد از طلاق چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل شکایت بعد از طلاق معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص شکایت بعد از طلاق در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان
ویژگی های دادسان
تصویر یک مثلث با سه خط در زیر آن که حرکت مثلث را به سمت بالا القا می کند به منظور توضیحات درباره ی سریع و اقتصادی بودن دادسان

سریع و اقتصادی

تصویر یک ستاره ی گرافیکی به منظور ارائه ی توضیحات درباره ی وکلای دادسان

وکلای متخصص

تصویر کره ی زمین به صورت گرافیکی به منظور نمایش پوشش سراسری دادسان

پوشش سراسری

تصویر سپر به صورت گرافیکی به منظور نمایش امنیت دادسان

حافظ حریم شخصی

نظرات برخی از کاربران دادسان

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان
تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان

تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

سوالات متداول

چرا من باید از سامانه دادسان استفاده کنم؟

زیرا در دادسان بیش از 500 وکیل فعالیت می کند و دادسان رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیل متخصص در موضوع شما را برایتان رایگان ارسال میکند و شما میتوانید پس از مقایسه وکلا، نسبت به رزرو تایم مشاوره از ایشان اقدام نمائید.

ثبت درخواست و دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا از طریق دادسان شامل هزینه است؟

هزینه ثبت درخواست و ارسال رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا برای شما رایگان است.

بعد از ثبت درخواست چه اتفاقی برای درخواست من می افتد؟

بعد از ثبت درخواست، رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیلی که پرونده های مشابه موضوع شما داشته اند را در بازه زمانی یک ساعت تا یک روز کاری رایگان دریافت می کنید و پس از مقایسه وکیل خود را انتخاب کرده و جلسه مشاوره را مطابق میلتان حضوری یا تلفنی برگذار می کنید.

نحوه ارتباط کاربر با وکلا چگونه است؟

برای اعطای وکالت، کاربر باید با وکیل جلسه حضوری داشته باشد.

وکلا چگونه ارزیابی می شوند؟

وکلا بر اساس پرونده های گذشته و قرارداد هایی که تنظیم کرده اند، از منظر تخصص دسته بندی شده و علاوه بر این موضوع، در سایت دادسان امتیاز و نظرات سایر کاربرانی که از خدمات این وکلا استفاده کرده اند نمایش داده می شوند که سنجه مناسبی برای ارزیابی وکلا توسط کاربر می باشد.

پرداخت ها به چه صورت است؟

وکالت:

هزینه وکالت در تمامی مراحل توسط وکیل اخذ می شود.

مشاوره:

پس از دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی از چند وکیل، میتوانید نسبت به رزرو زمان مشاوره از ایشان اقدام نمود و هزینه اعلامی توسط وکیل را پرداخت کنید تا جلسه قطعی شود، این مبلغ پس از جلسه با وکیل تسویه می گردد.

4.0 از 2 نظر

نظر شما ثبت شد