نیاز به وکیل مطالبه خسارت از شهرداری دارید؟

ثبت نام

مطالبه خسارت از شهرداری

برخی از مشتریان ما لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا

برخی از مشتریان ما

لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا
مراحل کاری دادسان
 • 1 درخواست حقوقی خود را ثبت کنید.
 • 2 رزومه و دستمزد چند وکیل متخصص را دریافت می کنید.
 • 3 وکیل خود را انتخاب نمایید.
 • 4 جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید.

شهرداری یک سازمان غیر انتفاعی و مردمی است که با مجوز دولت و امکانات مردمی، اداره و مسئولیت و مدیریت شهری را به عهده گرفته است. از وظایف شهرداری در این راستا می توان به اداره ی تاسیسات عمومی و وضع و اجرای نظارت شهری و نیازمندی های مشترک محلی اشاره کرد. شهرداری هزینه ی خدماتش را با چهارچوبی عادلانه و منطقی بین ساکنین شهر و استفاده کنندگان خدمات شهری تقسیم می کند. در برخی موارد شهرداری در جهت انجام وظایف خود درسطح شهر، خساراتی را به بعضی از اشخاص حقیقی و حقوقی وارد می کند. اشخاص زیان دیده می توانند برای جبران خسارت متحمل شده از سوی شهرداری در محاکم قضایی کشور طرح دعوا کنند.

تعهدات مالی شهرداری شامل چه مواردی می شود؟

لازم الاجرا بودن تعهدات شهرداری

شهرداری با وجود غیر دولتی و مستقل بودن و داشتن شخصیت حقوقی عمومی، در اجرای طرح ها و برنامه های مرتبط با سازمان دهی امور شهری و اقدامات مربوط به شهر، توانایی تنظیم قرارداد های مالی و ایجاد تعهدات مالی و پولی را دارد، در نتیجه می تواند در راستای انجام وظایف و اقدامات لازم با شخصیت ها و سازمان های مدنظر خود که بر اساس بودجه ی شهرداری تعریف شده اند، اقدام به تنظیم قرارداد و تعهد مالی کند و همچنین می تواند خود عهده دار انجام آن باشد. طبیعی است که هر قرارداد و تعهد مالی شهرداری با توجه به لازم الایفا (یعنی باید به آن عهد وفا شود) و همین طور لازم الاجرا بودن نسبت به شهرداری، موظف به انجام آن است و باید در زمان مقتضی آن را بپردازد.

تصرف غیرقانون ملک توسط شهرداری

از موارد دیگری که باعث ایجاد تعهدات مالی شهرداری می شود، وقتی است که شهرداری هنگام انجام اعمال تصدی مربوط به شهرداری و اجرای طرح های عمرانی خود، اقدام به تصرف عدوانی و یا غیر قانونی در اراضی و املاک اشخاص خصوصی کند و موجب ایجاد زیان و خسارت به آن ها شود. شهرداری در این موارد ملزم و متعهد به پرداخت اجرت المثل (در قبال استفاده از اموال باید مبلغی پول به عنوان ارزش واقعی تخمینی آن‌ها پرداخت کرد که به این مبلغ در اصطلاح اجر‌ت المثل اموال می‌گویند.) به جهت ممانعت مالک از تصرف اراضی خود و تفویت منافع ملک می شود. در صورتی که شهرداری محکوم به جبران خسارت شود، متعهد به پرداخت مبالغ از محل اعتبارات و بودجه خواهد بود.

اراضی مورد نیاز در طرح های شهرداری

مورد دیگری که می تواند موجب ایجاد تعهدات مالی برای شهرداری شود، آن است که هر گاه شهرداری در اجرای طرح های عمومی و عمران خود به اراضی و مستحدثات (بنا های نو) اشخاص نیاز داشته باشد، طبق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی، در صورت تامین بودجه، می تواند آن را خریداری کند و متعهد می شود تا ثمن آن را بپردازد.

نحوه ی وصول تعهدات مالی شهرداری چیست؟

در نخستین گام، برای وصول تعهدات مالی شهرداری، به مفاد و مندرجات قرارداد مراجعه می شود و اجرای آن ها منوط به همین مفاد و مندرجات خواهد بود و در صورت تاخیر در اجرای تعهدات مالی خود، موظف به جبران خسارات خواهد بود. در صورت خودداری شهرداری از اجرای تعهدات مالی خود، طرف دیگر تعهد می تواند مطابق قانون، به همراه دادورز (مأمور اجرا یا دادورز زیر نظر مدیر اجرا، رأی دادگاه را اجرا می‌کند، بنابراین عملی کردن مفاد و مندرجات اجراییه دادگاه یا اداره ثبت اسناد و املاک کشور بر عهده مأمور اجرا است.) و با صدور اجراییه به جهت اجرا و وصول تعهدات مالی شهرداری به شرح ذیل اقدام کند:

 • در صورتی که موضوع تعهد عین معینی باشد که در تصرف شهرداری بوده و وی مکلف به رد آن شده، در صورت منقول بودن محکوم به، اگر تسلیم آن ممکن باشد، دادورز آن را تسلیم محکوم ‌له (محکوم له کسی است که حکم به سود او شده است) می نماید ولی اگر در دسترس نباشد، مطابق مثل یا قیمت عین معین موظف به پرداخت آن خواهد بود.
 • در صورتی که موضوع تعهد عین معین غیرمنقول باشد، چون در واقع از موارد تصرف عدوانی (تصرف عدوانی به معنای به زور گرفتنِ یک زمین یا ملک از مالکِ آن یا از کسی است که بر اساسِ یک قرارداد دارای حق نسبت به آن ملک می‌باشد) محسوب می شود، بنابراین دادورز حکم خلع ید شهرداری که صادر شده را اجرا می نماید. در صورتی که در نزد شخص ثالثی باشد، می توان آن را از تصرف وی خارج ساخت.
 • هرگاه موضوع تعهد مالی شهرداری و محکومیت قطعی وی، پرداخت وجه و مبلغ تحت هر عنوان اعم از قراردادی و یا خارج از قرارداد باشد، تحت شرایطی خاص می توان آن را از مراجع دادگستری مطالبه نمود.
 • در صورتی که موضوع تعهد شهرداری از جمله موارد تصدی گری و اعمال اداری مرتبط با شهرداری باشد و شهرداری از انجام آن خودداری نماید، موضوع مطالبه‌ی آن از دیوان عدالت اداری خواهد بود.

نحوه ی وصول تعهدات مالی از شهرداری در صورت تخلف از ایفای عهد چگونه است؟

هنگامی که تعهد شهرداری به تعهدات مالی محرز شد، شهردای موظف خواهد بود، آن را ایفا کند و در صورت دیرکرد در اجرای تعهدات خود، مکلف است خسارات وارده را مطابق قانون بپردازد و در صورتی که از اجرای رای محکومیت خود اجتناب کرد، می توان به وسیله ی توقیف اموال و وجوهی که به شهرداری تعلق دارد، نسبت به وصول تعهدات مالی شهرداری اقدام کرد، ولی در مورد وصول تعهدات مالی شهرداری، مطابق قانون خاص شرایطی وجود دارد که بعد از احراز آن شرایط، از طریق توقیف و تامین قابل وصول خواهد بود:

 • اگر شهرداری از اجرای تعهدات خود خودداری کند، زمانی می توان نسبت به توقیف و تامین اموال و وجوه شهرداری اقدام نمود که منجر به صدور حکم قطعی از دادگاه بشود و در غیر این صورت نمی توان اقدام به توقیف کرد. لازم به ذکر است که با توجه به این که شهرداری به عنوان یک شخصیت حقوقی، می تواند دارای وجوه و اموال منقول و غیر منقول اعم از این که در بانک ها و یا در تصرف شهرداری ها و یا به صورت ضمانت نامه به نام شهرداری باشد.
 • شهرداری وجوه مالی خود را از محل اعتبار بودجه مورد عمل وصول می کند، در غیر این صورت، شهرداری می تواند از محل اعتبار و بودجه ی سال بعد خود، بدون احتساب و پرداخت خسارت دیرکرد تادیه به محکوم له تعهدات مالی خود را وصول کند.
 • در صورت تاخیر یا خودداری شهرداری در اجرای عهد خود، منوط به تمکن مالی شهرداری در پرداخت تعهدات مالی از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل می باشد و اگر ثابت شود که بودجه داشته است، می توان خسارات را هم مطالبه کرد.

در صورت استنکاف (رد کردن) و خودداری شهرداری در اجرای تعهدات مالی، به چه نحوی عمل می شود؟

با خودداری شهرداری از اجرای محکومیت مالی، با وجود تمکن و بودجه مالی، دادورز نسبت به توقیف اموال و وجوه شهرداری اقدام و در صورت توقیف مال و مزایده، وصول تعهدات مالی ممکن خواهد بود.

دادگاه صالح و هزینه دادرسی دعوای خسارت علیه شهرداری چیست؟

دادگاه صالح جهت طرح دعوای خسارت علیه شهرداری طبق قواعد عام قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه عمومی اقامتگاه خوانده یعنی حوزه ی قضایی محل وقوع شهرداری است که البته اگر خسارت تقویمی خواهان تا 200،000،000 ریال برآورد شود در این صورت شورای حل اختلاف محل صالح به رسیدگی است.

چگونه کار خود را بهترین وکیل مطالبه از شهرداری بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در وکالت مطالبه از شهرداری و به خصوص قوانین شهرداری دارند. برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله

 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • هزینه مشاوره اولیه
 • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه¬ی اخذ وکیل برای مطالبه از شهرداری چگونه است؟

هزینه¬ی اخذ وکیل برای مطالبه از شهرداری بین   8 تا 10 درصد   از مبلغ مطالبه می باشد.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص مطالبه از شهرداری در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

50 هزار تومان 200 هزار تومان
ویژگی های دادسان
تصویر یک مثلث با سه خط در زیر آن که حرکت مثلث را به سمت بالا القا می کند به منظور توضیحات درباره ی سریع و اقتصادی بودن دادسان

سریع و اقتصادی

تصویر یک ستاره ی گرافیکی به منظور ارائه ی توضیحات درباره ی وکلای دادسان

وکلای متخصص

تصویر کره ی زمین به صورت گرافیکی به منظور نمایش پوشش سراسری دادسان

پوشش سراسری

تصویر سپر به صورت گرافیکی به منظور نمایش امنیت دادسان

حافظ حریم شخصی

نظرات برخی از کاربران دادسان

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان
تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان

تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

سوالات متداول

چرا من باید از سامانه دادسان استفاده کنم؟

زیرا در دادسان بیش از 500 وکیل فعالیت می کند و دادسان رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیل متخصص در موضوع شما را برایتان رایگان ارسال میکند و شما میتوانید پس از مقایسه وکلا، وکیل مورد نظر خود را برای تنظیم یا بررسی قرارداد انتخاب کنید و کار خود را پس از جلسه حضوری یا تلفنی به ایشان بسپارید.

ثبت درخواست و دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا از طریق دادسان شامل هزینه است؟

هزینه ثبت درخواست و ارسال رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا برای شما رایگان است.

بعد از ثبت درخواست چه اتفاقی برای درخواست من می افتد؟

بعد از ثبت درخواست، رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیلی که پرونده های مشابه موضوع شما داشته اند را در بازه زمانی یک ساعت تا یک روز کاری رایگان دریافت می کنید و پس از مقایسه وکیل خود را انتخاب کرده و جلسه مشاوره را مطابق میلتان حضوری یا تلفنی برگذار می کنید.

نحوه ارتباط کاربر با وکلا چگونه است؟

برای اخذ مشاوره کاربر می تواند حضورا به دفتر وکیل مراجعه کند یا به صورت تلفنی با وکیل در ارتباط باشد.

وکلا چگونه ارزیابی می شوند؟

وکلا بر اساس پرونده های گذشته و قرارداد هایی که تنظیم کرده اند، از منظر تخصص دسته بندی شده و علاوه بر این موضوع، در سایت دادسان امتیاز و نظرات سایر کاربرانی که از خدمات این وکلا استفاده کرده اند نمایش داده می شوند که سنجه مناسبی برای ارزیابی وکلا توسط کاربر می باشد.

پرداخت ها به چه صورت است؟

هزینه وکالت در تمامی مراحل توسط وکیل اخذ می شود.

5.0 از 3 نظر

نظر شما ثبت شد