درخواست امور شرکتی

نوع خدمت
اطلاعات تکمیلی
اطلاعات تماس
نحوه آشنایی

خدمت مورد نظر خود را انتخاب کنید*؟:

مراحل کاری امور ثبتی:

  1. خدمت مورد نظر خود را انتخاب کنید.
  2. متناسب نیازتان نظر حقوقی و دستمزد چند کارشناس متخصص را دریافت کنید.
  3. پس از مقایسه، کارشناس خود را انتخاب کرده و در صورت تمایل جلسه حضوری داشته باشید.
  4. برای شروع فرایند کار شما تنها 50% در مرحله اول اخذ می گردد و الباقی پس از پایان کار پرداخت خواهد شد.
  5. حق الزحمه پرداختی شما پس از اتمام فرایند با کارشناس تسویه می گردد.

رازداری و حفظ اطلاعات شما جزو وظایف حرفه ای ما است.