نیاز به وکیل برای اعتراض به دادگاه بدوی دارید؟

ثبت نام

اعتراض به رای قطعی دادگاه بدوی

برخی از مشتریان ما لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا

برخی از مشتریان ما

لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا
مراحل کاری دادسان
 • 1 درخواست حقوقی خود را ثبت کنید.
 • 2 رزومه و دستمزد چند وکیل متخصص را دریافت می کنید.
 • 3 وکیل خود را انتخاب نمایید.
 • 4 جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید.

زمانی که شکایتی در مراجع قضایی مطرح می شود، قاضی پرونده پس از بررسی شکایت تصمیم گیری می کند که به آن رای گفته می شود. با توجه به این که ممکن است بهترین قضات هم در صدور حکم اشتباه کنند، طبق قانون افراد حق اعتراض از طرق مختلف به رای صادر شده از طرف دادگاه را دارند.

دادگاه بدوی و رای بدوی

بدوی در لغت به معنی ابتدایی و آغازی است. دادگاه هایی که در اولین مرحله پرونده به آنها ارجاع شده و منجر به صدور حکم می شود، دادگاه بدوی نام دارند. صدور اجراییه با این دادگاه است حتی اگر حکم قطعی از مراجع دیگر یا بالاتری صادر شده باشد. به رأیی که توسط این دادگاه صادر می شود رأی بدوی می گویند.

دادگاه تجدید نظر

تجدید نظر در لغت به معنی بازنگری و بررسی مجدد قرار دادن است. از نظر حقوقی تجدید نظر به معنی دوباره قضاوت کردن در مورد پرونده ای است که مورد قضاوت قراره گرفته است. تجدید نظر به منظور بازبینی اعمال دادگاه بدوی و در نهایت اصلاح رأی صادر شده از دادگاه بدوی است. دادگاه تجدید نظر از همان اختیاراتی برخوردار است که دادگاه بدوی دارا است یعنی با بررسی دوباره پرونده، مبادرت به صدور حکم می کند. مرجع تجدید نظر فقط به آنچه که مورد تجدید نظرخواهی است و در دادگاه بدوی حکم صادر شده است رسیدگی می نماید.

طبق قانون افراد حق اعتراض از طرق مختلف به رای صادر شده از طرف دادگاه را دارند و این اعتراض در دادگاه تجدید نظر مورد بررسی قرار می گیرد

دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور عالی‌ترین مرجع قضایی در ایران است، که به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم تشکیل شده است. دیوان عالی می تواند حکم دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر را با توجه به دادخواست، مورد بررسی قرار داده و حکم قطعی را صادر نماید.

جهات تجدید نظر

جهات درخواست تجديد نظر با توجه به قانون 348 قانون آیین دادرسی مدنی به قرار زير است :

 • ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه؛
 • ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود؛
 • ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی؛
 • ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده رأی؛
 • ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی یا مقررات قانونی.

در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدید نظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

چه افرادی حق اعتراض به حکم صادر شده توسط دادگاه بدوی را دارند؟

 • طرفین دعوا
 • وکیل یا نمایندگان قانونی
 • دادستان کل کشور

مراحل دادخواست تجدید نظر در مورد رأی دادگاه بدوی

فرجام خواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادر کننده رای صورت می گیرد. مدیر دفتر دادگاه دادخواست را ثبت کرده و رسید آن را به تقدیم کننده تسلیم می کند. تاریخ درج شده در رسید به معنای تاریخ ابتدای فرجام خواهی خواهد بود.

نکاتی که باید در دادخواست قید شود:

 • نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام خواه و وکیل او در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.
 • نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام خوانده.
 • حکم یا قراری که از آن درخواست فرجام شده است.
 • دادگاه صادرکننده رأی.
 • تاریخ ابلاغ رأی.
 • دلایل فرجام خواهی.

به دادخواست باید برگ ‌های زیر پیوست شود:

 • رونوشت یا تصویر مصدق حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته می شود.
 • لایحه متضمن اعتراضات فرجامی.
 • وکالتنامه وکیل یا مدرک مثبت سمت تقدیم کننده دادخواست فرجامی در صورتی که خود فرجام خواه دادخواست را نداده باشد.

مهلت قانونی رفع نواقص دادخواست

مدیر دفتر دادگاه در صورت وجود نواقص در دادخواست ظرف مدت 2 روز از تاریخ رسید دادخواست، نواقص را به دادخواست کننده اخطار می نماید و دادخواست کننده از روز ابلاغ 10 روز مهلت دارد تا در جهت رفع نواقص اقدام کند. درصورتی که طی مدت قانونی یاد شده نواقص رفع و یا تقدیم دادگاه نشود، دادخواست از سوی دادگاه رد می شود.این حکم هم ظرف مدت 20 روز قابل شکایت در دیوان عالی کشور می باشد. رای دیوان قطعی می باشد.

هرگاه به هر علتی دادخواست از سوی دادگاه تجدید نظر رد شود و حکم صادر و قطعی شود و ذی نفع مدعی خلاف شرع و یا خلاف قانون بودن حکم صادر شده باشد، می تواند با تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی از طریق دادستان کل کشور اقدام به اعتراض به حکم را کند.

آرای دادگاه های بدوی که به علت عدم درخواست تجدید نظر قطعیت یافته قابل تجدید نظر خواهی نیست مگر در موارد زیر :

با توجه به ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی این آرا به دو بخش احکام و قرار تقسیم بندی می شود.

الف. احکام

 • احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد.
 • احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.

ب. قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.

 • قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.
 • قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

آراء قابل تجدید نظر کدامند؟

احکام زیر با توجه به ماده 331 و 332 قانون آیین دادرسی مدنی قابل درخواست تجدید نظر می باشد:

 • در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال بیشتر باشد.
 • کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی.
 • حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.
 • قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.
 • قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا.
 • قرار سقوط دعوا.
 • قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

آراء غیر قابل تجدید نظر کدامند؟

 • احکام مستند به اقرار در دادگاه: احکام مستند به اقرار (به معنای ثابت کردن) در دادگاه قابل‌ درخواست تجدید نظر نیست. مشروط بر این که حکم از دادگاه صالح صادر شده باشد. اگر محکوم علیه ادعا کند که قاضی یا دادگاه فاقد صلاحیت بوده اند حکم قابل تجدید نظر است. دادگاه تجدید نظر ابتدا ادعای محکوم علیه راجبه عدم صلاحیت دادگاه بدوی و قاضی را مورد بررسی قرار می دهد و در صورتی که دادگاه بدوی و قاضی را صالح تشخیص دهد درخواست تجدید نظر رد شده و در غیر این صورت حکم دادگاه بدوی مورد بررسی قرار می گیرد.
 • حکم مستند به رأی کارشناس مرضی‌الطرفین: با توجه به تبصره ذیل ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی احکام مستند به رأی یک یا چند کارشناس مرضی الطرفین (کارشناسی که به طور مستقیم از طرف، طرفین اختلاف بر اساس توافق صورت گرفته شده بینشان تعیین می شود)، قابل‌ درخواست تجدید نظر نیست.
 • توافق طرفین در اسقاط حق تجدید نظرخواهی: تجدید نظرخواهی حقی است که مانند هر حق دیگری قابل اسقاط است. یعنی در صورتی‌ که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدید نظرخواهی خود را ساقط کرده باشند، غیر قابل تجدید نظر است.
 • موارد مصرح در قوانین خاص: قانون گذار در بعضی موارد، رأی دادگاه بدوی را قطعی و غیرقابل پژوهش اعلام کرده است. مانند رأی دادگاه مبنی بر تعدیل اجاره ‌بها به‌ موجب ماده‌ ۴ قانون روابط مؤجر و مستأجر.

مهلت فرجام خواهی

فرجام خواهی به عنوان یکی از روش های فوق العاده شکایت از آرا دادگاه ها می باشد که با شرایط ویژه ای صورت می پذیرد. فرجام خواهی از طریق دیوان علی کشور انجام می شود و فرجام خواهی ملزم اجرا در مهلت خاص خود است. در قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت درخواست فرجام خواهی برای اشخاص ساکن ایران بیست روز پس از ابلاغ رأی است و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه می باشد.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل اعتراض به رای قطعی دادگاه بدوی بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در اعتراض به رای قطعی دادگاه بدوی دارند. برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله

 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
 • هزینه مشاوره اولیه
 • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل برای اعتراض به رای قطعی دادگاه بدوی چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل برای اعتراض به رای قطعی دادگاه بدوی معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص اعتراض به رای قطعی دادگاه بدوی در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان
ویژگی های دادسان
تصویر یک مثلث با سه خط در زیر آن که حرکت مثلث را به سمت بالا القا می کند به منظور توضیحات درباره ی سریع و اقتصادی بودن دادسان

سریع و اقتصادی

تصویر یک ستاره ی گرافیکی به منظور ارائه ی توضیحات درباره ی وکلای دادسان

وکلای متخصص

تصویر کره ی زمین به صورت گرافیکی به منظور نمایش پوشش سراسری دادسان

پوشش سراسری

تصویر سپر به صورت گرافیکی به منظور نمایش امنیت دادسان

حافظ حریم شخصی

نظرات برخی از کاربران دادسان

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان
تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان

تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

سوالات متداول

چرا من باید از سامانه دادسان استفاده کنم؟

زیرا در دادسان بیش از 500 وکیل فعالیت می کند و دادسان رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیل متخصص در موضوع شما را برایتان رایگان ارسال میکند و شما میتوانید پس از مقایسه وکلا، نسبت به رزرو تایم مشاوره از ایشان اقدام نمائید.

ثبت درخواست و دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا از طریق دادسان شامل هزینه است؟

هزینه ثبت درخواست و ارسال رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا برای شما رایگان است.

بعد از ثبت درخواست چه اتفاقی برای درخواست من می افتد؟

بعد از ثبت درخواست، رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیلی که پرونده های مشابه موضوع شما داشته اند را در بازه زمانی یک ساعت تا یک روز کاری رایگان دریافت می کنید و پس از مقایسه وکیل خود را انتخاب کرده و جلسه مشاوره را مطابق میلتان حضوری یا تلفنی برگذار می کنید.

نحوه ارتباط کاربر با وکلا چگونه است؟

برای اعطای وکالت، کاربر باید با وکیل جلسه حضوری داشته باشد.

وکلا چگونه ارزیابی می شوند؟

وکلا بر اساس پرونده های گذشته و قرارداد هایی که تنظیم کرده اند، از منظر تخصص دسته بندی شده و علاوه بر این موضوع، در سایت دادسان امتیاز و نظرات سایر کاربرانی که از خدمات این وکلا استفاده کرده اند نمایش داده می شوند که سنجه مناسبی برای ارزیابی وکلا توسط کاربر می باشد.

پرداخت ها به چه صورت است؟

وکالت:

هزینه وکالت در تمامی مراحل توسط وکیل اخذ می شود.

مشاوره:

پس از دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی از چند وکیل، میتوانید نسبت به رزرو زمان مشاوره از ایشان اقدام نمود و هزینه اعلامی توسط وکیل را پرداخت کنید تا جلسه قطعی شود، این مبلغ پس از جلسه با وکیل تسویه می گردد.

5.0 از 3 نظر

نظر شما ثبت شد