نیاز به وکیل متخصص جلوگیری از اجرای حکم قطعی دارید؟

ثبت نام

جلوگیری از اجرای حکم قطعی

برخی از مشتریان ما لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا

برخی از مشتریان ما

لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا
مراحل کاری دادسان
 • 1 درخواست حقوقی خود را ثبت کنید.
 • 2 رزومه و دستمزد چند وکیل متخصص را دریافت می کنید.
 • 3 وکیل خود را انتخاب نمایید.
 • 4 جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید.

طبق قاعده فراغ، اصل آن است که دادگاه نمی‌تواند حکمی را که صادر شده است و لازم الاجراست، نقض کرده یا در مفاد آن تغییری ایجاد کند. البته این قاعده نیز مانند سایر قواعد قضایی استثنائاتی دارد.

ممانعت از اجراي حكم قطعي دادگاه داراي چه ضمانت اجرايي است؟

بنابر بر نظر قوه قضائي، حكمي كه از سوي دادگاه صادر و قطعي شده است، بايد مطابق مقررات قانون اجراي احكام به موقع اجرا گذاشته شود و به موجب ماده 8 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني هيچ مقام رسمي و يا سازمان دولتي نمي تواند حكم دادگاه را تغيير يا از اجراي آن ممانعت نمايد مگر دادگاه صادر كننده حكم يا مرجع قضايي بالاتر آن هم در شرايطي كه قانون معين نموده باشد و ضمانت اجراي حكم اين ماده در موارد 576 و 577 قانون مجازات اسلامي تعيين گرديده است.

پس حكم صادره بايد به موقع اجرا گذاشته‌ شود مگر اينكه با توافق محكوم‌ له (شاکی) یا در موارد محدودی اجراي حكم به تاخير بيفتد.

چه کسانی می توانند دستور جلوگیری از اجرای حکم قطعی را صادر نمایند؟

طبق ماده قانون آیین دادرسی، هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم قطعی دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری کند، اما این اجازه به دادگاهی که حکم صادر کرده است یا مرجع بالاتر داده شده است آن هم در مواردی که قانون معین کرده باشد و قانون‌ گذار تجویز کرده باشد.

در چه مواردی دستور توقف اجرای حکم قطعی صادر می شود؟

تنها در حالات زیر امکان جلوگیری از اجرای حکم وجود دارد:

واخواهی

به موجب ماده 306 قانون آدم (آیین دادرسی مدنی) صدور قرار قبولی واخواهی باعث توقیف اجرای حکم می‌ شود. ر‌أی غیابی صادره در صورتی که مهلت واخواهی و تجدید نظر آن منقضی گردد، قابل اجراست. اگر اخطاریه به محکوم علیه (متهم) ابلاغ واقعی نشده باشد و او در هیچ یک از جلسات دادرسی شرکت ننموده و لایحه ای به دادگاه رسیدگی کننده نداده باشد، ر‌أی صادره غیابی است.

به موجب ماده 306 قانون آدم (آیین دادرسی مدنی) صدور قرار قبولی واخواهی باعث توقیف اجرای حکم می‌ شود. ر‌أی غیابی صادره در صورتی که مهلت واخواهی و تجدید نظر آن منقضی گردد، قابل اجراست. اگر اخطاریه به محکوم علیه (متهم) ابلاغ واقعی نشده باشد و او در هیچ یک از جلسات دادرسی شرکت ننموده و لایحه ای به دادگاه رسیدگی کننده نداده باشد، ر‌أی صادره غیابی است.

محکوم علیه می تواند با ارائه و اثبات این که از دادرسی خبر نداشته و بی اطلاع بوده، تقاضای واخواهی (اعتراض به ر‌أی غیابی) بنماید. در این حالت، از اجرای حکم خودداری و پرونده به همراه اعتراض محکوم علیه به شعبه رسیدگی کننده ارسال می گردد.

در صورتی که محکوم علیه غایب با ادعای عدم اطلاع از حکم صادره اقدام به شکایت در دادگاه صادر کننده‌ی حکم نماید، واخواهی محقق شده و با صدور قرار قبول واخواهی در دادگاه، اجرای حکمی که شروع شده، موقتاً متوقف‌ می‌‌گردد.

تقاضای نقض رای فرجام خواسته

در مواردی که قانون معین کرده است، برحسب مورد برخی از آرای صادره از دادگاه‌های بدوی یا تجدید نظر قابلیت فرجام خواهی در دیوان عالی کشور را دارد، رسیدگی فرجامی در حقیقت تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی است.

پس از صدور رأی توسط دادگاه و فرجام خواهی محکوم علیه از رأی صادره، اگر دادستان کل کشور تقاضای نقض رأی فرجام خواسته را بکند، محکوم علیه‌ می‌‌تواند با ارائه‌ی گواهی لازم به دادگاه اجرا کننده‌ی رأی، تقاضای توقف اجرای آن را نماید. در این صورت اقدامات اجرایی موقتاً تا پایان رسیدگی دیوان عالی کشور متوقف می‌شود.

اعتراض شخص ثالث

در مواردی که در دعوایی حکم یا قراری صادر شده و بر اثر آن به حقوق شخص ثالثی خللی وارد آمده، شخص ثالث حق دارد که نسبت به آن حکم یا قرار، اعتراض کند.

اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی‌ نمی‌‌باشد، اما در مواردی که شخص ثالث نسبت به حکم صادره از دادگاه اعتراض نموده و جبران ضرر و زیان ناشی از حکم ممکن نباشد، دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از گرفتن تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر‌ می‌‌نماید.

در حال حاضر "تأمین"‌ می‌‌تواند، در محکوم به مالی، وجه نقد، ضمانت نامه‌ی بانکی، مال غیر منقول و ... باشد. در محکوم به غیر مالی نیز تأمین باید زمینه‌ی اجرای حکم را فراهم نگه دارد.

به علاوه هر چند قرار تأخیر در اجرای حکم برای مدت معین صادر‌ می‌‌گردد، اما تمدید آن تا روشن شدن نتیجه نهایی اعتراض بلا مانع است.

اعاده‌ی دادرسی

اعاده‌ی دادرسی یکی از روش های فوق العاده‌ی شکایت از آراء است، و تنها نسبت به موارد محدودی که در قانون پیش بینی شده است ، قابل طرح‌ می‌‌باشد.

با درخواست اعاده‌ی دادرسی در صورتی که قرار قبولی آن توسط دادگاه صادر کننده‌ی رأی صادر گردد، چنانچه محکوم به غیر مالی باشد، اجرای حکم متوقف خواهد گشت اما اگر محکوم به مالی باشد، محکوم ‌له باید تأمین مناسب بدهد تا اجرای حکم ادامه یابد و اگر تأمین ندهد، اجرای حکم متوقف‌ می‌‌گردد.

ابراز رسید محکوم‌له دایر به وصول محکوم به

اگر محکوم علیه رسیدی از محکوم ‌له ارائه نماید که حاکی از وصول محکوم به باشد، عملیات اجرایی متوقف‌ می‌‌گردد. لازم به ذکر است که مطابق نظریه‌ی اداره‌ی حقوقی دادگستری در این زمینه، رسید ابرازی محکوم علیه باید مورد تأیید محکوم ‌له نیز قرار گرفته باشد.

رضایت کتبی محکوم ‌له

در صورتی که محکوم‌ له به صورت کتبی از دایره‌ی اجرا تقاضای تعطیلی یا توقف عملیات اجرایی را درخواست کند، اقدامات اجرایی ادامه نخواهد یافت.

اعتراض به علت عذر موجه

در صورتی که حکم صادره قطعی باشد و به موقع به اجرا گذاشته شود ولی محکوم علیه به علت عذر موجه، توان اینکه به ر‌أی اعتراض بنماید نداشته و از موقع اعتراض او گذشته باشد و موفق بشود از دادگاه حکم قرار قولی تجدید نظر دریافت نماید ، از اجرای حکم خودداری می گردد.

تقاضای تجدید نظر

حتی اگر دادگاه ر‌أی را غیر قابل تجدید نظر اعلام کند، محکوم علیه می تواند نسبت به آن تقاضای تجدید نظر نماید. صرف اینکه تقاضای تجدید نظر موجب توقیف اجرای حکم می شود

استناد به ماده 347 قانون آیین دادرسی مدنی

تجدید نظرخواهی از آرای قابل تجدید نظر كه در قانون احصاء گردیده مانع اجرای حكم خواهد بود، هر چند دادگاه صادركننده رأی آن را‌ قطعی اعلام نموده باشد مگر در مواردی كه طبق قانون استثناء شده باشد.

فوت یا حجر محکوم علیه به صورت موقت

طبق ماده ۳۱ هر‌گاه محکوم‌ علیه فوت یا محجور شود، عملیات اجرایی به صورت موردی تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه ‌متوقف می‌گردد و قسمت اجرا به محکوم‌ له اخطار می‌کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده ‌باشد، دادورز (‌مأمور اجرا) می‌تواند به درخواست محکوم‌ له معادل محکوم به از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند.

درخواست رفع اختلاف استنباط طرفین از مفاد حکم

در مرحله‌ی اجرای احکام این احتمال وجود دارد که طرفین دادرسی استنباط متفاوتی از مفاد حکم صادره داشته باشند، رفع چنین اختلافی به عهده‌ی دادگاه خواهد بود. رسیدگی به اختلاف طرفین در مفاد حکم تأثیری در به تعویق انداختن اجرا نخواهد داشت مگر این که دادگاه، نوع رسیدگی را در اجرا مؤثر تشخیص دهد که در این صورت اجرا را متوقف خواهد نمود

نقض یا تغییر حکم در چه دادگاه‌هایی امکان‌پذیر است؟

همانطور که در ماده 8 از قطعی بودن اجرای حکم بحث شد، این ماده اشاره مختصری نیز به دادگاه یا مرجع بالاتر برای توقف اجرای حکم کرده است. قانون گذار در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی امکان تغییر حکم توسط دادگاه صادر کننده یا مرجع بالاتر را پیش بینی کرده است و پیش بینی نقض قانونی حکم یک دادگاه، در دادگاه هم عرض از نظر قانون گذار مخفی مانده است. هم چنین در جای دیگری از قانون به دادگاه اجازه داده است، حکم دادگاه هم عرض خود را نیز تغییر داده و یا آن را ملغی اعلام کند. این تجویز در قسمت اول ماده 421 قانون آیین دادرسی مدنی در ارتباط با رسیدگی به اعتراض طاری صورت گرفته است. ماده 421 چنین مقرر داشته است: « اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است، بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد اما اگر درجه دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد که رأی معترض عنه را صادر کرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رأی را صادر کرده است، تقدیم می ‌نماید و موافق اصول در آن دادگاه رسیدگی خواهد شد.»

آنچه از ماده 421 حاصل می‌شود، به شرح زیر است:

 • اعتراض ثالث طاری در دادگاهی مطرح می‌ شود که حکم مورد اعتراض را صادر کرده است. در این فرض همین دادگاه به اعتراض رسیدگی و چه بسا حکم قبلی خود را تغییر داده و یا آن را از اعتبار ساقط مي‌کند. این قاعده در شورای حل اختلاف و نزد قاضی شورای مزبور نیز جاری است. (این فرض در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی مطرح شده است.)
 • اعتراض ثالث طاری در دادگاهی مطرح می‌شود که حکم مورد اعتراض را صادر نکرده ولی این حکم توسط دادگاه هم عرض صادر شده است. بر اساس قسمت اول ماده 421 قانون آیین دادرسی مدنی، این دادگاه یعنی دادگاهی که اعتراض در آن مطرح شده به موضوع رسیدگی خواهد نمود. (این فرض در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده است.)
 • اعتراض ثالث طاری در دادگاهی مطرح می‌ شود که حکم مورد اعتراض را صادر نکرده، بلکه این حکم توسط دادگاه بالاتر صادر شده است. در این فرض، رسیدگی به اعتراض ثالث طاری با دادگاه صادر کننده حکم، یعنی دادگاه بالاتر است. (این فرض در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی مطرح شده است.)

براساس آنچه بیان شد، مطابق ماده 421 امکان بررسی و تغییر و حتی الغای حکم یک دادگاه در دادگاه هم عرض وجود دارد، در حالی که در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی از این فرض سخنی به میان نیامده و منحصراً فرض تغییر در حکم توسط دادگاه صادر کننده و یا مرجع بالاتر پیش بینی شده است و این امر ناهماهنگی دو ماده از مواد قانون آیین دادرسی مدنی را اثبات می‌کند.

آنچه در ماده 421 قانون آیین دادرسی مدنی آمده، صحیح تر است. این ماده در ارتباط با اعتراض ثالث طاری فرضی را مطرح کرده که در ماده 8 قانون مذکور بیان نشده است.

در وضعیت حاضر اگر چه ماده 8 نسبت به دادگاه هم عرض ساکت است، اما در اجرای مواد 421 و 425 قانون آیین دادرسی مدنی، به عنوان مثال اگر دادگاه تجدید نظر ایلام حکم دادگاه تجدید نظر تهران را تغییر داده و یا آن را از اعتبار ساقط کند، موجب تعجب نخواهد بود، چرا که اصل نسبیت آراي قضایی و اصل جلوگیری از صدور احکام معارض چنین اقتضا می‌کند.

در نهایت می توان گفت امکان تأخیر، تغییر و توقف با توجه به شرایط وجود دارد و برای بعضی از پرونده های لازم الاجرایی که زمان خریدن در آن ها اهمیت دارد ، کلید طلایی و راهی فوق العاده به حساب می‌آید

چگونه کار خود را به بهترین وکیل جلوگیری از اجرای حکم قطعی بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در جلوگیری از اجرای حکم قطعی دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله

 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
 • هزینه مشاوره اولیه
 • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل برای جلوگیری از اجرای حکم قطعی چگونه محاسبه می شود؟

هزینه ی اخذ وکیل برای جلوگیری از اجرای حکم قطعی، معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص جلوگیری از اجرای حکم قطعی در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان
ویژگی های دادسان
تصویر یک مثلث با سه خط در زیر آن که حرکت مثلث را به سمت بالا القا می کند به منظور توضیحات درباره ی سریع و اقتصادی بودن دادسان

سریع و اقتصادی

تصویر یک ستاره ی گرافیکی به منظور ارائه ی توضیحات درباره ی وکلای دادسان

وکلای متخصص

تصویر کره ی زمین به صورت گرافیکی به منظور نمایش پوشش سراسری دادسان

پوشش سراسری

تصویر سپر به صورت گرافیکی به منظور نمایش امنیت دادسان

حافظ حریم شخصی

نظرات برخی از کاربران دادسان

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان
تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان

تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

سوالات متداول

چرا من باید از سامانه دادسان استفاده کنم؟

زیرا در دادسان بیش از 500 وکیل فعالیت می کند و دادسان رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیل متخصص در موضوع شما را برایتان رایگان ارسال میکند و شما میتوانید پس از مقایسه وکلا، نسبت به رزرو تایم مشاوره از ایشان اقدام نمائید.

ثبت درخواست و دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا از طریق دادسان شامل هزینه است؟

هزینه ثبت درخواست و ارسال رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا برای شما رایگان است.

بعد از ثبت درخواست چه اتفاقی برای درخواست من می افتد؟

بعد از ثبت درخواست، رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیلی که پرونده های مشابه موضوع شما داشته اند را در بازه زمانی یک ساعت تا یک روز کاری رایگان دریافت می کنید و پس از مقایسه وکیل خود را انتخاب کرده و جلسه مشاوره را مطابق میلتان حضوری یا تلفنی برگذار می کنید.

نحوه ارتباط کاربر با وکلا چگونه است؟

برای اعطای وکالت، کاربر باید با وکیل جلسه حضوری داشته باشد.

وکلا چگونه ارزیابی می شوند؟

وکلا بر اساس پرونده های گذشته و قرارداد هایی که تنظیم کرده اند، از منظر تخصص دسته بندی شده و علاوه بر این موضوع، در سایت دادسان امتیاز و نظرات سایر کاربرانی که از خدمات این وکلا استفاده کرده اند نمایش داده می شوند که سنجه مناسبی برای ارزیابی وکلا توسط کاربر می باشد.

پرداخت ها به چه صورت است؟

وکالت:

هزینه وکالت در تمامی مراحل توسط وکیل اخذ می شود.

مشاوره:

پس از دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی از چند وکیل، میتوانید نسبت به رزرو زمان مشاوره از ایشان اقدام نمود و هزینه اعلامی توسط وکیل را پرداخت کنید تا جلسه قطعی شود، این مبلغ پس از جلسه با وکیل تسویه می گردد.

5.0 از 2 نظر

نظر شما ثبت شد