نیاز به وکیل توقیف اموال دارید؟

ثبت نام

توقیف اموال برای مهریه

برخی از مشتریان ما لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا

برخی از مشتریان ما

لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا
مراحل کاری دادسان
 • 1 درخواست حقوقی خود را ثبت کنید.
 • 2 رزومه و دستمزد چند وکیل متخصص را دریافت می کنید.
 • 3 وکیل خود را انتخاب نمایید.
 • 4 جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید.

گاهی اوقات پس از مطالبه مهریه توسط زن، مرد از پرداخت آن خودداری می کند. در این صورت زن یا وکیل وی می تواند درخواست توقیف اموال مرد را داده و نسبت به توقیف اموال برای مهریه اقدام کند.

مهریه چیست؟

مهریه حقی است که به موجب شرع و قانون بر گردن مرد است و در صورت مطالبه آن از سوی زن، مرد ملزم به پرداخت آن است. تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است و به صورت توافقی تعیین می شود. مهریه شرط اصلی برای ازدواج نیست یعنی اگر در زمان عقد مهریه تعیین نشود عقد صحیح است. همچنین می توان مهریه را بعد از عقد با توافق طرفین تعیین کرد.

روش های مطالبه مهریه

زن برای دریافت مهریه خود می تواند به سه روش اقدام کند:

 • مراجعه به دادگاه خانواده
 • اجرای ثبت اسناد رسمی
 • صدور قرار تامین خواسته مهریه

الف) مراجعه به دادگاه خانواده:

برای مطالبه مهریه از طریق دادگاه خانواده زن باید درخواست خود را در دفاتر خدمات قضایی ثبت کند تا پرونده به دادگاه ارسال شود. پس از تعیین شعبه و زمان رسیدگی به پرونده، زن یا وکیلش در دادگاه حضور پیدا می کند. حین مطالبه زن باید اموال مرد را معرفی کرده و توانایی مالی او در پرداخت مهریه را به دادگاه اثبات کند. هم چنین برای جلوگیری از انتقال اموال مرد و فرار وی از پرداخت مهریه، زن همراه با درخواست پرداخت مهریه درخواست تامین خواسته نیز می دهد.

ب) اجرای ثبت اسناد رسمی:

در این روش زن یا وکیل وی با در دست داشتن عقدنامه یا رونوشت آن به دفتری که عقد در آن صورت گرفته مراجعه می کند و و درخواست مطالبه مهریه را تحویل سردفتر می دهد. سردفتر با دریافت درخواست کتبی مدارک را تکمیل کرده و آن را به اجرای ثبت می فرستد و بعد از صدور اجرائیه، مراتب را از طریق آدرس ثبت شده در عقدنامه به مرد اطلاع می دهد. طی مدت ده روز مرد موظف است یا مهریه را پرداخت کند یا روشی برای پرداخت آن تعیین کند. در غیر این صورت زن از طریق اجرای ثبت اسناد درخواست تامین مهریه می دهد و اموال مرد را(به میزان مهریه خود) توقیف می کند. در صورت عدم پرداخت مهریه توسط مرد این اموال فروخته می شود و مهریه زن پرداخت می شود.

ج) صدور قرار تامین خواسته مهریه:

در فاصله بین تحویل دادخواست و شروع دعوا بین زن و مرد ممکن است مرد اموال و وجوه خود را منتقل کند و به دلیل"اعسار از پرداخت بدهی" از پرداخت مهریه خودداری کند. برای جلوگیری از این موارد، زن می تواند از دادگاه قرار تامین خواسته گرفته و با توقیف اموال امنیت آنها را تامین نماید.

دادگاه صالح برای مطالبه مهریه کدام است؟

زوجه می تواند در دادگاه محل سکونت خود یا محل سکونت زوج اقامه دعوی کند مگر اینکه خواسته مطالبه مهریه غیرمنقول باشد. در صورت مطالبه مهریه مال غیرمنقول، اقامه دعوی باید در محل دادگاهی صورت گیرد که در مال غیرمنقول در حوزه آن است. اگر هیچ یک از زن و شوهر ساکن ایران نباشند دادگاه خانواده تهران صالح است.

در چه صورتی اموال مرد توقیف می شود؟

به طور کلی در صورتی که شخصی به شخص دیگر بدهکار باشد و با میل و رغبت خود نسبت به پرداخت آن اقدام نکند و شخص طلبکار یا دادگستری بتواند اموال او را شناسایی کند، این اموال(اگر از مستثنیات دین نباشد) توقیف می شود. مهریه نیز بدهی مرد به زن تلقی شده و در صورت عدم پرداخت آن توسط مرد، زن می تواند برای توقیف اموال او اقدام نماید. پس از توقیف شخص بدهکار اجازه دخل و تصرف در اموال خود را ندارد.

انواع توقیف اموال برای مهریه کدام است؟

توقیف اموال برای مهریه به دو شیوه زیر صورت می گیرد:

الف) توقیف قانونی:

در صورت توقیف قانونی، مرد اجازه نقل و انتقال اموال خود را نخواهد داشت و نمی تواند با فروش اموالش خود را در حالت اعسار قرار دهد.

ب) توقیف فیزیکی:

این نوع توقیف نسبت به برخی اموال موضوعیت دارد. اگر زن درخواست توقیف فیزیکی مال را دهد، مرد علاوه بر ممنوعیت قانونی انتقال آن، اجازه تصرف در آن را نیز نخواهد داشت. مصداق بارز توقیف فیزیکی توقیف خودرو و انتقال آن به پارکینگ است.

چه اموالی قابل توقیف برای مهریه هستند؟

طبق قانون اکثر اموال مرد(اموال منقول و غیرمنقول) برای مهریه قابل توقیف هستند. مثل اموال زیر:

 • زمین
 • آپارتمان
 • حساب سپرده
 • سهام
 • حقوق
 • طلب مرد از اشخاص ثالث
 • در صورتی که مرد کارمند باشد یک چهارم حقوق وی تا زمانی که متاهل است و نیز یک سوم حقوق در صورتی که زن و شوهر جدا شوند تا زمانی که مرد مجددا ازدواج کند.
 • ملکی که به صورت قولنامه فروخته شده باشد و ثابت شود که مربوط مرد می باشد.

هدف از اجرای قانون عدالت است، بنابراین نباید توقیف اموال برای مهریه شرایط زندگی را برای مرد سخت کند. به همین منظور مقرراتی به نام"مستثنیات دین" از ایجاد این شرایط سخت جلوگیری می کند. همه موارد بالا در صورتی که جزو مستثنیات دین نباشد قابل توقیف هستند. مستثنیات دین عبارتند از:

 • منزل مسکونی که عرفا در شأن زوج در حالت اعسار او باشد.
 • اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری زوج و افراد تحت تکفل وی لازم است.
 • ابزار و کتب علمی و تحقیقاتی برای افراد اهل علم.
 • آذوقه موجود به قدر نیاز زوج و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می شود.
 • وسایل و ابزار مورد نیاز کار که برای امرار معاش ضروری لازم است.
 • تلفن مورد نیاز مدیون.
 • مبلغی که در ضمن اجاره به موجر پرداخت می شود در صورتی که پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج شود و عین ملک مورد اجاره مورد نیاز مدیون باشد و بالاتر از شأن او نباشد.

مراحل اجرای حکم توقیف اموال برای مهریه

توقیف اموال برای مهریه با توجه به منقول یا غیرمنقول بودن اموال دارای تفاوت است:

الف) توقیف اموال منقول:

اموال توسط مامور اجرا شناسایی و صورت برداری می شود و در مکان خود حفظ می شوند؛ مگر در صورتی که انتقال اموال توقیف شده برای حفظ آنها ضروری باشد. در معرفی اموال منقول که برای مهریه توقیف می شوند اصل بر این است که تمام اموال موجود در محل سکونت مرد مثل فرش ها، پول نقد و امثال آنها متعلق به اوست؛ مگر اینکه خلاف این با دلیل ثابت شود. به طور مثال اگر فرشی از شخص ثالثی به طور امانت در منزل مرد باشد و با دلیل و سند این موضوع اثبات شود، نمی توان آن را برای مهریه توقیف کرد. توقیف اموال منقول برای مهریه توسط مامور اجرا صورت جلسه شده و به امضای حاضرین می رسد.

ب) توقیف اموال غیر منقول:

اگر مال غیرمنقول ثبت شده باشد پس از توقیف برای مهریه باید به اداره ثبت محلی که مال غیرمنقول در آنجا واقع است اطلاع داده شود. در صورتی که آن ملک به نام مرد ثبت شده باشد، توقیف آن را در دفتر املاک ثبت می کنند و به مسئولان اجرای حکم اطلاع می دهند که ملک به نام مرد ثبت شده است. در بعضی مناطق کشور ممکن است که برخی افراد اقدام به ثبت اموال غیرمنقول خود نکرده باشند و طبیعتا این اموال سابقه ثبتی نداشته باشند. در این صورت توقیف این اموال برای مهریه زمانی مجاز است که مرد در آن تصرف مالکانه داشته باشد یا توسط کارشناس مالک آن شناخته شود. اگر مال غیر منقول عوایدی داشته باشد به اندازه ای که عواید یک سال آن برای پرداخت مهریه کافی باشد؛ در صورت رضایت زن، خود مال توقیف نمی شود و فقط عواید آن توقیف می شود تا مهریه از طریق آن پرداخت شود. هم چنین توقیف ملک به مفهوم توقیف منافع آن نیست.

توقیف خودرو لیزینگی برای مهریه

خرید لیزینگی خودرو به معنای خرید قسطی خودرو و در رهن ماندن سند تا زمان اتمام اقساط است. برای توقیف خودروی لیزینگی تنها می توان میزان پرداخت شده از مبلغ آن را توقیف کرد؛ چون طبق قانون میزان در رهن بودن مال نباید از ارزش کل آن بیشتر باشد. طبق این قانون زن می تواند برای مهریه مقداری از قسط خودرو را که مرد به شرکت خودروساز پرداخت کرده، توقیف کند. بنابراین طبق قانون توقیف اموال برای مهریه، توقیف خودرو لیزنیگی برای مهریه امکان پذیر است.

توقیف سهم الارث بابت مهریه

در صورتی که مرد فوت کند و مهریه همسرش را قبل از فوت پرداخت نکرده باشد، زن می تواند دادخواست مطالبه مهریه را به دادگاه تقدیم کند. طبق قانون پس از فوت شخص ابتدا باید تمام بدهی فرد پرداخت شود و سپس ارث او بین وراث تقسیم شود، بنابراین پرداخت مهریه زن باید قبل از تقسیم ارث صورت گیرد. پس می توان سهم الارث را برای مهریه توقیف کرد.

اگر مرد مالی برای توقیف نداشته باشد چه حکمی صادر می شود؟

طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی"هرکسی محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را پرداخت نکند، دادگاه او را ملزم به پرداخت می کند. چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می کند و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم به، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان ادای دین حبس خواهد کرد" بنابراین در صورتی که مرد مالی برای توقیف نداشته باشد، زن می تواند تقاضای بازداشت او را نماید. در این صورت مرد تا زمان ادای دین بازداشت خواهد شد.

نقش وکیل با تجربه در توقیف اموال برای مهریه چیست؟

توقیف اموال برای مهریه روند نسبتا پیچیده ای دارد. با توجه به پیچیدگی پیگیری و قوانین پیچیده در موضوعات مطالبه مهریه، تامین خواسته و توقیف اموال برای مهریه، حضور یک وکیل مجرب و با تجربه در این زمینه به بهبود روند پرونده کمک بسیاری می کند. وکلای با تجربه در زمینه توقیف اموال برای مهریه در دادسان آماده مشاوره حقوقی و ارائه خدمات هستند.

وکلای دادسان چه کمکی به توقیف اموال برای مهریه می کنند؟

وکلا در دادسان با توجه به معیارهای متعدد گزینش می شوند و همه وکلای دادسان در موضوع مطرح شده متخصص و با تجربه هستند. هر وکیلی نمی تواند با دادسان همکاری کند و تنها وکلایی که رزومه قوی داشته باشند و در موضوعات حقوقی متخصص و با تجربه باشند می توانند با دادسان همکاری کنند. در حال حاضر وکلای متخصص و با تجربه در زمینه توقیف اموال برای مهریه در دادسان آماده ارائه پیشنهادات حقوقی، مشاوره حقوقی و قبول پرونده وکالت هستند.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل توقیف اموال برای مهریه بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در توقیف اموال برای مهریه دارند. برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله

 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
 • هزینه مشاوره اولیه
 • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل برای توقیف اموال برای مهریه چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل برای توقیف اموال برای مهریه معمولا درصدی از مبلغ خواسته می باشد.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص توقیف اموال برای مهریه در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان
ویژگی های دادسان
تصویر یک مثلث با سه خط در زیر آن که حرکت مثلث را به سمت بالا القا می کند به منظور توضیحات درباره ی سریع و اقتصادی بودن دادسان

سریع و اقتصادی

تصویر یک ستاره ی گرافیکی به منظور ارائه ی توضیحات درباره ی وکلای دادسان

وکلای متخصص

تصویر کره ی زمین به صورت گرافیکی به منظور نمایش پوشش سراسری دادسان

پوشش سراسری

تصویر سپر به صورت گرافیکی به منظور نمایش امنیت دادسان

حافظ حریم شخصی

نظرات برخی از کاربران دادسان

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان
تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان

تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

سوالات متداول

چرا من باید از سامانه دادسان استفاده کنم؟

زیرا در دادسان بیش از 500 وکیل فعالیت می کند و دادسان رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیل متخصص در موضوع شما را برایتان رایگان ارسال میکند و شما میتوانید پس از مقایسه وکلا، نسبت به رزرو تایم مشاوره از ایشان اقدام نمائید.

ثبت درخواست و دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا از طریق دادسان شامل هزینه است؟

هزینه ثبت درخواست و ارسال رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا برای شما رایگان است.

بعد از ثبت درخواست چه اتفاقی برای درخواست من می افتد؟

بعد از ثبت درخواست، رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیلی که پرونده های مشابه موضوع شما داشته اند را در بازه زمانی یک ساعت تا یک روز کاری رایگان دریافت می کنید و پس از مقایسه وکیل خود را انتخاب کرده و جلسه مشاوره را مطابق میلتان حضوری یا تلفنی برگذار می کنید.

نحوه ارتباط کاربر با وکلا چگونه است؟

برای اعطای وکالت، کاربر باید با وکیل جلسه حضوری داشته باشد.

وکلا چگونه ارزیابی می شوند؟

وکلا بر اساس پرونده های گذشته و قرارداد هایی که تنظیم کرده اند، از منظر تخصص دسته بندی شده و علاوه بر این موضوع، در سایت دادسان امتیاز و نظرات سایر کاربرانی که از خدمات این وکلا استفاده کرده اند نمایش داده می شوند که سنجه مناسبی برای ارزیابی وکلا توسط کاربر می باشد.

پرداخت ها به چه صورت است؟

وکالت:

هزینه وکالت در تمامی مراحل توسط وکیل اخذ می شود.

مشاوره:

پس از دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی از چند وکیل، میتوانید نسبت به رزرو زمان مشاوره از ایشان اقدام نمود و هزینه اعلامی توسط وکیل را پرداخت کنید تا جلسه قطعی شود، این مبلغ پس از جلسه با وکیل تسویه می گردد.

5.0 از 6 نظر

نظر شما ثبت شد