نیاز به وکیل متخصص ابطال مبایعه نامه و استرداد ثمن دارید؟

ثبت نام

ابطال مبایعه نامه و استرداد ثمن

برخی از مشتریان ما لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا

برخی از مشتریان ما

لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا
مراحل کاری دادسان
  • 1 درخواست حقوقی خود را ثبت کنید.
  • 2 رزومه و دستمزد چند وکیل متخصص را دریافت می کنید.
  • 3 وکیل خود را انتخاب نمایید.
  • 4 جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید.

بی گمان می توان گفت که معاملات ملکی یکی از مهمترین معاملات است زیرا که این موضوع تبدیل به دغدغه بسیاری از افراد در کشور شده است. معاملات ملکی شرایط و در برخی از اوقات تشریفات گوناگونی دارد. در معاملات مربوط به املاک همچون دیگر معاملات، اصل بر صحت معامله است، مگر این که مواردی از بطلان معامله وجود داشته باشد که در این بطلان معامله صورت خواهد پذیرفت در نتیجه به بیانی دیگر می توان گفت که موارد بطلان معامله مواردی است که شرایط صحت معاملات را ندارد. ماده 190 شرایط اساسی صحت معاملات قانون مدنی را بیان کرده است. همان طور که این ماده بیان کرده است: برای صحت هر معامله شرایطی از قبیل، قصد طرفین و رضایت آن ها، اهلیت طرفین، تعیین موضوع مورد معامله و مشروعیت جهت معامله است.

مواد ۳۴۸ و ۳۵۳ نیز تعداد دیگری از معاملات باطل دیگر را در قانون مدنی بیان کرده است، همان طور که در ماده ۳۴۸ قانون مدنی آمده است: بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر این که مشتری خود قادر بر تسلیم باشد و همان طور که در ماده ۳۵۳قانون مذکور آمده است: هر گاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.

می توان موارد دیگر بطلان معاملات را ذکر کرد که البته برشمردن همه آن ها در در این مقال نمی گنجد. در این گونه موارد، هر یک از طرفین توانایی این را دارد که با تقدیم دادخواست، تقاضا کند بطلان معامله اعلام شود. به نظر برخی از شعب دادگاه های حقوقی، خواسته اعلام بطلان معامله صحیح است و خواسته ابطال معامله در این گونه موارد نادرست است. چرا که ابطال معامله ای که باطل است تحصیل حاصل است و بنابر یک قاعده عقلی تحصیل حاصل محال است و دادگاه تنها بطلان معامله باطل را اعلام می نماید و دادگاه به بطلان معامله اقدام نمی کند. با عنایت به مطالبی که پیشتر ذکز شد، پیچیدگی و ابهام دعوای بطلان معامله موضوعی نیست که بر کسی پوشیده بماند. در نتیجه پیش از هرگونه اقدام در این زمینه به وکیل متخصص امور ملکی رجوع کنید که در زمینه ابطال مبایعه نامه و استرداد ثمن تخصص داشته باشد.

چگونه رای بطلان معامله صادر می شود؟

همان طور که در فرهنگ های زبان فارسی آمده است، کلمه بطلان به معنای باطل شدن یا تباه شدن است، و معنای حقوقی آن بی اعتباری است و معامله از این نظر به معنای داد و ستد نمودن و خرید و فروش کردن است و در عرف نیز همین معنا از آن مراد می شود اما در حقوق معنای آن گسترده می گردد و شامل قراردادهای متعددی می گردد و عقد معامله و قرارداد معانی مشابه یکدیگر دارند.

معامله باطل به قراردادی گفته می شود که به دلیل این که یکی از شرایط اساسی برای صحت معاملات را ندارد، از بدو تشکیل آن بی اعتبار و فاقد وجاهت قانونی است و هیچ اثر حقوقی بر آن اجرا نمی شود، ولی در نظام حقوقی ما اصل بر درستی قراردادها داده شده است و بر همین اساس ماده ۱۰ قانون مدنی هر توافق غیر خلاف شرع و قانون نافذ است و این اصل حقوقی آثار بسیاری دارد که در ادامه به بعضی از آن ها پرداخته خواهد شد.

اگر طرفین یک قرارداد، به انعقاد آن اقدام کنند و بعد از تنظیم و امضای آن یکی از طرفین مدعی باطل شدن آن شود از آن جایی که ادعای وی بر خلاف اصل درستی است. باید ادعای خویش را در دادگاه به اثبات رساند، تا دادگاه بعد از بررسی ادعا و شرایط و آثار قرارداد در زمینه صحت یا بطلان آن رای خود را صادر کند.

بطلان و ابطال سند رسمی چه تفاوتی دارند؟

هر دوی این عبارات به معنای بی اعتباری سند رسمی است اما این تفاوت بین آم ها وجود دارد که در اعلام بطلان سند رسمی دادگاه بی اعتباری آن را از روز تنظیم قرارداد اعلام می کند و در واقع رای دادگاه اعلامی است و در ابطال سند رسمی دادگاه سند یادشده را از زمان صادرشدن رای باطل اعلام می کند و در واقع سند با رای دادگاه بی اعتبار می شود و به طور اصطلاح در رای دادگاه تاسیسی است و این اختلاف یک اثر مهم دارد و آن این است که در اولی از این نظر که سند بی اعتبار است از روز نخست هیچ تعهد و اثری بر آن بار نمی شود و در دومی آن سند تا زمان صادر شدن رای ابطال اثر حقوقی دارد و بعد از رای دادگاه بی اعتبار شده است.

در چه مواردی معامله باطل می شود؟

هر چند این مبحث از موارد کاملاً فنی و حقوقی و تخصصی است که یکی از مصداق های آشکار دعاوی ملکی است و فعالیت در این خصوص تنها باید از روش وکیل متخصص ملکی انجام بگیرد ولی مختصرا در این مقاله به صورت ساده چند مورد از مواردی که موجب بی اعتباری و قرارداد می گردد، بیان می شود. با وجود این که قانون گذار ما هر نوع توافقی غیر خلاف شرع و قانون را حمل بر صحت می کند و به طور اصطلاح در حقوق ما اصل بر آزادی اراده طرفین در تنظیم هرگونه توافق است، ولی یک سری شروط برای تنظیم قراردادهای اساسی و فقدان آن ها موجب بطلان و بی اعتباری قرارداد و معاملات می شود که موارد مهم آن در ماده ۱۹۰ قانون مدنی آمده است لیکن از موارد دیگری نیز وجود دارد که در این متن کوتاه است و برای دانستن آن در هر مورد شایسته است تا با یک وکیل ملکی مشاوره کنید که درابطال مبایعه نامه و استرداد ثمن تجربه داشته باشد.

یکی از شروط مهم و اساسی برای درستی معاملات و قصد و رضایت طرفین است مراد از قصد تصمیم و اراده جدی طرفین برای انجام معامله مورد نظر است، در نتیجه در صورتی که یکی از طرفین یا هر دو از روی شوخی یا به نحو صوری معامله ای را انجام دهند یا در وقت انجام آن اراده از خود نداشته باشند یا مست باشند این معامله به لحاظ فاقد بودن قصد باطل است، در زمینه رضایت طرفین در انجام معامله نیز قابل توجه است که منظور از رضایت از معامله، انجام معامله بدون اکراه و اجبار و فشار خارجی است در نتیجه اجبار شخصی به انجام یک معامله باعث می شود که آن معماله باطل گردد البته در این زمینه نکات بسیاری می بایست مد نظر قرار بگیرد در نتیجه بهتر است برای هرگونه اقدام قضایی با یک وکیل معاملات ملکی مشاوره کنید که در ابطال مبایعه نامه و استرداد ثمن تجربه داشته باشد.

طرفین معاملات چه شرایطی باید داشته باشند؟

برای این که یک شخص صلاحیت و اهلیت انجام معامله را داشته باشد می بایست به سن بلوغ و رشد رسیده باشد که این سن در حقوق ما ۱۸ سال تمام شمسی است و اگر شخص به سن ۱۸ سال رسیده باشد به لحاظ قنونی اهلیت برای انجام معامله را دارد.

یکی دیگر از شروط صحت معامله موضوع مورد معامله است منظور از موضوع مورد معامله، مالی است که مورد خرید و فروش رهن و اجاره و هر نوع دیگری از معاملات واقع می شود. اما باید معلوم و معین باشد و برای طرفین مجهول نباشد مثلا در قرارداد فروش ملک، خریدار و فروشنده بدانند کدام ملک با چه اوصافی را معامله می کند در نتیجه مجهول بودن یا مردد بودن موضوع قرارداد از موارد بطلان قرارداد است.

شرط بعدی مشروعیت جهت معامله است هرچند ذکر جهت معامله در قرارداد دارای ضرورت نیست، مثلا نیاز نیست در مبایعه نامه ذکر گردد که خریدار ملک را برای چه مصرفی خریداری می کند لیکن اگر طرفین این امر را در قرارداد ذکر کنند باید این جهت از نظر قانونی و شرعی مجاز باشد در غیر اینصورت قرارداد باطل است، مثلا درصورتی که در قرارداد درج شود خریدار اتومبیل را برای حمل مواد مخدر اجاره می کند، این قرارداد باطل است.

ابطال معامله و استرداد ثمن چیست؟

اگر معامله به انجام رسیده به یکی از ادله یاشد شده و یا دلایلی دیگری باطل باشد شخص خسارت دیده توانایی این را دارد که طی دادخواستی از دادگاه صالح صدور رای مبنی بر اعلام بطلان معامله و سپس استرداد ثمن را تقاضا کند در این دعوای حقوقی دادگاه ابتدا می بایست در زمینه صحت یا بطلان معامله تعیین تکلیف نماید تا بعد از آن حکم به استرداد ثمن پرداختی بدهد این موضوع نیاز به توضیح دارد که منظور از ثمن معامله همان پولی است که خریدار به فروشنده داده است.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل ابطال مبایعه نامه و استرداد ثمن بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص ابطال مبایعه نامه و استرداد ثمن دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله:

  • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
  • هزینه مشاوره اولیه
  • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
  • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل ابطال مبایعه نامه و استرداد ثمن چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل ابطال مبایعه نامه و استرداد ثمن معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص ابطال مبایعه نامه و استرداد ثمن در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان
ویژگی های دادسان
تصویر یک مثلث با سه خط در زیر آن که حرکت مثلث را به سمت بالا القا می کند به منظور توضیحات درباره ی سریع و اقتصادی بودن دادسان

سریع و اقتصادی

تصویر یک ستاره ی گرافیکی به منظور ارائه ی توضیحات درباره ی وکلای دادسان

وکلای متخصص

تصویر کره ی زمین به صورت گرافیکی به منظور نمایش پوشش سراسری دادسان

پوشش سراسری

تصویر سپر به صورت گرافیکی به منظور نمایش امنیت دادسان

حافظ حریم شخصی

نظرات برخی از کاربران دادسان

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان
تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان

تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

سوالات متداول

چرا من باید از سامانه دادسان استفاده کنم؟

زیرا در دادسان بیش از 500 وکیل فعالیت می کند و دادسان رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیل متخصص در موضوع شما را برایتان رایگان ارسال میکند و شما میتوانید پس از مقایسه وکلا، نسبت به رزرو تایم مشاوره از ایشان اقدام نمائید.

ثبت درخواست و دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا از طریق دادسان شامل هزینه است؟

هزینه ثبت درخواست و ارسال رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا برای شما رایگان است.

بعد از ثبت درخواست چه اتفاقی برای درخواست من می افتد؟

بعد از ثبت درخواست، رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیلی که پرونده های مشابه موضوع شما داشته اند را در بازه زمانی یک ساعت تا یک روز کاری رایگان دریافت می کنید و پس از مقایسه وکیل خود را انتخاب کرده و جلسه مشاوره را مطابق میلتان حضوری یا تلفنی برگذار می کنید.

نحوه ارتباط کاربر با وکلا چگونه است؟

برای اعطای وکالت، کاربر باید با وکیل جلسه حضوری داشته باشد.

وکلا چگونه ارزیابی می شوند؟

وکلا بر اساس پرونده های گذشته و قرارداد هایی که تنظیم کرده اند، از منظر تخصص دسته بندی شده و علاوه بر این موضوع، در سایت دادسان امتیاز و نظرات سایر کاربرانی که از خدمات این وکلا استفاده کرده اند نمایش داده می شوند که سنجه مناسبی برای ارزیابی وکلا توسط کاربر می باشد.

پرداخت ها به چه صورت است؟

وکالت:

هزینه وکالت در تمامی مراحل توسط وکیل اخذ می شود.

مشاوره:

پس از دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی از چند وکیل، میتوانید نسبت به رزرو زمان مشاوره از ایشان اقدام نمود و هزینه اعلامی توسط وکیل را پرداخت کنید تا جلسه قطعی شود، این مبلغ پس از جلسه با وکیل تسویه می گردد.

5.0 از 1 نظر

نظر شما ثبت شد