دادخواست

نوع خدمت
شرح مشکل
اطلاعات تماس
نحوه آشنایی

خدمت مورد نظر خود را انتخاب کنید*؟:

مراحل کاری تنظیم عریضه:

  1. مشکل حقوقی خود را شرح دهید.
  2. متناسب نیازتان رزومه و دستمزد چند وکیل متخصص را دریافت می کنید.
  3. پس از مقایسه، وکیل خود را انتخاب کرده تا عریضه (درخواست مورد نیاز) شما را تنظیم نماید.
  4. هزینه پرداختی شما پس از تحویل اوراق تسویه می گردد.

رازداری و حفظ اطلاعات شما جزو وظایف حرفه ای ما است.