نیاز به وکیل متخصص توقف عملیات اجرایی دارید؟

ثبت نام

دستور موقت توقف عملیات اجرایی

برخی از مشتریان ما لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا

برخی از مشتریان ما

لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا
مراحل کاری دادسان
  • 1 درخواست حقوقی خود را ثبت کنید.
  • 2 رزومه و دستمزد چند وکیل متخصص را دریافت می کنید.
  • 3 وکیل خود را انتخاب نمایید.
  • 4 جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید.

معمولا در دعاوی حقوقی خواهان به خاطر اثر اقناعی بیشتری که دارد پیروز می شود و خوانده صرف نظر از محق یا ناحق بودن، بازنده ی دعوای حقوقی می شود. به همین جهت معمولا افرادی که در دعاوی حقوقی به عنوان خوانده احضار می شوند فکر می کنند که پس از شکست در دعوای حقوقی دیگر راهی برای رسیدن به حقوق خود ندارند، در حالی که می توانند با گرفتن دستور موقت توقف عملیات اجرایی بار دیگر به اموال خود برسند یا حداقل بتوانند دوباره فرآیند دادرسی را در جریان بیا ندازد. ما در این مطلب قصد داریم تا شما را با دستور موقت توقف عملیات اجرایی آشنا کنیم.

برای توضیح درباره ی این موضوع بهتر است جداگانه به شرح هر بخش آن بپردازیم

دستور موقت

به موجب ماده ی ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی: « در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذینفع برابر با مواد زیر دستور موقت صادر می نماید.» البته شما به عنوان درخواست کننده ی دستور موقت باید بدانید که «تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد.» به علاوه باید در نظر داشته باشید که «دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می شود از خواهان تامین مناسبی اخذ نماید. در این صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تامین می باشد.» اما در صورتی که درخواست شما برای صدور دستور موقت رد شد، باید بدانید که: «قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلا قابل اعتراض و تجدید نظر و فرجام نیست. لکن متقاضی می تواند ضمن تقاضای تجدید نظر به اصل رای نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هر حال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست.»

توقف در اصطلاح حقوقی

به موجب ماده ی ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی: «تامین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول» که در این صورت اگر خواسته عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد، دادگاه نمی تواند مال دیگری را به عوض آن توقیف کند و در صورتی که خواسته عین معین نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف می کند

در این باره ماده ی ۱۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی می گوید: «خوانده می تواند به عوض مالی که دادگاه می خواهد توقیف کند و یا توقیف کرده است، وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانک ها ودیعه بگذارد. همچنین می تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط بر اینکه مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا توقیف شده است کمتر نباشد. در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است.

انواع توقف

توقف عملیات اجرایی شامل دو نوع تامینی و اجرایی می باشد

توقف تامینی

عبارت از توقیفی است که مدعی علیه یا محکوم علیه به طور موقت از تصرف در مال خود منع می شود تا قرار تامین برطرف شود. این کار برای حفظ حق محکوم له می باشد

توقیف اجرایی

یعنی توقیف مال محکوم علیه از طریق قسمت اجرای ثبت یا اجرای دادگاه که این توقف مانع از تصرف مالک در مال خود می باشد

عملیات اجرایی چیست؟

به عملیات اجرای سند یا حکمی گفته می شود که توسط اجرای ثبت یا دادگاه صورت گرفته است. پس از صدور اجراییه از سوی اداره ی ثبت باید کار هایی از قبیل ابلاغ اجراییه، تقسیط و حتی تنظیم و اجرای سند که غالبا تنظیم سند اجرایی و تحویل مورد مزایده است انجام شود تا اجرای سند به درستی و کامل انجام بگیرد. اجرای حکم، ممکن است در دو معنی خاص و عام مورد استفاده قرار گیرد. معنای عام از ابلاغ اجراییه دادگاه تا مرحله تحویل محکوم به به محکوم له را شامل می شود و اجرای حکم در معنای خاص شامل، تحقق بخشیدن مدلول حکم می شود. لذا عملیات اجرایی، عملیات و اقداماتی است که از زمان ابلاغ اجراییه به محکوم علیه شروع می شود و با اجرای کامل حکم پایان می گیرد

توقف عملیات اجرایی

مسلما هدف هر شخص از طرح شکایت و تنظیم دادخواست در دادگاه، پیروزی و احقاق حق می باشد. از این رو با توجه به ادله ی طرفین در جهت اثبات و دفاع از خواسته ی خود، رایی را که دادگاه نسبت به یکی از طرفین صادر می‌نماید، ممکن است با توجه به تاثیرگذاری که ادله خواهان دارد، منجر به پیروزی او گردد. بعد از اینکه رای به نفع خواهان صادر و در دادگاه تایید شد، نوبت به اجرای رای دادگاه می‌رسد که به عنوان یک سند رسمی لازم الاجرا برای اجرای آن اقدام می گردد. از طرفی هم اگر خواهان سند رسمی لازم الاجرا به غیر از رای دادگاه را برای اجرا داشته باشد، می‌تواند از طریق واحد اجرای ثبت، مفاد سند خود را به اجرا بگذارد. با این وجود در جریان رسیدگی ممکن است که تحت شرایطی منجر به توقف عملیات اجرایی ثبت شود و از ادامه ی آن جلوگیری شود. همان طور که پیشتر گفته شد، مقصود از توقف عملیات اجرایی، متوقف کردن و قطع نمودن موقت اجرای حکم یا اعمال اجرایی دادگاه یا اداره ثبت یا حکم دادگاهی است که قطعیت یافته و مراحل اجرایی در اجرای احکام را پیموده است.

توقف عملیات اجرایی به دستورمراجع صلاحیت دار

برخی از موارد توقف عملیات اجرایی به دستور مراجع صلاحیت دار را در ذیل مشاهده می کنید:

ابراز رسید محکوم له دایر بر رضایت او در تاخیر یا توقف یا قطع اجرا

درصورتیکه دادگاهی صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را داشته باشد و یا محکوم له رسیدی ابراز کند و یا رضایت کتبی داشته باشد امکان تعطیل کردن یا توقف اجرای حکم وجود دارد.

ادعای شخص ثالث مبنی برتلف مال توقف شده بدون تعدی و تفریط نزد او

درصورتیکه عملیات اجرایی علیه شخص ثالثی که مال توقیف شده محکوم علیه را تحویل نمی دهد به جریان افتد و از اموال خودش برداشت شود، اما اگر او مدعی شود که مال بدون تعدی و تفریط او از بین رفته، به شرط ارائه دلایل موجه به دادگاه در عملیات اجرایی توقف ایجاد می کند

قرار قبول دادخواست واخواهی

در صورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رای باشد می تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدوا خارج از نوبت دراین مورد رسیدگی نموده، قرار رد و یا قبول دادخواست را صادر می نماید، قرارقبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود

مرور زمان و توقف اجرا

هرگاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از پنج سال گذشته و محکوم له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد، اجرائیه بلااثر تلقی می شود ودراین مورد اگرحق اجراء وصول نشده باشد، دیگر قابل وصول نخواهد بود

قرار قبول تجدید نظرخواهی محکوم علیه به علت عذرموجه

ممکن است در حین اجرای این حکم تجدید نظر خواهان به علت عذر موجه بتواند تجدید نظرخواهی خود را مطرح نماید که درصورت قبول دادخواست مطابق مواد ۱۲۰ و ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی: «حکم تجدید نظر خواسته اجرا نخواهد شد و دادگاه مراتب را به دایره اجرا اعلام و مأمور اجرا از اجرای حکم تا تعیین تکلیف پرونده در دادگاه تجدید نظر خودداری می نماید.»

در اعتراض به تصرف ملک توسط دستگاه اجرایی

مالک یا صاحب حق می تواند در صورت عدم پرداخت بها در مدت مذکور با مراجعه به دادگاه صالحه درخواست توقف عملیات اجرایی را تا زمان پرداخت بها مطرح نماید.

دستور موقت توقف عملیات اجرایی

همان طور که پیش تر گفته شد، دستور موقت توقف عملیات اجرایی راهکاری است که قانونگذار در اختیار خوانده ی دعوا قرار داده تا بتواند با استفاده از درخواست دستور موقت که به بیان دیگر درخواست برای شروع زودتر دادرسی است و همچنین استفاده از توقف عملیات اجرایی از اجرای ثبت جلوگیری کنید. تا به این ترتیب بتوانید اجرای ثبت را هرچه زودتر متوقف کنید.

چرا برای صدور درخواست دستور موقت توقف عملیات اجرایی نیاز به وکیل داریم؟

هر فرد عاقلی می داند که اگر دچار بیماری شد باید به دکتر مراجعه کند زیرا یک دکتر به نحوه ی عملکرد بدن افراد احاطه دارد حال مشخص می شود که اگر فردی دچار مشکل حقوقی شد مسلما باید به یک وکیل متخصص مراجعه کند تا مشکل حقوقی او را حل کند. به همین جهت برای درخواست صدور دستور موقت توقف عملیات اجرایی پیشنهاد می شود تا از خدمات حقوقی یک وکیل یا مشاور حقوقی استفاده نمایید.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل صدور دستور موقت توقف عملیات اجرایی بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در صدور دستور موقت توقف عملیات اجرایی دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله

  • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
  • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
  • هزینه مشاوره اولیه
  • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل برای صدور دستور موقت توقف عملیات اجرایی چگونه محاسبه می شود؟

هزینه ی اخذ وکیل برای دستور موقت توقف عملیات اجرایی معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص دستور موقت توقف عملیات اجرایی در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان
ویژگی های دادسان
تصویر یک مثلث با سه خط در زیر آن که حرکت مثلث را به سمت بالا القا می کند به منظور توضیحات درباره ی سریع و اقتصادی بودن دادسان

سریع و اقتصادی

تصویر یک ستاره ی گرافیکی به منظور ارائه ی توضیحات درباره ی وکلای دادسان

وکلای متخصص

تصویر کره ی زمین به صورت گرافیکی به منظور نمایش پوشش سراسری دادسان

پوشش سراسری

تصویر سپر به صورت گرافیکی به منظور نمایش امنیت دادسان

حافظ حریم شخصی

نظرات برخی از کاربران دادسان

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان
تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان

تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

سوالات متداول

چرا من باید از سامانه دادسان استفاده کنم؟

زیرا در دادسان بیش از 500 وکیل فعالیت می کند و دادسان رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیل متخصص در موضوع شما را برایتان رایگان ارسال میکند و شما میتوانید پس از مقایسه وکلا، نسبت به رزرو تایم مشاوره از ایشان اقدام نمائید.

ثبت درخواست و دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا از طریق دادسان شامل هزینه است؟

هزینه ثبت درخواست و ارسال رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا برای شما رایگان است.

بعد از ثبت درخواست چه اتفاقی برای درخواست من می افتد؟

بعد از ثبت درخواست، رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیلی که پرونده های مشابه موضوع شما داشته اند را در بازه زمانی یک ساعت تا یک روز کاری رایگان دریافت می کنید و پس از مقایسه وکیل خود را انتخاب کرده و جلسه مشاوره را مطابق میلتان حضوری یا تلفنی برگذار می کنید.

نحوه ارتباط کاربر با وکلا چگونه است؟

برای اعطای وکالت، کاربر باید با وکیل جلسه حضوری داشته باشد.

وکلا چگونه ارزیابی می شوند؟

وکلا بر اساس پرونده های گذشته و قرارداد هایی که تنظیم کرده اند، از منظر تخصص دسته بندی شده و علاوه بر این موضوع، در سایت دادسان امتیاز و نظرات سایر کاربرانی که از خدمات این وکلا استفاده کرده اند نمایش داده می شوند که سنجه مناسبی برای ارزیابی وکلا توسط کاربر می باشد.

پرداخت ها به چه صورت است؟

وکالت:

هزینه وکالت در تمامی مراحل توسط وکیل اخذ می شود.

مشاوره:

پس از دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی از چند وکیل، میتوانید نسبت به رزرو زمان مشاوره از ایشان اقدام نمود و هزینه اعلامی توسط وکیل را پرداخت کنید تا جلسه قطعی شود، این مبلغ پس از جلسه با وکیل تسویه می گردد.

5.0 از 2 نظر

نظر شما ثبت شد