نیاز به وکیل متخصص اجرت المثل زوجه دارید؟

ثبت نام
برخی از مشتریان ما لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا

برخی از مشتریان ما

لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا
مراحل کاری دادسان
 • 1 درخواست حقوقی خود را ثبت کنید.
 • 2 رزومه و دستمزد چند وکیل متخصص را دریافت می کنید.
 • 3 وکیل خود را انتخاب نمایید.
 • 4 جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید.

به محض اینکه میان زوج و زوجه عقد ازدواج بسته شود، آن ها متعهد به ادای تکالیف و حقوقی در برابر یکدیگر خواهند شد. زن از زمان عقد نکاح، موظف به تمکین عام و تمکین خاص شوهرش می باشد. همچنین مرد نیز باید به تکالیف خود مانند نفقه، مهریه، اجرت المثل یا ... عمل کند. از آن جایی که به لحاظ عرفی و اجتماعی زوجه در خانه شوهرش ساکن است، کارهایی را در طول زندگی مشترک در خانه شوهرش انجام داده است که مکلف به انجام آن ها نبوده است. برخی از این کارها عبارت است از آشپزی، نظافت. چون زن کارهایی را انجام داده است که از لحاظ قانونی مکلف به انجام آن ها نبوده است، قانونگذاز امکان دریافت اجرت المثل را برای زوجه پیشبینی کرده است. ما در ادامه این مقاله قصد داریم به بیان اجرت المثل زوجه، شرایط دریافت اجرت المثل زوجه، روش های دریافت اجرت المثل زوجه و نقش وکیل دریافت اجرت النثل زوجه بپردازیم.

اجرت المثل زوجه چیست؟

یکی از دعاوی مهم و رایجی که در دادگاه های خانواده مطرح می شود، دعاوی دریافت اجرت المثل زوجه می باشد. دعوای دریافت اجرت المثل زوجه، به موجب طلاق در دادگاه خانواده مطرح می گردد. اجرت المثل زوجه به این معنی است که زوجه، اجرت یا بهای اعمالی را که در طول زندگی مشترک در خانه همسرش انجام داده است، مطالبه کند. حق دریافت اجرت المثل زوجه، در برابر تکالیفی می باشد که زن در قبال شوهرش بر عهده دارد که از جمله آن می توان به تمکین زوجه در برابر زوج اشاره کرد. قانونگذار در ماده 336 قانون مدنی، به طور کلی شرایط دریافت اجرت المثل را بیان کرده است. بر اساس ماده 336 قانون مدنی، هر کس بر حسب امر دیگری، عملی را انجام دهد که عرفا دارای اجرت بوده باشد، فرد مستحق دریافت اجرت المثل خواهد بود. این قاعده کلی در خصوص زندگی زناشویی نیز صادق است و قانون گذار، در قبال کارهایی که زوجه در منزل همسرش انجام می دهد، اجرت المثل زوجه را پیشبینی کرده است. همچنین بر اساس ماده 29 قانون حمایت از خانواده، چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا بر عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید. زوجه در هر زمان از ایام زندگی مشترک خود با زوج می‌تواند با تقدیم دادخواست، اجرت‌المثل ایام زوجیت خود را مطالبه کند.

زوجه در چه شرایطی می تواند اجرت المثل دریافت کند؟

تبصره ماده 336 قانون مدنی، شرایطی را که زوجه می تواند اجرت المثل دریافت کند را بیان کرده است. در ادامه به شرایط دریافت اجرت المثل زوجه خواهیم پرداخت:

ادای اعمال خارج از وظیفه

بر اساس ماده 336 قانون مدنی، از جمله شرایط دریافت اجرت المثل، آن است که زوجه باید اعمالی را که جزو وظایف خویش نبوده است را انجام داده باشد. برخی از نمونه های این اعمال به شرح زیر می باشد:

 • آشپزی
 • شست و شوی ظروف
 • نظافت منزل

اجرت المثل تعیین شده در عرف

یکی دیگر از شرایطی که زوجه می تواند با توجه به آن مطالبه اجرت المثل کند، ادای اعمالی است که عرفا برای آن ها در قانون، اجرت المثل در نظر گرفته شده باشد. به بیان دیگر، عرف برای اعمالی که زن انجام داده است ارزش اقتصادی قائل شده باشد و در ازای انجام آن اعمال، بتواند حق الزحمه مطالبه نمود.

دستور شوهر

یکی دیگر از شرایط مطالبه اجرت المثل زوجه، آن است که زوجه اعمالی که خارج از حیطه وظیفه خویش بوده و عرف برای آن ها اجرت المثل تعیین نموده است را به دستور شوهرش انجام داده باشد. اذن شوهر در انجام اعمال زوجه برای مطالبه اجرت‌المثل است هم کافی است و هم لازم.

عدم قصد تبرع

زوجه برای مطالبه اجرت المثل، بایستی اعمالی که خارج از حیطه وظیفه خویش بوده و عرف برای آن ها اجرت المثل تعیین کرده است را به دستور شوهر و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد. عدم قصد تبرع بدین معنا است که زوجه قصد انجام آن اعمال به طور رایگان را نداشته باشد. البته اصل عدم تبرع است؛ پس اگر شوهر ادعا کند که زن قصد تبرع داشته باید آن را ثابت کند و به دیگر سخن، بار اثبات آن بر عهده شوهر می باشد.

اجرت المثل در طول اجرت المسمی

اجرت المثل در طول اجرت المسمی می باشد، این مسئله به این معنی می باشد که اگر زن در خصوص امور خانه داری، شرط ضمن عقد داشته باشد؛ نمی تواند اجرت المثل را مطالبه کند.

تقاضای طلاق و اجرت المثل زوجه

زوجه نباید تقاضای طلاق داشته باشد و زوج باید تصمیم به طلاق داشته باشد تا زوجه مستحق دریافت اجرت المثل باشد. اما اگر تقاضای طلاق زوج به علت تخلف زن یا عدم انجام تعهدات زوجه باشد، در این شرایط نیز زوجه مستحق دریافت اجرات المثل نخواهد بود.

هرگاه دادگاه وجود شرایط بالا را احراز کند، حکم به پرداخت اجرت المثل زوجه صادر خواهد کرد. میزان اجرت المثل زوجه با توجه به عرف تعیین می شود.

زمان مطالبه اجرت المثل زوجه

بر اساس قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، زمانی زوجه می تواند تقاضای مطالبه اجرت المثل را داشته باشد که مسئله طلاق مطرح باشد و طلاق به درخواست مرد باشد و طلاق به دلیل تخلف زوجه یا سوء اخلاق وی نباشد. بر اساس تبصره ماده 336 قانون مدنی، امروزه مطالبه اجرت المثل زوجه تنها منحصر به طلاق نیست و زوجه هر زمانی که بخواهدمی تواند اجرت المثل خود را مطالبه نماید.

اجرت المثل زوجه و طلاق

در خصوص امر طلاق، حتی اگر طلاق به دلیل تخلف زوجه یا ناشی از ترک وظایف همسری از جانب زوجه باشد، باز هم زوجه حق مطالبه اجرت المثل را دارد؛ زیرا حق مطالبه اجرت المثل یک حق مستقل بوده و منطبق با قاعده استیفای از عمل غیر می باشد، اما در این موارد زوجه مستحق دریافت اجرت المثل نخواهد بود. اگر تقاضای طلاق از طرف زوج باشد، زوجه از دادگاه اجرت المثل ایام زوجیت را مطالبه می کند و دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش، اجرت‌المثل زن را تعیین می‌کند. همچنین اگر تقاضای طلاق از جانب زوجه باشد، وی نمی تواند تقاضای مطالبه اجرت المثل را داشته باشد، به بیان دیگر با تقاضای طلاق از جانب زن، حق دریافت اجرت المثل زوجه ساقط خواهد شد.

مطالبه اجرت المثل زوجه پس از طلاق

با انجام امر طلاق، حقوق مالی زن از بین نخواهد رفت. اگر زوجه در حین دادرسی طلاق، اجرت المثل ایام زوجبت را مطالبه نکند و طلاق صورت گرفته باشد، می تواند بعد از طلاق، دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت را به دادگاه خانواده تقدیم کند.

اعتراض به رای اجرت المثل زوجه

پس از تشکیل جلسه دادرسی اجرت المثل زوجه و گذراندن تشریفات قانونی، دادگاه در خصوص اجرت المثل زوجه حکم صادر خواهد کرد. حکم صادره دادگاه به طرفین دعوای اجرت المثل زوجه ابلاغ خواهد شد. اگر زوج یا زوجه نسبت به رای اجرات المثل صادر شده توسط دادگاه، اعتراض داشته باشند، می توانند با استفاده از روش هایی که قانون گذار برای اعتراض به رای دادگاه پیشبینی کرده است، نسبت به رای اجرت المثل صادر شده از دادگاه اعتراض نمایند. روش هایی که قانون گذار برای اعتراض به رای دادگاه پیش بینی کرده است و طرفین دعوای اجرت المثل زوجه می توانند از آن ها برای اعتراض به رای اجرت المثل زوجه استفاده کنند به شرح زیر می باشد:

 • واخواهی از رای اجرت المثل زوجه
 • تجدید نظر خواهی از رای اجرت المثل زوجه
 • فرجام خواهی از رای اجرت المثل زوجه
 • اعاده دادرسی رای اجرت المثل زوجه
 • اعتراض به رای اجرت المثل زوجه توسط شخص ثالث

روش های واخواهی از رای اجرت المثل زوجه و تجدید نظر خواهی از این رای، جزو روش های عادی اعتراض به رای اجرت المثل زوجه می باشند و روش های فرجام خواهی از رای اجرت المثل زوجه، اعاده دادرسی رای اجرت المثل زوجه و اعتراض شخص ثالث به رای اجرت المثل زوجه، جزو روش های فوق العاده اعتراض می باشند. استفاده از روش های فوق العاده برای اعتراض به رای اجرت المثل زوجه، فقط در شرایط خاصی امکان پذیر می باشد.

واخواهی از رای اجرت المثل زوجه

رسیدگی به دعوای اجرت المثل زوجه وابسته به حضور زوجین و ارائه مستندات و ادله آن ها می باشد. اما در شرایطی زوجین امکان حضور در جلسه دادرسی اجرت المثل زوجه را ندارد یا از زمان جلسه دادرسی اجرت المثل زوجه آگاه نمی شوند، در این صورت عدم حضور طرفین یا قائم مقام آن ها خللی در تشکیل جلسه دادرسی اجرت المثل ایجاد نمی کند. در صورت غیاب زوجین یا قائم مقام آن ها یا وکیل زوجین، دادگاه به طور غیابی به پرونده اجرت المثل زوجه رسیدگی می کند و پس بررسی مستندات و خواسته و گذراندن تشریفات خاص، در خصوص اجرت المثل زوجه رای صادر خواهد کرد. اگر هر یک از زوجینی که در جلسه دادرسی غایب بوده اند به رای صادر شده دادگاه اعتراضی داشته باشند، می توانند با استفاده از حقی که قانون گذار برای طرفین غایب تعیین کرده است نسبت به رای پرونده غیابی اعتراض نمایند. این حق واخواهی نام دارد، بنابراین اگر زوج یا زوجه در جلسات دادرسی اجرت المثل زوجه غایب باشند و دادگاه به صورت غیابی رای صادر کرده باشد، در صورت اعتراض داشتن می توانند اعتراض خود به رای غیابی اجرت المثل زوجه را به همان دادگاهی که رای غیابی اجرت المثل زوجه را صادر کرده است تقدیم نمایند. همچنین مهلت واخواهی از رای اجرت المثل زوجه، 20 روز پس ابلاغ رای می باشد.

تجدید نظر خواهی از رای اجرت المثل مهریه

تجدید نظر خواهی از رای اجرت المثل زوجه نیز یکی دیگر از روش های عادی اعتراض به رای صادره دادگاه می باشد. تجدید نظر خواهی رای اجرت المثل زوجه عبارت است از رسیدگی دوباره به پرونده اجرت المثل زوجه به منظور بازبینی اعمالی که دادگاه بدوی اجرت المثل زوجه انجام داده است. اگر زوجین به رای دادگاه بدوی اعتراض داشته باشند، با استفاده از تجدید نظر خواهی می توانند اقدام به اصلاح رای اجرت المثل زوجه نمایند.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل اجرت المثل زوجه بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در اجرت المثل زوجه دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله

 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • هزینه مشاوره اولیه
 • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
 • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل اجرت المثل زوجه چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل اجرت المثل زوجه معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه ی مشاوره از وکیل اجرت المثل زوجه چگونه است؟

هزینه ی مشاوره از وکیل اجرت المثل زوجه در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان
ویژگی های دادسان
تصویر یک مثلث با سه خط در زیر آن که حرکت مثلث را به سمت بالا القا می کند به منظور توضیحات درباره ی سریع و اقتصادی بودن دادسان

سریع و اقتصادی

تصویر یک ستاره ی گرافیکی به منظور ارائه ی توضیحات درباره ی وکلای دادسان

وکلای متخصص

تصویر کره ی زمین به صورت گرافیکی به منظور نمایش پوشش سراسری دادسان

پوشش سراسری

تصویر سپر به صورت گرافیکی به منظور نمایش امنیت دادسان

حافظ حریم شخصی

نظرات برخی از کاربران دادسان

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان
تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان

تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

سوالات متداول

چرا من باید از سامانه دادسان استفاده کنم؟

زیرا در دادسان بیش از 500 وکیل فعالیت می کند و دادسان رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیل متخصص در موضوع شما را برایتان رایگان ارسال میکند و شما میتوانید پس از مقایسه وکلا، نسبت به رزرو تایم مشاوره از ایشان اقدام نمائید.

ثبت درخواست و دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا از طریق دادسان شامل هزینه است؟

هزینه ثبت درخواست و ارسال رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا برای شما رایگان است.

بعد از ثبت درخواست چه اتفاقی برای درخواست من می افتد؟

بعد از ثبت درخواست، رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیلی که پرونده های مشابه موضوع شما داشته اند را در بازه زمانی یک ساعت تا یک روز کاری رایگان دریافت می کنید و پس از مقایسه وکیل خود را انتخاب کرده و جلسه مشاوره را مطابق میلتان حضوری یا تلفنی برگذار می کنید.

نحوه ارتباط کاربر با وکلا چگونه است؟

برای اعطای وکالت، کاربر باید با وکیل جلسه حضوری داشته باشد.

وکلا چگونه ارزیابی می شوند؟

وکلا بر اساس پرونده های گذشته و قرارداد هایی که تنظیم کرده اند، از منظر تخصص دسته بندی شده و علاوه بر این موضوع، در سایت دادسان امتیاز و نظرات سایر کاربرانی که از خدمات این وکلا استفاده کرده اند نمایش داده می شوند که سنجه مناسبی برای ارزیابی وکلا توسط کاربر می باشد.

پرداخت ها به چه صورت است؟

وکالت:

هزینه وکالت در تمامی مراحل توسط وکیل اخذ می شود.

مشاوره:

پس از دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی از چند وکیل، میتوانید نسبت به رزرو زمان مشاوره از ایشان اقدام نمود و هزینه اعلامی توسط وکیل را پرداخت کنید تا جلسه قطعی شود، این مبلغ پس از جلسه با وکیل تسویه می گردد.

4.0 از 1 نظر

نظر شما ثبت شد