نیاز به وکیل متخصص تامین خواسته چک بدون خسارت احتمالی دارید؟

ثبت نام

تامین خواسته چک بدون خسارت احتمالی

برخی از مشتریان ما لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا

برخی از مشتریان ما

لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا
مراحل کاری دادسان
 • 1 درخواست حقوقی خود را ثبت کنید.
 • 2 رزومه و دستمزد چند وکیل متخصص را دریافت می کنید.
 • 3 وکیل خود را انتخاب نمایید.
 • 4 جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید.

به طور اجمالی درخواست تامین خواسته اقدامی است که در طی آن خواهان می خواهد برای جبران خسارت احتمالی که ممکن است در ضمن شکایت و دعویی که به دادگاه می دهد اتفاق میفتد به دنبال تضمینی برای حق و حقوق خود باشد. برای همین دادگاه پیرو درخواستی که خواهان تامین می دهد به بررسی دادخواست خواهان می پردازد مبنی بر معتبر بودن دادخواست، بنابراین اگر تشخیص دادگاه در خصوص پذیرفتن تامین خواسته خواهان مثبت باشد حکم قرار تامین خواسته را نسبت به توقیف اموال خوانده را صادر خواهد کرد، حال ممکن است برخی از دعاوی باشند که نتوانیم تامین خواسته به همراه خسارت احتمالی بابت خواسته ی خود بخواهیم. برای همین این نوع دعاوی در دسته ی خواسته ی بدون خسارت احتمالی دسته بندی شده اند. یعنی رسیدگی به این نوع دعاوی بدون درخواست خواهان می باشد.

مفهوم تامین خواسته:

تامین خواسته یک نوع طرح دعوی است که در آن محکوم له از مراجع قضایی می خواهد پیرو درخواستی که می دهد مانع از ضایع شدن حق محکوم له در خصوص اینکه قبل از اجرا شدن حکم و قطعی شدن آن محکوم علیه بخواهد اقدام به واگذاری و انتقال اموال خود به غیر نماید تا با این کار خود از دینی که نسبت به محکوم له دارد فرار نماید.

تعریف تامین خواسته کیفری:

تامین خواسته کیفری قانونی است که قانون گذار برای متضرر از جرم تعریف کرده است به این صورت که اگر خواهان در طی رسیدگی به پرونده دچار ضرر و زیان شد بتواند معادل ضرر و زيان ناشي از جرم كه به ايشان وارد شده، توقيف اموال متهم را از دادگاه بخواهد. دادگاه نيز در صورتي كه تقاضاي شاكي را مبتني بر دلايل قابل قبول بداند قرار تامين خواسته را صادر خواهد كرد. اين قرار قطعي و غير قابل اعتراض است

زمان قرار تامین خواسته چک بدون خسارت احتمالی:

طبق فرضیات داده شده زمان تامین خواسته چک بدون خسارت احتمالی می تواند در سه وقت صورت گیرد که این سه وقت عبارت اند از:

قبل از اقامه دعوی اصلی، در این زمان خواهان می تواند قبل از اینکه هم درخواستی داشته باشد، دادخواست تامین خواسته چک بدون خسارت احتمالی را از دادگاه مربوطه را بخواهد.

ضمن اقامه دعوی اصلی خواهان می تواند در فرم درخواستی که برای دادخواست اصلی خود می دهد در ستون خواسته به تامین خواسته چک بدون خسارت احتمالی خود اشاره نماید. و نسبت به این دادخواست خود به دادگاه و سایر مراجع قضایی دلایل قانع کننده ی ارائه بدهد.

تقاضای تامین خواسته چک بدون خسارت احتمالی در ضمن جریان دادرسی در دادگاه بدوی یا دادگاه تجدید نظر توسط خواهان تامین خواسته می تواند صورت گیرد.

شرایط صدور تامین خواسته:

برای درخواست تامین خواسته برای چک و یا هر مورد دیگر خواهان باید شرایط عمومی و اختصاصی برای صدور تامین خواسته را داشته باشد شرایط عمومی عبارت است ذینفع بودن خواهان و یا اهلیت داشتن خواهان برای صدور تامین خواسته اما علاوه بر این، شرایط اختصاصی که خواهان باید داشته باشد این هست که خواسته ی خواهان باید برای دادگاه شفاف و واضح باشد نه مبهم و مجهول، چرا که وجود این ویژگی ها در تامین خواسته چک بدون خسارت احتمالی شانس رد تامین خواسته را بالا می برد.

ویژگی های تامین خواسته طبق مفاد قانون:

 • چنانچه برای دادگاه آشکار شود که هدف از اقامه دعوی تاخیر در انجام تعهدات و یا غرض ورزی بوده، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار، خواهان را به تادیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.
 • درخواست تامین باید از دادگاهی شود که صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد.
 • قرار قبول تامین خواسته یا رد تامین خواسته قابل تجدید نظر نمی باشد.
 • در صورتی که قرار تامین خواسته ظرف مدت ده روز نسبت به دعوی از جانب خواهان داده نشود، دادگاه می تواند بنا به درخواست خوانده، قرار تامین خواسته را لغو نماید.
 • درخواست تامین خواسته ی خواهان در صورتی پذیرفته می شود که میزان خواسته ی خواهان معلوم یا عین معین باشد.
 • در صورتی که درخواست تامین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به طرف، به دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده، قرار تامین صادر یا آنرا رد می نماید.
 • قرار تامین خواسته نسبت به خوانده دعوی می باشد برای همین نامبرده این حق را دارد که ظرف ده روز به این تامین خواسته اعتراضی را داشته باشد و دادگاه در اولین جلسه دادرسی باید نسبت به این اعترض داده شده رسیدگی لازم را اعمال نماید.

در تامین خواسته چک بدون خسارت احتمالی باید چه مشخصاتی وارد شود:

در برگه درخواست تامین خواسته چک، فرد خواهان باید همانند دیگر برگه های دادخواست قضایی مشخصاتی از قبیل نام، نام و خانودگی، شغل و محل اقامت و.... طرفین دادخواست (یعنی خواهان و خوانده) و در صورت داشتن وکیل و یا هر نماینده قانونی دیگر خواهان، باید در دادخواست به صورت کامل و جامع پر و تنظیم شود.

موارد منع تامین خواسته عبارت اند از:

 • در صورت وجود سند رسمی شاکی منع از تامین خواسته می شود.
 • در صورتی که شاکی نسبت به خواسته ی تامین خواسته بدهد که در حال تضیع و یا تفریط باشد.
 • در مواردی که نسبت به اوارق تجاری دادخواست واخواست اسناد داده شده باشد.

در توضیح اینکه چرا موارد گفته شده معاف از تامین خواسته هستند باید بگوییم که اسناد رسمی اسنادی هستند که امکان جعل و اشتباه در آن ها خیلی کم می باشد به گونه ای که برای خواهان تامین خواسته سخت می باشد که نسبت به این نوع خواسته نسبت به مالکیت داشتن و یا نداشتن آن اثباتی نماید، در مورد تامین خواسته دوم باید بگوییم که در این مورد هم در صورت تضیع و از بین رفتن مال مورد توقیف دادگاه بدون درخواست خواهان نسبت به تامین خواسته خواهان اقدامی انجام می دهد برای همین خواهان از سپردن خسارت احتمالی معاف می باشد، اما مورد سوم به خوبی روشن است که شاکی چرا معاف از تامین خواسته می باشد چرا که بعضی واخواست ها همانند واخواست سفته هستند که خواهان این اسناد با عدم موجودی صادرکننده ی اسناد رو به رو شده است برای همین تامین خواسته دادن نسبت به این مورد می تواند هزینه ی خسارت احتمالی برای خواهان نداشته باشد.

مواردی که تامین خواسته ی آن بدون خسارت احتمالی است:

طبق نظریه ی قانون گذار تامین خواسته برای دعاوی مانند چک، سفته، برات و یا طرح دعوی علیه متوقف خوانده نمی تواند تقاضای تامین برای خسارت خود داشته باشد.

تفاوت دستور موقت با تامین خواسته:

 • در درخواست تامین خواسته نوع تامین باید وجه نقد باشد در حالی که در دستور موقت نوع تامین تعیین نشده است.
 • در درخواست تامین خواسته موضوع توقیف مال می باشد اما در دستور موقت موضوع می تواند منع یا انجام یک عمل باشد.
 • در درخواست تامین خواسته خوانده دعوت نمی شود برای صدور قرار تامین خواسته اما در دستور موقت خوانده را دعوت می کنند و اجرای دستور پس از ابلاغ دستور به خوانده می باشد.
 • در تامين خواسته بدون خسارات احتمالي نيز صدور قرار ممكن است اما در دستور موقت بدون تامين نمي توان دستور موقت صادر كرد.
 • مهلتی که قانون گذار برای تامین خواسته در نظر گرفته است ده روز می باشد اما این مهلت برای دستور موقت بیست روزِ می باشد.

مرجع صالح برای طرح دعوی تامین خواسته چک بدون خسارت احتمالی:

ما گفتیم که طرح دعوی تامین خواسته می تواند قبل از اقامه دعوی یا در حین اقامه دعوی و یا در جریان دادرسی توسط خواهان تنظیم شود بنا به این تعریف دادگاه صلاحیت دار در صورتی که تامین خواسته قبل از اقامه دعوی باشد دادگاهی است که قانون گذار صلاحیت رسیدگی به دعوی را تایید نماید. اما در دو مورد دیگر دادگاه صلاحیت دار برای تامین خواسته همان دادگاه بدوی یا نخستین می باشد که شروع طرح دعوی تامین خواسته چک در آن صورت گرفته است.

نقش وکیل در تامین خواسته چک بدون خسارت احتمالی

پیشنهاد ما به آن دست از افرادی که در خصوص تامین خواسته چک بدون خسارت احتمالی دچار ابهام شده اند و تعریف و نحوه ی تقاضای حق خواهی در مورد این دعاوی را نمی دانند این هست که برای رفع ابهام خود و رسیدن به حق و حقوق خود برای توقیف اموال متهم از وکلای متخصص در این حوزه یاری بطلبند.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل تامین خواسته چک بدون خسارت احتمالی بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که در تامین خواسته چک بدون خسارت احتمالی تخصص دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله

 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • هزینه مشاوره اولیه
 • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
 • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل برای تامین خواسته چک بدون خسارت احتمالی چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل برای تامین خواسته چک بدون خسارت احتمالی معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص تامین خواسته چک بدون خسارت احتمالی در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان
ویژگی های دادسان
تصویر یک مثلث با سه خط در زیر آن که حرکت مثلث را به سمت بالا القا می کند به منظور توضیحات درباره ی سریع و اقتصادی بودن دادسان

سریع و اقتصادی

تصویر یک ستاره ی گرافیکی به منظور ارائه ی توضیحات درباره ی وکلای دادسان

وکلای متخصص

تصویر کره ی زمین به صورت گرافیکی به منظور نمایش پوشش سراسری دادسان

پوشش سراسری

تصویر سپر به صورت گرافیکی به منظور نمایش امنیت دادسان

حافظ حریم شخصی

نظرات برخی از کاربران دادسان

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان
تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان

تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

سوالات متداول

چرا من باید از سامانه دادسان استفاده کنم؟

زیرا در دادسان بیش از 500 وکیل فعالیت می کند و دادسان رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیل متخصص در موضوع شما را برایتان رایگان ارسال میکند و شما میتوانید پس از مقایسه وکلا، نسبت به رزرو تایم مشاوره از ایشان اقدام نمائید.

ثبت درخواست و دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا از طریق دادسان شامل هزینه است؟

هزینه ثبت درخواست و ارسال رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا برای شما رایگان است.

بعد از ثبت درخواست چه اتفاقی برای درخواست من می افتد؟

بعد از ثبت درخواست، رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیلی که پرونده های مشابه موضوع شما داشته اند را در بازه زمانی یک ساعت تا یک روز کاری رایگان دریافت می کنید و پس از مقایسه وکیل خود را انتخاب کرده و جلسه مشاوره را مطابق میلتان حضوری یا تلفنی برگذار می کنید.

نحوه ارتباط کاربر با وکلا چگونه است؟

برای اعطای وکالت، کاربر باید با وکیل جلسه حضوری داشته باشد.

وکلا چگونه ارزیابی می شوند؟

وکلا بر اساس پرونده های گذشته و قرارداد هایی که تنظیم کرده اند، از منظر تخصص دسته بندی شده و علاوه بر این موضوع، در سایت دادسان امتیاز و نظرات سایر کاربرانی که از خدمات این وکلا استفاده کرده اند نمایش داده می شوند که سنجه مناسبی برای ارزیابی وکلا توسط کاربر می باشد.

پرداخت ها به چه صورت است؟

وکالت:

هزینه وکالت در تمامی مراحل توسط وکیل اخذ می شود.

مشاوره:

پس از دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی از چند وکیل، میتوانید نسبت به رزرو زمان مشاوره از ایشان اقدام نمود و هزینه اعلامی توسط وکیل را پرداخت کنید تا جلسه قطعی شود، این مبلغ پس از جلسه با وکیل تسویه می گردد.

4.0 از 1 نظر

نظر شما ثبت شد