نیاز به وکیل متخصص توقیف اموال محکوم علیه دارید؟

ثبت نام

درخواست توقیف اموال محکوم علیه

برخی از مشتریان ما لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا

برخی از مشتریان ما

لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا
مراحل کاری دادسان
  • 1 درخواست حقوقی خود را ثبت کنید.
  • 2 رزومه و دستمزد چند وکیل متخصص را دریافت می کنید.
  • 3 وکیل خود را انتخاب نمایید.
  • 4 جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید.

تعریف درخواست توقیف اموال محکوم علیه در عالم حقوق بدین صورت معنی می شود: هنگامی که در هر دعوایی بدهکار از ادای دین خود به شخص مدیون جلوگیری می کند چاره ای جز این باقی نمی ماند که شخص طلبکار، (محکوم له) درخواست توقیف اموال محکوم علیه را از دادگاه صالح درخواست کند به‌ موجب قانون در مواردی که (محکوم‌علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع کند، در صورت تقاضای محکوم‌له یا کسی که حکم به نفع او صادر شده است، دادگاه با فروش اموال محکوم‌علیه ‌به‌جز مستثنیات دین، حکم را اجرا، یا تا استیفای حقوق محکوم‌له، محکوم‌علیه را بازداشت می‌کرد) که این قسمت از قانون به یوم ‌الادا شدن محکومیت مالی معروف است.

مقررات عمومی درخواست توقیف اموال محکوم علیه طبق قانون اجرای احکام مدنی چیست؟

به موجب مواد50 تا 60 قانون اجرای احکام مدنی، مأمور اجرا باید بلافاصله بعد از درخواست توقیف اموال محکوم علیه، به توقیف اموال محکوم علیه اقدام کند و اگر اموال در حوزه دادگاه دیگری باشد، توقیف آن را از قسمت اجرای احکام دادگاه مزبور بخواهد و بایستی از اموال محکوم علیه معادل محکوم به و هزینه های اجرایی توقیف شود اما اگر مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد، تمام آن اموال توقیف می شود و در صورتی که مال توقیف شده برای پرداخت محکوم به کافی نباشد، معادل بقیه محکوم به، از سایر اموال محکوم علیه توقیف شود و در صورتی که طرفین دعوا در دادگاه، حضور بهم نرساندن این موضوع مانع از توقیف اموال نمی شود اما توقیف اموال به آنها اعلام خواهد شد محکوم له و محکوم علیه تا قبل از شروع عملیات راجع به فروش، می توانند یک بار تقاضای تبدیل مال توقیف شده را مطرح کنند؛ مشروط به اینکه مال پیشنهادی از حیث ارزش و سهولت فروش کمتر نباشد.هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده، باطل و بدون اثر است و اگر قرارداد یا تعهدی بعد از توقیف، نسبت به مال توقیف شده به عمل آید که به ضرر محکوم له باشد، تنها با رضایت کتبی محکوم له نافذ خواهد بود و اگر اموال مورد نظر در وثیقه بود یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد، محکوم له می تواند با پرداخت تمام دیون و خسارات قانونی و تودیع آنها نزد دادگستری یا صندوق ثبت، وثیقه را آزاد کرده و بلافاصله به وسیله مأمور اجرا به نفع خود توقیف کند.

رویه قضایی درخواست توقیف اموال محکوم علیه (منقول یا غیر منقول) به چه صورت است؟

پس ازتقدیم درخواست توقیف اموال محکوم علیه به دادگاه این درخواست توقیف اموال به اجرای احکام می رود که اجرا مرحله ای است که بر اساس آن، محکوم له یا کسی که حکم به نفع او صادر شده است، با توسل به اجرای قانون و استفاده از قوای دولتی و قوانین جاری، مفاد حکم را به محکوم علیه تحمیل می کند که یکی از مفاد حکم، توقیف است، منظور از توقیف، جلوگیری از نقل و انتقالات مدیون یا مکلف کردن او به انجام تعهد یا عملی است.توقیف از لحاظ هدف به دو قسم تأمینی و اجرایی تقسیم می شود.توقیف تأمینی عبارت از توقیفی است که برای حفظ حق خواهان یا محکوم له یا در مورد محاکمات فوری برای حفظ حقوق اشخاص ذی نفع به عمل می آید و مدعی علیه ( محکوم علیه) به طور موقت تا زمان صدور حکم دادگاه، از تصرف در مال خود ممنوع می شود اما در توقیف اجرایی، اموال محکوم علیه برای فروش و ادای محکوم به توقیف می شود.در برخی موارد، پس از صدور اجراییه بدون این که نیازی به توقیف اموال محکوم علیه باشد، حکم دادگاه اجرا و عملیات اجراییه پایان یافته تلقی می شود و آن در صورتی است که محکوم علیه پس از ابلاغ اجراییه، به تکلیف خود عمل کرده و محکوم به را تسلیم محکوم له کند.در حالی که اگر محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم توقیف اموال مقرر است، مفاد حکم توقیف اموال را خودخواسته اجرا نکند یا قراری با محکوم له، برای اجرای حکم نداشته باشد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد، محکوم له می تواند درخواست کند که از اموال محکوم علیه معادل محکوم به توقیف شود.

اگر اموال محکوم علیه نزدشخص ثالث باشد در این صورت هم می شود درخواست توقیف اموال محکوم علیه را کرد؟

هر‌گاه اموال متعلق به محکوم‌علیه نزد شخص ثالث باشد که درخواست توقیف اموال محکوم علیه، برای اموال مذکور داده شده باشد در این صورت اخطاری در باب توقیف اموال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجراییه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می‌شود و مراتب فورا به شخص ثالث ابلاغ می شود و با اخطار درخواست توقیف اموال محکوم علیه که شخص ثالث دریافت می کند دیگر نباید اموال یا طلب توقیف شده را به محکوم‌علیه بدهد و با توجه به این اخطار در صورت تخلف شخص ثالث، او مسئول جبران خسارت وارده به محکوم‌له خواهد بود.و هر‌گاه اموال ی که نزد شخص ثالث توقیف شده عین معین یا وجه نقد یا طلب حال باشد شخص ثالث باید در صورت مطالبه آن را به دادورز (‌مامور اجرا) بدهد و رسید دریافت کند این رسید به منزله سند تادیه وجه یا دین یا تحویل عین معین از طرف شخص ثالث به محکوم‌علیه خواهد بود شخص ثالثی که مال محکوم‌علیه نزد او توقیف شده می‌تواند مال مزبور را هر وقت بخواهد به قسمت اجرا تسلیم کند و دراین قسمت، اگر شخص ثالث از تادیه وجه نقد یا طلب حال که نزد او توقیف شده امتناع کند به میزان وجه مزبور از دارایی او توقیف خواهدشد.

ایا می شود درخواست توقیف اموال ضامن یا کفیل محکوم علیه را به جای درخواست توقیف اموال خود محکوم علیه داد؟

به موجب ماده 1 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي، هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالي به ديگري محکوم شود و از اجراي حکم خودداري کند، هرگاه محکوم به عين معين باشد آن مال أخذ و به محکومٌ له تسليم مي شود و در صورتي که رد عين ممکن نباشد يا محکوم به عين معين نباشد، اموال محکوم عليه با رعايت مستثنيات دين و مطابق قانون اجراي احکام مدني و ساير مقررات مربوط، توقيف و از محل آن حسب مورد محکوم به يا مثل يا قيمت آن استيفاء مي شود.از طرفي ديگر مطابق ماده 2 از همان قانون، مرجع اجراء کننده رأي، اعم از قسمت اجراي دادگاه صادرکننده اجرائيه يا مجري نيابت، مکلف است به تقاضاي محکوم له از طرق پيش بيني شده در اين قانون و نيز به هر نحو ديگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسايي اموال محکوم عليه و توقيف آن به ميزان محکوم به اقدام کند فلذا بايد بيان داشت درخواست توقيف اموال و برداشت از اموال ديگران به جای درخواست توقیف اموال محکوم علیه امکان پذير نمي باشد.اما اگر کفیل یا ضامن یا نزدیکان محکوم علیه بخواهند برای جلوگیری از توقیف اموال محکوم علیه طلب او را پرداخت کنند این موضوع اشکال قانوني ندارد.

چه اموالی از محکوم علیه را نمی توان توقیف کرد؟

در فرآیند درخواست توقیف اموال محکوم علیه، برخی از اموال محکوم علیه به حکم قانون قابل توقیف نیستند که در اصطلاح حقوقی به مستثنیات دین معروف شده اند.بر اساس ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی، این اموال عبارتند از لباس، اشیا و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و خانواده او لازم است؛ آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماهه محکوم علیه و افراد واجب النفقه او؛ وسایل و ابزار کار ساده کسبه، پیشه وران و کشاورزان و اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیرقابل توقیف هستند.

نحوه ارزیابی و کارشناسی اموال منقول درخواست توقیف اموال محکوم علیه چگونه است؟

در ابتدا باید بدانیم معنی و مفهوم اموال منقول چیست: اموال منقول اموال ی هستند که به راحتی می شود آنها را از محلی به محل دیگر انتقال داد بدون اینکه نیاز به تخریب و یا انجام کاری دیگری برای انتقال باشد (مثلا ماشین- موتور یا اسباب و اثاثیه منزل) در کل هر شی و جنسی که قابل حمل کردن باشد اموال منقول محسوب می شود و طبق قانون اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم‌علیه باشد، در صورتی توقیف می‌شود که دلایل کافی برای تعلق این اموال به محکوم‌علیه در دسترس باشد مثلا محکوم له قصد توقیف خودرو محکوم علیه را دارد اولین اقدام برای توقیف اعلام شماره پلاک خودرو خواهد بود پس از اعلام شماره پلاک خودرو، مدیر اجرا دستور توقیف خودرو را به ماموران انتظامی اعلام می نماید در صورتی که سند و کارت خودرو بنام بدهکار باشد خودرو توقیف می گردد در غیر اینصورت توقیف امکان پذیر نخواهد بود و نحوه ارزیابی وکارشناسی اموال منقول بدین صورت است که: حین توقیف اموال محکوم علیه ارزیابی می‌شود و قیمت اموال را محکوم‌له و محکوم‌علیه با توافق یکدیگر تعیین می‌کنند و هر گاه با یکدیگر به توافق نرسند یا اینکه اصولاً حین توقیف اموال حاضر نباشند، قیمت اموال توسط ارزیاب تعیین می‌شود.تعیین ارزیاب با توافق طرفین است و در صورت حاصل نشدن توافق یا حاضر نشدن محکوم‌علیه، مأمور اجرا از میان کارشناسان رسمی و در صورت نبودن کارشناسان رسمی از بین اشخاص معتمد و خبره، ارزیاب را معین می‌کند و اگرهنگام توقیف به ارزیاب دسترسی نباشد، قیمتی که محکوم‌له تعیین می‌کند، برای توقیف مال ملاک عمل است.در حالت اخیر، مأمور اجرا نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم مال به قید فوریت عمل خواهد کرد.نظریه ارزیاب بلافاصله به طرفین ابلاغ می‌شود و هر یک می‌توانند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی، به آن اعتراض کنند.دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می‌شود، به اعتراض رسیدگی می‌کند دستمزد ارزیابی و کارشناسی به وسیله مأمور اجرا تعیین می شود که پرداخت آن بر عهده محکوم‌علیه است.

نقش وکیل در اعتراض شخص ثالث به توقیف اموال چیست؟

با توجه به این که موضوع شامل قوانین ایین دادرسی مدنی و قواعد اجرای احکام مدنی است، نیازمند اقدامات به موقع و سریع و پیگیری‌های مداوم است.با توجه به پیچیدگی موضوع و اهمیت پیگیری در این موضوع، حضور یک وکیل متخصص و باتجربه در زمینه اعتراض شخص ثالث به توقیف اموال می‌تواند کمک بسیار زیادی به تسریع و بهبود روند پرونده میکند.وکلای متخصص درزمینه درخواست توقیف اموال محکوم علیه در دادسان آماده مشاوره و ارائه خدمات حقوقی هستند.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل درخواست توقیف اموال محکوم علیه بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص اموال در زمینه ی درخواست توقیف اموال محکوم علیه دارند.برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله

  • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
  • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
  • هزینه مشاوره اولیه
  • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل برای درخواست توقیف اموال محکوم علیه چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل برای اعتراض شخص ثالث به توقیف اموال معمولا درصدی از مبلغ خواسته می باشد.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص درخواست توقیف اموال محکوم علیه دربازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان
ویژگی های دادسان
تصویر یک مثلث با سه خط در زیر آن که حرکت مثلث را به سمت بالا القا می کند به منظور توضیحات درباره ی سریع و اقتصادی بودن دادسان

سریع و اقتصادی

تصویر یک ستاره ی گرافیکی به منظور ارائه ی توضیحات درباره ی وکلای دادسان

وکلای متخصص

تصویر کره ی زمین به صورت گرافیکی به منظور نمایش پوشش سراسری دادسان

پوشش سراسری

تصویر سپر به صورت گرافیکی به منظور نمایش امنیت دادسان

حافظ حریم شخصی

نظرات برخی از کاربران دادسان

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان
تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان

تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

سوالات متداول

چرا من باید از سامانه دادسان استفاده کنم؟

زیرا در دادسان بیش از 500 وکیل فعالیت می کند و دادسان رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیل متخصص در موضوع شما را برایتان رایگان ارسال میکند و شما میتوانید پس از مقایسه وکلا، نسبت به رزرو تایم مشاوره از ایشان اقدام نمائید.

ثبت درخواست و دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا از طریق دادسان شامل هزینه است؟

هزینه ثبت درخواست و ارسال رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا برای شما رایگان است.

بعد از ثبت درخواست چه اتفاقی برای درخواست من می افتد؟

بعد از ثبت درخواست، رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیلی که پرونده های مشابه موضوع شما داشته اند را در بازه زمانی یک ساعت تا یک روز کاری رایگان دریافت می کنید و پس از مقایسه وکیل خود را انتخاب کرده و جلسه مشاوره را مطابق میلتان حضوری یا تلفنی برگذار می کنید.

نحوه ارتباط کاربر با وکلا چگونه است؟

برای اعطای وکالت، کاربر باید با وکیل جلسه حضوری داشته باشد.

وکلا چگونه ارزیابی می شوند؟

وکلا بر اساس پرونده های گذشته و قرارداد هایی که تنظیم کرده اند، از منظر تخصص دسته بندی شده و علاوه بر این موضوع، در سایت دادسان امتیاز و نظرات سایر کاربرانی که از خدمات این وکلا استفاده کرده اند نمایش داده می شوند که سنجه مناسبی برای ارزیابی وکلا توسط کاربر می باشد.

پرداخت ها به چه صورت است؟

وکالت:

هزینه وکالت در تمامی مراحل توسط وکیل اخذ می شود.

مشاوره:

پس از دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی از چند وکیل، میتوانید نسبت به رزرو زمان مشاوره از ایشان اقدام نمود و هزینه اعلامی توسط وکیل را پرداخت کنید تا جلسه قطعی شود، این مبلغ پس از جلسه با وکیل تسویه می گردد.

5.0 از 2 نظر

نظر شما ثبت شد