نیاز به دادخواست ابطال سند دارید؟

ثبت نام
برخی از مشتریان ما لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا

برخی از مشتریان ما

لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا
مراحل کاری دادسان
 • 1 درخواست حقوقی خود را ثبت کنید.
 • 2 رزومه و دستمزد چند وکیل متخصص را دریافت می کنید.
 • 3 وکیل خود را انتخاب نمایید.
 • 4 جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید.

دعوی ابطال سند رسمی به دعوایی گفته می شود که در طی آن شخصی در جهت بی اثر بودن یک یا چند سند رسمی اقدام می‌کند. برای این دعوی دلایل بسیاری وجود دارد، این نوع دعوی عموماً درفروش ملک به چند نفر شکل می گیرد و یا این که سند مطابق با قوانین و مقررات مرتبط به آن صادر نشده باشد. به‌طور مثال ممکن است ابطال سند به دلیل باطل شدن معامله ای رخ دهدکه سند، از وقوع آن حکایت دارد که این امر در سند مال مجهول اتفاق می افتد، یا اینکه به دلیل مخفی شدن تعهد موضوع سند رسمی، سند از اعتبار بیافتد. مالک اصلی یک ملک ازلحاظ قانونی کسی است که ملک مذکور در دفتر املاک به ثبت رسیده و مستقیماً به نام وی زده شده و یا به او ارث رسیده باشد.

کلیه اسناد رسمی اعم از سند مالکیت، سند اجرایی، اسناد رهنی و شرطی و ذمه ای، صورت مجلس تحدید حدود، سند انتقال اجرایی، سند مالکیت معارض، سند رسمی اجاره یا بیع و یا هر یک از عقود و قراردادها و نظایر آن ها جزو اسناد رسمی بوده که در صورت وجود موجبات قانونی بر بی اعتبار گشتن آن ها، ذینفع می تواند نسبت به اقامه دعوای ابطال یا اعلام باطل شدن آن ها در دادگاه صالح اقدام کند و دادگاه ها وظیفه دارند به این دعاوی رسیدگی کنند.

در نتیجه می توان گفت که دعوای ابطال سند رسمی دعوایی است که خواسته آن اعلام بی اثر بودن یک یا چند سند رسمی معین می باشد که سبب بی اثر بودن یا بی اثر شدن سند رسمی می شود. ابطال سند ممکن است به این علت باشد که سند مطابق قوانین و مقررات مربوط به آن صادر نشده است؛ ابطال سند مالکیت معارض و ابطال شناسنامه در موردی که برای یک نفر چند شناسنامه صادر شده باشد از مصادیق این دعوا می باشند. همچنین امکان دارد که بی اعتباری سند به علت بطلان معامله ای باشد که سند حاکی از وقوع آن است مانند سند بیع مال مجهول؛ یا ممکن است به علت منتفی شدن تعهد موضوع سند رسمی از اعتبار بیافتد مانند پرداخت وجه سند؛ یا به علت جعلیت سند اعم از جعل مادی و مفادی باشد

ابطال سند رسمی، صرفًا، از طریق دادگاه قابل انجام است و دفاتر اسناد رسمی به هیچ وجه حق ابطال اسناد رسمی تنظیمی در آن دفاتر را ندارند حتی اگر درخواست ابطال سند به تقاضای طرفین تنظیم کننده سند باشد. چنانچه سردفتری اقدام به ابطال سندی نماید تخلف مرتکب شده و قابل تعقیب انتظامی است.

ابطال سند رسمی با ابطال سند عادی چه تفاوتی دارد؟

به شکایتی که موضوع آن تعیین بی اثر نمودن یک یا چند رسمی است، دعوی ابطال سند رسمی گفته می شود. قانون مدنی در ماده ۱۲۸۶ سند ها را به دو گروه عادی و رسمی تقسیم کرده است و تمایز این دو نوع سند به اعتبار آنها است. اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی یا اداره ثبت بنا بر قوانین و مقررات مدون تنظیم شده است.

سند عادی تنها به واسطه امضای منتسب الیه اعتبار دارد بنابراین ابطال سند عادی می تواند با سکوت یا انکار و تردید طرف سند نسبت اصالت سند انجام پذیرد اما ابطال سند رسمی مراحل بیشتری دارد.

سند مالکیت چگونه ابطال می شود؟

یکی از انواع اوراق رسمی سند مالکیت است که تمامی موارد مندرج در آن در دفتر املاک ثبت می شود سندی که در دست مالکین است ممکن است به حکم دادگاه یا هر علت دیگری باطل شود و در این صورت ارزش خود را از دست می دهد. ابطال سند مالکیت ممکن است به دلایل مختلفی انجام پذیرد که عبارتند از:

 • عدم تطابق سند با قوانین ثبت وقانون مدنی.
 • صادر شدن اشتباهی سند مالکیت.
 • صدور سند مالکیت معارض.
 • ثبت املاک موقوفی و اراضی مربوط به فوت شدگان توسط افراد سود جو.

ضرورت های خاص ابطال سند مالکیت ممکن است بدون حکم دادگاه یا با حکم دادگاه رخ دهد. دادخواست ابطال سند مالکیت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به مراجع قضایی ارسال می شود.

مبایعه نامه چیست؟

یکی از دعاوی در مراجع قضایی بسیار رایج است، دعوی ابطال مبایعه نامه می باشد. در قانون پیش فروش ساختمان، تنظیم مبایعه نامه ولو در بنگاه های معاملاتی املاک معتبر نیز ممنوع است. مواردی وجود دارد که دو طرف برای انجام بیع توافق نموده و ایجاد مالکیت مال توافق شده همراه با انجام تشریفات باشد. این تشریفات که در قالب مبایعه نامه است، مبنی بر تعهد طرفین بر انتقال مالکیت مبیع به خریدار است. در مبایعه نامه مالکیت انتقال داده نمی شود، بلکه تشریفاتی است که به سبب تنظیم سند رسمی برقرار می شود.

چگونه می توان مبایعه نامه را ابطال کرد؟

در حالاتی که طرفین مبایعه نامه نمی توانند تعهدات خود را انجام دهند یا از انجام آن سر باز می زنند، انتقال مالکیت همچون مورد معامله نفی شده و مبایعه نامه باطل می گردد. در موارد زیر می توان اقدام به ابطال مبایعه نامه نمود:

 • اقاله: در صورتی که هرکدام از طرفین مبایعه نامه با در نظرگرفتن شرایط اقتصادی خود از مبایعه نامه تنظیم شده رضایت نداشته باشند یا هر دو طرف نسبت به انجام تعهدات خود رضایت نداشته نباشند، می توانند مبایعه نامه را با رضایت یکدیگر اقاله نموده و در نتیجه اقدام به ابطال مبایعه نامه نمایند. از آن جایی که مبایعه نامه عقدی است لازم و غیر قابل انحلال که جهت عقد بیع بسته می شود، بنابراین ابطال یک طرفه آن بدون رضایت طرف دوم ممکن نیست.
 • خیارات: در حالتی که اتفاقی در موضوع عقد اتفاق بیافتد که انعقاد آن، سبب شود که یکی از طرفین ضرری متحمل شود، طرف متضرر توانایی آن را دارد که با توسل به یکی از خیارات دادخواست ابطال مبایعه نامه را تنظیم نماید. خیاراتی که می توانند برای عقد بیع و مبایعه نامه استفاده شوند شامل خیار مجلس، خیار حیوان و خیار تأخیر ثمن است. تا زمان جدا نشدن طرفین مبایعه نامه از یکدیگر، آنها می توانند با استناد به خیار مجلس به فسخ و ابطال مبایعه نامه اقدام نمایند. خیار تأخیر ثمن می تواند با هر شرایطی سبب ابطال مبایعه نامه شود. این خیار در مواردی وجود دارد که بایع و مالک هیچ مهلتی را برای پرداخت مبلغ بیع مورد معامله معین ننموده باشند و پس از سپری گشتن ۳ روز از تاریخ مبایعه نامه، ارزش بیع به صورت کامل پرداخت نشود. در این صورت می توان اقدام به فسخ و ابطال مبایعه نامه نمود. در این حالت حتی پرداخت قسمتی از مبلغ نیز نمی تواند مانع خیار تأخیر ثمن شود. سایر خیارات نیز به سایر عقود اختصاص می یابد و در صورتی اتفاق می افتد که غبنی فاحش به منزله اختلاف قیمت بسیار زیاد ثمن و مبیع اتفاق افتاده باشد یا مبیع دارای عیبی بوده باشد یا توسط فریبکاری عیوب مبیع پوشانده شده باشد. همچنین بطلان بخشی از مبیع و تخلف در رؤیت از مبیع و شرط در مبیع نیز می تواند منجر به ابطال مبایعه نامه از سمت مشتری شود. درج شرط خیار در مبایعه نامه امکان ابطال مبایعه نامه را تا مدت محدود برای دو طرف ایجاد می کند.

ابطال دعوی اجرائیه چگونه رخ می دهد؟

دستور اجرای سند رسمی بنا بر مورد سند، توسط مراجعی که صلاحیت دارند یا سردفتری که سند را تنظیم نموده است صادر می شود. اما در مواقعی ممکن است ذینفعان تشخیص دهند عملیات فاقد شرایط قانونی است یا اجرای عملیات مطابق مطابق با قوانین و مقررات ثبتی نیست که در این گونه موارد فرد متضرر می تواند ابطال عملیات اجرایی ثبت را درخواست نماید.

معامله فضولی چیست و ابطال آن چگونه صورت می گیرد؟

عقد هر قرارداد و معامله ای تنها در اختیار مالکین یا نماینده قانونی آن ها است. در نتیجه در صورتی که هر شخص دیگری غیر از افراد مذکور اقدام به انجام معامله برای دیگران نمایند، مرتکب معامله فضولی شده اند.

در صورتی که مالک راضی به انجام این معامله نباشد توانایی آن را دارد که بعد از عقد قرارداد، دادخواست ابطال معامله فضولی را ارائه داده و اقدام به بطلان آن نماید.

مرجع صالح در دعوی ابطال سند چیست؟

دادگاه صالح در رابطه با دعوی ابطال سند رسمی برحسب موضوع آن متفاوت است. به عنوان مثال با توجه به اینکه هرگونه دعوای راجع به مال غیرمنقول به‌ ویژه دعوای مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن باید در دادگاهی اقامه شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است هرچند که مدعی علیه (خوانده) در آن حوزه اقامت نداشته باشد بنابراین رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است. پس مرجع رسیگی با توجه به موضوع دعوی یا همان خواسته ابطال سند، متفاوت خواهد بود.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل دادخواست ابطال سند بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در دادخواست ابطال سند دارند.

 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • هزینه مشاوره اولیه
 • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
 • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل برای دادخواست ابطال سند چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل برای دادخواست ابطال سند معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص دادخواست ابطال سند در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان
ویژگی های دادسان
تصویر یک مثلث با سه خط در زیر آن که حرکت مثلث را به سمت بالا القا می کند به منظور توضیحات درباره ی سریع و اقتصادی بودن دادسان

سریع و اقتصادی

تصویر یک ستاره ی گرافیکی به منظور ارائه ی توضیحات درباره ی وکلای دادسان

وکلای متخصص

تصویر کره ی زمین به صورت گرافیکی به منظور نمایش پوشش سراسری دادسان

پوشش سراسری

تصویر سپر به صورت گرافیکی به منظور نمایش امنیت دادسان

حافظ حریم شخصی

نظرات برخی از کاربران دادسان

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان
تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان

تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

سوالات متداول

چرا من باید از سامانه دادسان استفاده کنم؟

زیرا در دادسان بیش از 500 وکیل فعالیت می کند و دادسان رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیل متخصص در موضوع شما را برایتان رایگان ارسال میکند و شما میتوانید پس از مقایسه وکلا، نسبت به رزرو تایم مشاوره از ایشان اقدام نمائید.

ثبت درخواست و دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا از طریق دادسان شامل هزینه است؟

هزینه ثبت درخواست و ارسال رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا برای شما رایگان است.

بعد از ثبت درخواست چه اتفاقی برای درخواست من می افتد؟

بعد از ثبت درخواست، رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیلی که پرونده های مشابه موضوع شما داشته اند را در بازه زمانی یک ساعت تا یک روز کاری رایگان دریافت می کنید و پس از مقایسه وکیل خود را انتخاب کرده و جلسه مشاوره را مطابق میلتان حضوری یا تلفنی برگذار می کنید.

نحوه ارتباط کاربر با وکلا چگونه است؟

برای اعطای وکالت، کاربر باید با وکیل جلسه حضوری داشته باشد.

وکلا چگونه ارزیابی می شوند؟

وکلا بر اساس پرونده های گذشته و قرارداد هایی که تنظیم کرده اند، از منظر تخصص دسته بندی شده و علاوه بر این موضوع، در سایت دادسان امتیاز و نظرات سایر کاربرانی که از خدمات این وکلا استفاده کرده اند نمایش داده می شوند که سنجه مناسبی برای ارزیابی وکلا توسط کاربر می باشد.

پرداخت ها به چه صورت است؟

وکالت:

هزینه وکالت در تمامی مراحل توسط وکیل اخذ می شود.

مشاوره:

پس از دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی از چند وکیل، میتوانید نسبت به رزرو زمان مشاوره از ایشان اقدام نمود و هزینه اعلامی توسط وکیل را پرداخت کنید تا جلسه قطعی شود، این مبلغ پس از جلسه با وکیل تسویه می گردد.

4.7 از 3 نظر

نظر شما ثبت شد