نیاز به وکیل متخصص ابطال عملیات اجرایی ثبت دارید؟

ثبت نام

ابطال عملیات اجرایی ثبت

برخی از مشتریان ما لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا

برخی از مشتریان ما

لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا
مراحل کاری دادسان
 • 1 درخواست حقوقی خود را ثبت کنید.
 • 2 رزومه و دستمزد چند وکیل متخصص را دریافت می کنید.
 • 3 وکیل خود را انتخاب نمایید.
 • 4 جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید.

«عملیات اجرایی بعد از صدور دستور اجرا شروع و هر کس که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد می تواند شکایت خود را با ذکر دلیل ارائه، و به رئیس ثبت محل تسلیم بکند و رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی نماید»

ماهیت اجراییه

هر دادگاهی یا مرجع صلاحیت دار (اداره ثبت) که برای حل اختلاف طرفین انتخاب می شود به منظور رفع اختلاف طرفین دعوی متناسب با خواسته خواهان و دلایل و ادله ی که برای این موضوع آمده شده صدور رای می کند، که به این رای صادر شده صدور اجراییه گفته می شود.

ویژگی های صدور اجراییه

 • صدور اجراییه در مورد اسناد رسمي لازم‌الاجراء نسبت به ديون و اموال منقول و املاك ثبت شده و نيز املاك مورد وثيقه و اجاره (مشمول قانون روابط موجر و مستأجر) اعم از اينكه ملك مورد وثيقه و اجاره ثبت شده يا در جريان ثبت باشد از دفترخانه‌اي‌كه سند را ثبت كرده است می باشد.
 • صدور اجراییه برای ساير اسناد راجع به املاكي، كه ثبت در دفتر املاك نشده است. براي اجرای مفاد سند ذينفع بايد به دادگاه صالح مراجعه كند.
 • صدور اجراییه برای وجه يا مالِ موضوع قبوض اقساطي از طریق ثبت محل می باشد. و در اين مورد بايد اصل و تصوير گواهي شده ی قبوض اقساطي و سند پيوست تقاضانامه، به ثبت محل داده شود.
 • صدور اجراییه در مواردي كه موجر بعلت عدم وصول وجه قبوض اقساطي، تخليه مورد اجاره را بخواهد بايد به دفتر اسناد رسمي تنظيم‌كننده سند مراجعه نمايد.

ویژگی های ابلاغ اجراییه

 • مامور اجرا نبايد با كسي كه اوراق اجرائيه يا ساير اخطاريه‌ها و اوراق به او ابلاغ مي‌شود، قرابت سببي يا نسبي تا درجه سوم از طبقه دوم داشته و مابين او و شخص موردنظر تعارض منفعت و يا پرونده اجرایي و يا دعوي جزایي و مدني مطرح باشد.
 • مامورين اجرا و ابلاغ بايد نام و مشخصات كسي را كه اجرائيه به او ابلاغ شده، و اينكه چه سمتي با متعهد دارد و محل و تاريخ ابلاغ را با تعيين ساعت و روز و ماه و سال و نام مشخصات خود با جوهر ثابت و عبارت خوانا و با تمام حروف در نسخه‌اي كه به شعب اجراء تسليم خواهند نمود بنويسند و امضاء كنند
 • هرگاه محل اقامت متعهد در سند تعيين نشده يا محلي كه تعيين گرديده موافق با واقع نباشد و يا به جهاتي محل مزبور از بين رفته و اساساً شناخته نشود اجرائيه يا اخطاريه ظرف 24 ساعت در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار محل و اگر در محل روزنامه نباشد، در روزنامه كثيرالانتشار نزديك‌ترين محل فقط يك مرتبه آگهي خواهد شد و در آگهي مزبور بايد تصريح شود كه ظرف ده روز پس از انتشار آگهي عمليات اجرایي جريان خواهد يافت و در صورتي كه متعهدله (شاکی)، متعهد را معرفي نمايد اجرائيه طبق مقررات ابلاغ واقعي خواهد شد.
 • هرگاه متعهد صغير يا محجور باشد اجرائيه و ساير عمليات اجرایي حسب مورد به ولي يا قيم او ابلاغ مي‌شود.

عملیات اجرایی ثبت بعد از ابلاغ رای

از تاريخ ابلاغ اجرایيه متعهد بايد ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت دين خود بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي سند را ميسر گرداند. اگر خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف همان مدت صورت جامع دارایي خود را به مسئول اجراء بدهد و اگر مالي ندارد صريحاً اعلام نماید. بدهكاري كه در مدت مذكور قادر به پرداخت دين خود نبوده مكلف است هر موقع كه متمكن از پرداخت تمام يا قسمتي از بدهي خود گردد آن را بپردازد.

توقیف اموال توسط اداره ثبت

بعد از اینکه رای اجراییه ابلاغ شد و ابلاغیه به دست طرفین رسید مأمور اجرایی ثبت با حضور نماينده دادستان و در صورت لزوم با حضور مامور نيروي انتظامي و با معرفي محکوم له اقدام به توقیف اموال متعلق به متعهد(خوانده) مي‌نمايد و حاضر نبودن متعهد يا بستگان و خدمتکارانش و نيز بسته بودن محلي كه مال در آن است مانع بازداشت یا توقیف مال نمی شود، حال اگر عمليات اجرایي پايان يابد و صاحب مال از دريافت آن امتناع ورزد و مراجعه نكند و حافظ هم راضي به ادامه حفاظت نباشد، رئيس ثبت محل از طريق مزايده اقدام به فروش آن نموده و به هر مبلغي كه خريدار پيدا كند، به فروش رسانيده و ثمن را در صندوق ثبت بنام مالك آن واريز و از آن محل حق‌الحفاظه پرداخت مي‌شود. اين موضوع بايستي قبل از مزايده طي اخطاري به صاحب مال ابلاغ شود.

جزئیات مزایده اموال توقیفی

بعد از بازداشت اموال نوبت به مزایده گذاشتن اموال می باشد. از آنجا که اموال به دو دسته منقول و غیر منقول تقسیم بندی می شود در نحوه اجرای مزایده تفاوت ایجاد می کند به این صورت که هرگاه اموال منقول در جاي محفوظ و معين باشد مأمور اجرا مدخل آن را بسته و مهروموم مي‌نمايد و هرگاه اشياء در جاي محفوظ و معيني نباشد به هر كدام از اشياء كاغذي الصاق كرده و مهر مي‌كند، خواهان و خوانده نيز مي‌توانند در کنار مهر مأمور اجرا، برگه توقیفی را مهر نمايند. اما در آگهی اموال غیر منقول باید نام و نام خانوادگی مالک، محل و حدود و مقدار و توصيف اجمالي ملك و سایر موراد به اموال منقول در آگهی انتشار یابد.

مواردی که سبب توقف مزایده می شوند:

 • وصول حكم يا دستور موقت يا قرار توقيف عمليات اجرایي.
 • اعتراض به نظريه رئيس ثبت تا صدور رأي هيأت نظارت.
 • رأي هيأت نظارت يا شوراي عالي ثبت بر ابطال عمليات اجرایي.
 • پرداخت كليه مطالبات بستانكار و حقوق اجرایي.

هزینه های عملیات اجرایی

وصول حق‌الاجرا به همان طريقي كه براي وصول موضوع تعهد مقرر است به عمل خواهد آمد و رئيس ثبت مي‌تواند نظر به مبلغ حق‌الاجرا هر طريق ديگري را كه براي وصول مناسب بداند اختيار كند.

نحوه ی شکایت از عملیات اجرایی

عمليات اجرایی بعد از صدور دستور اجرا (مهر اجرا شود) شروع و هر كس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذينفع) كه از عمليات اجرایی شكايت داشته باشد مي‌تواند شكايت خود را با ذكر دليل و ارائه مدارك به رئيس ثبت محل تسليم كند و رئيس ثبت مكلف است فوراً رسيدگي نموده و با ذكر دليل راي صادر كند. نظر رئيس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذينفع ابلاغ مي‌شود و اشخاص ذينفع اگر شكايتي از تصميم رئيس ثبت داشته باشند مي‌توانند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ شكايت خود را به ثبت محل و يا هيأت نظارت صلاحيت‌دار تسليم نمايند.

اعتراض به رای رئیس ثبت

گفتیم که بعد از اجرا شدن رای، شخص معترض می تواند ظرف مدت ده روز نسبت به رای رئیس ثبت اعتراض نماید، اما برای این اعتراض باید یکسری شرایط موجود باشند، از قبیل:

 • رونوشت كامل يا فتوكپي اعتراض نامه ذينفع و ضمائم آن به عمليات اجرایي.
 • رونوشت كامل يا فتوكپي گزارش رئيس يا مميز اجرا كه مستند نظر رئيس ثبت بوده است.
 • رونوشت كامل يا فتوكپي نظر رئيس ثبت.
 • رونوشت كامل يا فتوكپي شكايت‌نامه ذينفع و ضمائم آن از نظر رئيس ثبت.
 • رونوشت كامل يا فتوكپي برگ يا برگ‌هائي از پرونده اجرائي كه مربوط به موضوع شكايت است.

دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبت با اسناد لازم الاجرا

در صورتی که فردی ذینفع دارای یک سند رسمی لازم الاجرا باشد یا یک سند عادی که در حکم سند لازم الاجرا هست، می تواند بدون مراجعه به دادگستری و طی نمودن مراحل طولانی و مشقت بار اخذ حکم قطعی برای خواسته ی خود، با مراجعه به دفتر خانه تنظیم کننده سند یا اداره ثبت مدلول سند را به طرفیت متعهد آن اجرا نماید. در واقع این قانونی است که قانون گذار برای اسناد لازم الاجرا در نظر گرفته است.

چه کسانی حق اعتراض به عملیات اجرایی را دارند؟

برای اعتراض به عملیات اجرایی ثبت صرفا اشخاص ثالثی که مال آن ها به اشتباه توقیف گردیده است حق اعتراض نسبت به عملیات اجرایی را دارا می باشند. بنابراین محکوم له و محکوم علیه چون ثالث محسوب نمی شوند پس حق اعتراض به عملیات اجرایی از آن ها ساقط می شود.

اعتراض به عملیات اجرایی توسط شخص ثالث

پس از صدور حکم و قطعیت یافتن آن به درخواست محکوم له مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی و قانون، نحوه ی اجرای محکومیت مالی پرونده اجرایی تشکیل می گردد. با این تعریف که این امکان وجود دارد در مرحله اجرای حکم مالی اعم از منقول یا غیر منقول از محکوم علیه توقیف شده تا بدهی محکوم به از فروش اموال پرداخت گردد. در این مرحله چنانچه اموال توقیف شده مالِ شخص ثالثی باشد که به اشتباه به جای اموال محکوم علیه توقیف شده اند. شخص ثالث می تواند به عملیات اجرایی اعتراض نماید.

نقش وکیل در ابطال عملیات اجرایی ثبت

برای ابطال عملیات اجرایی ثبت شخص متقاضی می تواند با مراجعه به سامانه های حقوقی درخواست ابطال عملیات اجرایی ثبت را ثبت نمایند. همانطور که از مطالب ارائه شده فهمیدیم طرح دعوی ابطال عملیات اجرایی ثبت نیازمند تخصص و دانش و تبحر حقوقی است. لذا در راستا این موضوع سامانه حقوقی دادسان با داشتن وکلای با تجربه و متخصص آماده خدمت رسانی به آن دست از متقاضیانی که به دنبال ابطال عملیات اجرایی ثبت هستند می باشند.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل ابطال عملیات اجرایی ثبت بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در ابطال عملیات اجرایی ثبت دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله

 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
 • هزینه مشاوره اولیه
 • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل برای ابطال عملیات اجرایی ثبت چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل برای ابطال عملیات اجرایی ثبت معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص ابطال عملیات اجرایی ثبت در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان
ویژگی های دادسان
تصویر یک مثلث با سه خط در زیر آن که حرکت مثلث را به سمت بالا القا می کند به منظور توضیحات درباره ی سریع و اقتصادی بودن دادسان

سریع و اقتصادی

تصویر یک ستاره ی گرافیکی به منظور ارائه ی توضیحات درباره ی وکلای دادسان

وکلای متخصص

تصویر کره ی زمین به صورت گرافیکی به منظور نمایش پوشش سراسری دادسان

پوشش سراسری

تصویر سپر به صورت گرافیکی به منظور نمایش امنیت دادسان

حافظ حریم شخصی

نظرات برخی از کاربران دادسان

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان
تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان

تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

سوالات متداول

چرا من باید از سامانه دادسان استفاده کنم؟

زیرا در دادسان بیش از 500 وکیل فعالیت می کند و دادسان رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیل متخصص در موضوع شما را برایتان رایگان ارسال میکند و شما میتوانید پس از مقایسه وکلا، نسبت به رزرو تایم مشاوره از ایشان اقدام نمائید.

ثبت درخواست و دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا از طریق دادسان شامل هزینه است؟

هزینه ثبت درخواست و ارسال رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا برای شما رایگان است.

بعد از ثبت درخواست چه اتفاقی برای درخواست من می افتد؟

بعد از ثبت درخواست، رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیلی که پرونده های مشابه موضوع شما داشته اند را در بازه زمانی یک ساعت تا یک روز کاری رایگان دریافت می کنید و پس از مقایسه وکیل خود را انتخاب کرده و جلسه مشاوره را مطابق میلتان حضوری یا تلفنی برگذار می کنید.

نحوه ارتباط کاربر با وکلا چگونه است؟

برای اعطای وکالت، کاربر باید با وکیل جلسه حضوری داشته باشد.

وکلا چگونه ارزیابی می شوند؟

وکلا بر اساس پرونده های گذشته و قرارداد هایی که تنظیم کرده اند، از منظر تخصص دسته بندی شده و علاوه بر این موضوع، در سایت دادسان امتیاز و نظرات سایر کاربرانی که از خدمات این وکلا استفاده کرده اند نمایش داده می شوند که سنجه مناسبی برای ارزیابی وکلا توسط کاربر می باشد.

پرداخت ها به چه صورت است؟

وکالت:

هزینه وکالت در تمامی مراحل توسط وکیل اخذ می شود.

مشاوره:

پس از دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی از چند وکیل، میتوانید نسبت به رزرو زمان مشاوره از ایشان اقدام نمود و هزینه اعلامی توسط وکیل را پرداخت کنید تا جلسه قطعی شود، این مبلغ پس از جلسه با وکیل تسویه می گردد.

5.0 از 2 نظر

نظر شما ثبت شد