نیاز به وکیل متخصص اعاده دادرسی دارید؟

ثبت نام

اعاده دادرسی در امور مدنی

برخی از مشتریان ما لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا

برخی از مشتریان ما

لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا
مراحل کاری دادسان
 • 1 درخواست حقوقی خود را ثبت کنید.
 • 2 رزومه و دستمزد چند وکیل متخصص را دریافت می کنید.
 • 3 وکیل خود را انتخاب نمایید.
 • 4 جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید.

در دنیای حقوق و پرونده های قضایی، اصلی وجود دارد با عنوان اعتبار امر مختومه بدین معنا که هرگاه پرونده ای در مراجع قضایی و دادگاه ها رسیدگی شده و دادرسی منجر به صدور رای قطعی( حکمی است که امکان تغییر در مفاد آن وجود نداشته باشد، به عبارتی شکایت از رای به صورت واخواهی یا تجدیدنظر خواهی مقدور نباشد.) شود، طرفین دعوی نمی توانند مجددا همان دعوا را با همان طرفین و سبب در دادگاه دیگری طرح نمایند و به عبارتی رسیدگی دوباره به آن پرونده غیرقانونی و تا حدودی غیرممکن است. با این وجود در راستای حفظ و اجرای عدالت و حمایت از صاحبان واقعی حقوق، قانون گذار ما طریقه ی فوق العاده ای برای شکایت از آراء صادر شده ی قطعی در نظر گرفته است که به عنوان اعاده ی دادرسی شناخته می شوند. اعاده دادرسی به معنای بازگرداندن پرونده ای که قبلا درباره ی آن رای صادر شده است، به دادگاه برای رسیدگی ماهوی مجدد است. این شیوه که به صورت استثنائی و برای موارد محدود مشخص شده در قانون پیش بینی شده است، در دو حوزه ی کیفری و حقوقی قابل درخواست است. در این متن به شرح اعاده ی دادرسی مدنی خواهیم پرداخت.

انوع اعاده دادرسی

اعاده دادرسی به طور کلی بر دو نوع اصلی و طاری است:

الف) اعاده دادرسی اصلی:

بدین صورت است که پرونده ای فرآیند دادرسی خود را به طور کامل طی کرده و نهایتا رای قطعی در خصوص آن صادر شده است. پس از قطعیت یافتن حکم صادره، محکوم علیه پرونده براساس دلایل و جهاتی که در ادامه ی متن شرح خواهیم داد، درخواست اعاده ی دادرسی خود را به مرجع صالح ارائه خواهد نمود. به عبارت بهتر درخواست کننده به صورت مستقل و بدون اینکه دعوایی در حال رسیدگی باشد، درخواست اعاده دادرسی خود را طرح می نماید.

ب) اعاده ی دادرسی طاری:

این درخواست در جریان رسیدگی به پرونده دیگری مطرح می گردد؛ بدین شکل که در دعوایی خواهان برای اثبات ادعای خود بر علیه خوانده به حکمی استناد می کند که سابقا از دادگاه دیگری صادر شده است، در اینجا خوانده که بر اثر صدور آن حکم متضرر شده است می تواند درخواست اعاده ی دادرسی برای پرونده ی سابق را طرح نماید. به این شکل از درخواست، اعاده دادرسی طاری گفته می شود.

جهات اعاده دادرسی

در قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 426 جهات و دلایلی که براساس آن می توان درخواست اعاده ی دادرسی مدنی را طرح نمود، بیان شده است. این جهات به شرح زیر است:

 • موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.
 • حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
 • وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.
 • حکم صادره با حکم دیگری درخصوص همان دعوی و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن‎که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.
 • طرف مقابل درخواست‎کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به‎کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است.
 • حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد. البته مجعول بودن سند باید به موجب حکم نهایی حقوقی مبنی بر بی اعتباری سند و یا رأی قطعی کیفری مبنی بر جرم جعل، به اثبات رسیده باشد.
 • پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست می‎آید که دلیل حقانیت در خواست‎کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.
 • بر حسب ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر اصالت یا‌ جعلیت سند به‌موجب رأی قطعی کیفری ثابت شده و سند یادشده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رأی کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی، ‌قابل استفاده می‌باشد.
 • در سال 1385 براساس مصوبه ی مجلس جهت دیگری نیز به موارد بالا اضافه شد بدین مضمون که چنانچه حکم صادره از دادگاهی براساس نظر رئیس قوه قضاییه خلاف شرع بین شناخته شود، این پرونده جهت اعاده ی دادرسی و رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور ارجاع می شود. در این راستا مقامات قضایی مشخصی نیز می توانند رئیس قوه قضاییه را از وجود چنین مواردی مطلع گردانند که عبارتند از: رئیس د‌یوان عالی کشور، د‌اد‌ستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل د‌اد‌گستری استان.

مهلت درخواست اعاده دادرسی و مرجع صالح برای رسیدگی به آن

مهلت در خواست اعاده ی دادرسی براساس قاعده ی کلی موجود در قانون آیین دادرسی مدنی برای شکایات از آراء، 20 روز برای اشخاص مقیم ایران و 2 ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور از زمان ابلاغ رای حضوری یا اتمام مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی برای آراء غیابی است.

دادگاهی که موظف به رسیدگی به چنین درخواستی است، دادگاه صادرکننده ی رای قطعی است که نسبت به آن درخواست اعاده ی دادرسی مطرح شده است اعم از اینکه رای در مرحله ی بدوی باقی مانده باشد و یا به مرحله ی تجدیدنظر انتقال یافته باشد. در نتیجه چنانچه رای در دادگاه بدوی صادر شود و مهلت درخواست تجدیدنظر منقضی گردد، رای قطعی شده و مرجع صالح برای رسیدگی به اعاده ی دادرسی دادگاه بدوی صادرکننده رای خواهد بود در حالی که چنانچه در مهلت مقرر درخواست تجدیدنظر ارائه شود فارغ از نقض یا تایید رای بدوی در این دادگاه، دادگاه تجدیدنظر رسیدگی کننده مرجع صالح رسیدگی به درخواست اعاده ی دادرسی خواهد بود.

تمدید مهلت

تمدید مهلت درخواست اعاده دادرسی ممنوع است مگر موارد زیر که در قانون معین شده است.

 • چنانچه شخصی که حق درخواست اعاده دادرسی دارد، قبل ازانقضای مهلت اعاده دادرسی، ورشکسته یا محجور شود یا فوت کند، مهلت جدید از تاریخ ابلاغ، نسبت به مدیر تصفیه شخص ورشکسته و قیم شخص محجور و در صورت فوت به وراث یا قائم مقام یا نماینده قانونی وراث آغاز می شود.
 • اگر نسبتی که شخص به عنوان ولایت و وصایت داشته است قبل ازانقضای مهلت درخواست اعاده دادرسی از بین برود، مهلت مجدد از تاریخ ابلاغ حکم به کسی که این سِمت جدید را میگیرد آغاز می شود.

به درخواست اعاده ی دادرسی در دادگاه چگونه رسیدگی می شود؟

در ابتدا پس از پذیرش درخواست اعاده ی دادرسی توسط دادگاه صالح، بررسی شکلی این درخواست صورت می گیرد به این صورت که بررسی می شود که آیا این حکم قابل اعاده ی دادرسی بوده است یا خیر؛ در ادامه به جهات و دلایل درخواست اعاده ی دادرسی توجه می گردد و اینکه آیا این درخواست براساس این دلایل و جهات به شکلی صحیح تنظیم شده است یا خیر.

در صورتی که دادگاه درخواست اعاده ی دادرسی را موجه تشخیص نداده و قرار رد صادر نماید، این قرار صادره (در صورتی که موضوع اصلی پرونده قابل تجدیدنظر باشد) قابلیت تجدیدنظرخواهی خواهد داشت.

پس از بررسی شکلی چنانچه دادگاه درخواست اعاده ی دادرسی را مورد پذیرش قرار دهد، رسیدگی ماهوی خود را آغاز کرده حکم مناسب را صادر خواهد نمود. تنها در مواردی که علت درخواست اعاده ی دادرسی تعارض میان دو حکم باشد، دادگاه نیازی به صدور حکم جدید نداشته و تنها حکم موخر( حکمی که پس از حکم اول صادر شود) را فسخ می کند.

در این مراحل است که توانایی وکیل شما در تنظیم دقیق و ماهرانه ی درخواست و جهات موجود و همچنین پیگیری های متعاقب آن برای کسب نتیجه ی مطلوب نقش موثری خواهد داشت.

هزینه ی دادرسی درخواست اعاده ی دادرسی مدنی چقدر است؟

براساس جدول هزینه های دادرسی در سال 97 هزینه ی دادرسی برای درخواست اعاده ی دادرسی در دعاوی مالی 5/5 درصد محکوم به( آنچه در مورد آن حکم داده شده است) و در دعاوی غیرمالی از 400 هزار تا یک میلیون و 800 هزار ریال خواهد بود.

آیا درخواست اعاده ی دادرسی منحصرا متعلق به دعاوی مربوط به مراجع دادگستری است ؟

این شیوه ی فوق العاده ی شکایت از آراء منحصر به مراجع قضایی دادگستری نبوده و در سایر مراجع اداری نظیر دیوان عدالت اداری نیز اعمال می گردد که جزئیات اجرای آن براساس قانون خاص متعلق به دیوان عدالت اداری می باشد. برای مثال ارائه ی این درخواست مقید به زمان خاصی نیست و همچنین چنانچه قرار رد درخواست اعاده ی دادرسی از شعب بدوی دیوان صادر شود، همانند مراجع دادگستری، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان خواهد بود.

چگونه کار خود را بهترین وکیل متخصص اعاده دادرسی مدنی سپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در وکالت برای اعاده ی دادرسی مدنی و شرایط قانونی شکایت از آراء محاکم قضایی دارند. برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله

 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
 • هزینه مشاوره اولیه
 • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل برای اعاده ی دادرسی مدنی چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل برای اعاده ی دادرسی مدنی معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص اعاده دادرسی مدنی در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان
ویژگی های دادسان
تصویر یک مثلث با سه خط در زیر آن که حرکت مثلث را به سمت بالا القا می کند به منظور توضیحات درباره ی سریع و اقتصادی بودن دادسان

سریع و اقتصادی

تصویر یک ستاره ی گرافیکی به منظور ارائه ی توضیحات درباره ی وکلای دادسان

وکلای متخصص

تصویر کره ی زمین به صورت گرافیکی به منظور نمایش پوشش سراسری دادسان

پوشش سراسری

تصویر سپر به صورت گرافیکی به منظور نمایش امنیت دادسان

حافظ حریم شخصی

نظرات برخی از کاربران دادسان

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان
تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان

تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

سوالات متداول

چرا من باید از سامانه دادسان استفاده کنم؟

زیرا در دادسان بیش از 500 وکیل فعالیت می کند و دادسان رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیل متخصص در موضوع شما را برایتان رایگان ارسال میکند و شما میتوانید پس از مقایسه وکلا، نسبت به رزرو تایم مشاوره از ایشان اقدام نمائید.

ثبت درخواست و دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا از طریق دادسان شامل هزینه است؟

هزینه ثبت درخواست و ارسال رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا برای شما رایگان است.

بعد از ثبت درخواست چه اتفاقی برای درخواست من می افتد؟

بعد از ثبت درخواست، رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیلی که پرونده های مشابه موضوع شما داشته اند را در بازه زمانی یک ساعت تا یک روز کاری رایگان دریافت می کنید و پس از مقایسه وکیل خود را انتخاب کرده و جلسه مشاوره را مطابق میلتان حضوری یا تلفنی برگذار می کنید.

نحوه ارتباط کاربر با وکلا چگونه است؟

برای اعطای وکالت، کاربر باید با وکیل جلسه حضوری داشته باشد.

وکلا چگونه ارزیابی می شوند؟

وکلا بر اساس پرونده های گذشته و قرارداد هایی که تنظیم کرده اند، از منظر تخصص دسته بندی شده و علاوه بر این موضوع، در سایت دادسان امتیاز و نظرات سایر کاربرانی که از خدمات این وکلا استفاده کرده اند نمایش داده می شوند که سنجه مناسبی برای ارزیابی وکلا توسط کاربر می باشد.

پرداخت ها به چه صورت است؟

وکالت:

هزینه وکالت در تمامی مراحل توسط وکیل اخذ می شود.

مشاوره:

پس از دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی از چند وکیل، میتوانید نسبت به رزرو زمان مشاوره از ایشان اقدام نمود و هزینه اعلامی توسط وکیل را پرداخت کنید تا جلسه قطعی شود، این مبلغ پس از جلسه با وکیل تسویه می گردد.

5.0 از 13 نظر

نظر شما ثبت شد