قرارداد

طرح مشکل
اطلاعات تکمیلی
اطلاعات تماس
نحوه آشنایی

در کدام یک از موارد زیر احتیاج به کمک دارید؟*:

لطفا توضیح دهید هدف شما از این قرارداد چیست*:

برای تنظیم قرارداد نیاز به جلسه حضوری دارید؟*:

مراحل کاری تنظیم یا بررسی قرارداد:

  1. درخواست خود را شرح دهید.
  2. متناسب نیازتان نظر حقوقی و دستمزد چند وکیل متخصص را دریافت کنید.
  3. با مقایسه وکیل خود را انتخاب کنید و جلسه مشاوره داشته باشید.
  4. برای شروع فرآیند کافیست 50% مبلغ را پرداخت نمایید و الباقی را پس از تنظیم پیش نویس پرداخت کنید.
  5. پس از تایید شما با وکیل تسویه می گردد.

رازداری و حفظ اطلاعات شما جزو وظایف حرفه ای ما است.