نیاز به وکیل متخصص اعسار دارید؟

ثبت نام
برخی از مشتریان ما لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا

برخی از مشتریان ما

لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا
مراحل کاری دادسان
 • 1 درخواست حقوقی خود را ثبت کنید.
 • 2 رزومه و دستمزد چند وکیل متخصص را دریافت می کنید.
 • 3 وکیل خود را انتخاب نمایید.
 • 4 جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید.

در پاسخ به پرسش آیا با رد درخواست اعسار در مرحله تجدید نظر میتوان در دادگاه بدوی نسبت به ارائه درخواست مجدد اعسار اقدام کرد، می توان گفت که با عنایت به این که شرایط اعسار نسبی است به این معنا که با توانایی یا عدم توانایی مالی خواهان تغییر پیدا می کندو ممکن است با تغییر شرایط، فرد از حالت استطاعت مالی به حالت عدم استطاعت مالی تغییر وضعیت دهد، قرد می تواند با احراز شرایط مربوطه در خصوص اعسار مجددا دراین زمینه اقدام کند. در ادامه سعی شده است توضیحات مختصری در این خصوص ارائه شود. شما می توانید از همین صفحه از دادسان درخواست وکیل درخواست اعسار کنید.

اعسار به چه معناست؟

اعسار از ریشه عسر گرفته شده است و واژه ای عربی است و نقیض آن یسر است، مشتق شده است که معنای لغوی آن، نیازمندی است. در فقه به ناتوانی یا عدم استطاعت مالی شخصی از پرداخت حقوق و دیون خود را به دلیل عدم دارایی اعسار گفته می شود. مشهور فقها رابطه دو اصطلاح اعسار و افلاس را مساوی می دانند و بین دو اصطلاح فرقی قائل نمی شوند و کسی را که معسر می گردد، محجور نیز می دانند. اعسار در حقوق صفت شخصی است که تاجر نباشد و به جهت عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به آن قدرت دادن بدهی های خویش و یا هزینه های دادرسی را نداشته باشد، و همچنین در ماده 504 ق.آ.د.م همین مفهوم آمده است. در ماده یک قانون اعسار، معسر به کسی گفته می شود که به واسطه کافی نبودن دارایی یا عدم دسترسی به مال خود توانایی تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود را نداشته باشد.

موضوع اعسار چیست؟

با عنایت به قوانین و مقررات حال حاضر کشور انواع اعسار از نظر موضوع آن به سه دسته تقسیم می گردند:

 • اعسار از هزینه دادرسی
 • اعسار از پرداخت محکوم به
 • اعسار از هزینه دین یا اجرائیه ثبتی

مقررات و قوانین مربوط به اعسار چیست؟

 • قانون اعسار مصوب 20/9/1313 مجلس شورای ملی وقت است که در حال حاضر در کشور مورد اجراء و عمل محاکم است، البته بر اساس بند 12 ماده 797 قانون آئین دارسی مدنی تصویب شده در سال 1318 فصل اول قانون اعسار در مورد مخارج محاکمه منسوخ شده است.
 • قانون شیوه اجرای محکومیت های مالی تصویب شده در تاریخ 10/8/77 مجلس شورای اسلامی که ماده 3 آن در مورد اعسار است.
 • قانون آیین دادرسی مدنی تصویب شده در سال 1379، مورد 504 تا 514 این قانون در مورد اعسار از هزینه دادرسی است که جایگزین قوانین و مقرات اعسار در این خصوص شده است.

چرا هزینه دادرسی گرفته می شود؟

هزینه دادرسی به عوان یک نع تضمین به کار می رود، تضمینی برای اجتناب از دعاوی واهی، اما هر جا که یک دعوای واقعی و قابل طرحی، به علت عدم استطاعت مالی شخص در پرداخت هزینه دادرسی عنوان نمی گردد، دولت باید یاری رساند و سدی را که در برابر مجانی بودن دادگستری به وجود آورده بردارد، این است که موضوع اعسار و معافیت از هزینه دادرسی در قوانین محاکماتی ظاهر شد. بر اساس ماده 504 ق.آ.د.م معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم توانایی مالی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه نیست.

مطابق با تعریف مذکور در دو صورت اعسار از هزینه دادرسی صورت می پذیرد:

 • به علت این که دارایی شخص برای پرداخت هزینه دادرسی کافی نیست.
 • به علت این که شخص به دلیل ناتوانی در دسترسی به مال خود قادر به تأدیه نباشد.

برخی از مصادیق عدم دسترسی به مال خود عبارتند از مدلول ماده 276 قانون مدنی، یعنی اموالی که حاکم، شخص را در آن ممنوع التصرف نموده است و یا اموال متعلق رهن و معاملات با حق استرداد و مصداق های دیگر.

معافیت موقت از هزینه دادرسی به چه معنا است؟

برای معاف شدن موقت از هزینه دادرسی نیاز به شرایط زیر است:

 • تقدیم نمودن دادخواست اعسار
 • تاجر نبودن شخص: این نکته شایان ذکر است که با تاجر مدیون ورشکسته براساس مقررات ورشکستی که در قانون تجارت آمده است، برخورد می گردد.
 • شخص باید حقیقی باشد.
 • اثبات اعسار از تأدیه هزینه دادرسی
 • خواهان باید ایرانی باشد.

چگونه می توان دادخواست اعسار را طرح کرد؟

دادخواست اعسار را به دو صورت می توان طرح کرد، یکی به صورت دعوای مستقل و دیگری به شکل دعوای پیوسته به دعوای اصلی. در صورتی که معسر در مقام تجدید نظرخواهی یا در مقام فرجام خواهی است باز هم توانایی این را دارد که ضمن همان درخواست تجدید نظر یا فرجام، دعوای معسر بودن از هزینه دادرسی را مطرح کند.

کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به درخواست اعسار را دارد؟

دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد یا در اصل دعوی حکم صادر نموده است. اما اظهار نظر در مورد اعسار از هزینه تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی با نخستین دادگاهی است که رأی تجدید نظر خواسته یا فرجام خواسته را صادر کرده است نه خود دادگاه تجدید نظر یا مرجع فرجام به این معنا که رسیدگی به دعوای اعسار هیچ وقت با دادگاه تجدید نظر یا مرجع فرجام نیست. اشخاصی که حکم اعسار می گیرند هم از پرداخت هزینه دادرسی به مفهوم اعم معاف هستند و هم از پرداخت هزینه آگهی های ابلاغ در روزنامه نیز معاف هستند و این هزینه می بایست از صندوق دادگستری پرداخت گردد.

تکلیف دفتر نسبت به دادخواست اعسار چیست؟

بر اساس قانون مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، پرونده را به نظر قاضی دادگاه می رساند تا در صورتی که حضور شهود را در جلسه دادرسی لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شود که در روز پیش بینی شده شهود خود را حاضر کند. مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و در ضمن، روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ می کند.

در جلسه رسیدگی چه اتفاقی می افتد؟

برای رسیدگی به دعوای اعسار در هر شکلی که مطرح شود تشکیل جلسه رسیدگی با رعایت تمام تشریفاتی که برای جلسه رسیدگی در دیگر دعاوی نیاز است، لازم است. اصحاب دعوی یعنی مدعی اعسار و طرف دعوای اصلی برای وقت پیش بینی شده دعوت می گردند، حاضر کردن شهود به نظر دادگاه وابسته است، ممکن است دادگاه به همان شهادت نامه تفصیلی که ضمیمه دادخواست شده اکتفا کند و امکان این وجود دارد که از مدعی اعسار بخواهد که شهود خود را حاضر کند، البته خوانده دعوای اعسار هم می تواند دلایلی بر تمکن مدعی ارائه کند.

رای دادگاه در زمینه پذیرش اعسار حضوری به حساب می آید، یعنی در صورتی که خوانده اعسار حاضر نگردد و هیچ لایحه ای هم نفرستد و حتی در صورتی که ابلاغ اخطار هم در شکل قانونی بوده و از جلسه رسیدگی اطلاع حاصل نکرده باشد حکم را از وضع حضوری خارج نمی کند. در مورد قطعیت یا قابلیت تجدید نظر و فرجام بودن حکم اعسار، قانون نظر خاصی نداشته و همچون دیگر احکام است که در بحث تجدید نظر و فرجام مورد بحث قرار می گیرند.

طریق اثبات اعسار چیست؟

در حقوق امامیه اصل بر تمکن است و در صورت ادعای خلاف آن، می بایست اثبات شود. مدعی اعسار توانایی این را دارد که انواع دلایل را به دادگاه ارائه کند و در مقام اثبات دعوی برآید، معمولی ترین راه اثبات، استفاده از شهود است که مطابق با ماده 506 آ.د.م بیان شده است. این شهود حداقل دو نفر و آگاه از وضعیت مدعی باشند.

حدود اعتبار حکم اعسار چیست؟

 • حکم اعسار برای یک دعوی: در صورتی که معسر بخواهد دعاوی دیگری مطرح کند که خوانده آن طرف دعوای اعسار قرار نگرفته، باید باز دادخواست اعسار بدهد. اما در مورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بر یک نفر همزمان اقامه می کند، حکم اعساری که نسبت به هزینه دادرسی یکی از دعاوی صادر گردد نسبت به بقیه دعاوی نیز تاثیرگذار خواهد بود.
 • اعتبار حکم اعسار در تمام مراحل دعوی: دعوی معمولا نخستین مرحله، تجدید نظر و فرجام را دارد، وقتی در مرحله نخستین با پذیرش اعسار، خواهان از پرداخت هزینه معاف شود در مرحله تجدید نظر هم از همین حکم اعسار استفاده می کنند. مگر این که رفع حالت اعسار او ثابت شود.
 • بی اثر شدن حکم اعسار با فوت معسر: با فوت معسر ورثه نمی توانند از حکم اعسار او استفاده کنند چون حکم اعسار اثر شخصی دارد و در صورتی که خود ورثه معسر باشند، می بایست دادخواست جداگانه بدهند.

حکم رد دعوای اعسار از هزینه دادرسی چیست؟

در قوانین پیشین هنگام رد شدن دعوای اعسار، شخص مدعی اعسار به پرداخت دوبرابر مخارج دعوای اصلی محکوم می شد ، ولی در قانون حال حاضر هیچ گونه هزینه ای به مدعی اعسار تحمیل نمی گردد و بنابراین طرح چنین دعواهایی تشویق شده که می تواند موجب تراکم این چنین پرونده ها در دادگاه ها و کندی امور شود.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل درخواست مجدد اعسار بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص درخواست مجدد اعسار دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله:

 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • هزینه مشاوره اولیه
 • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
 • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل درخواست مجدد اعسار چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل درخواست مجدد اعسار معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص درخواست مجدد اعسار در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان
ویژگی های دادسان
تصویر یک مثلث با سه خط در زیر آن که حرکت مثلث را به سمت بالا القا می کند به منظور توضیحات درباره ی سریع و اقتصادی بودن دادسان

سریع و اقتصادی

تصویر یک ستاره ی گرافیکی به منظور ارائه ی توضیحات درباره ی وکلای دادسان

وکلای متخصص

تصویر کره ی زمین به صورت گرافیکی به منظور نمایش پوشش سراسری دادسان

پوشش سراسری

تصویر سپر به صورت گرافیکی به منظور نمایش امنیت دادسان

حافظ حریم شخصی

نظرات برخی از کاربران دادسان

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان
تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان

تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

سوالات متداول

چرا من باید از سامانه دادسان استفاده کنم؟

زیرا در دادسان بیش از 500 وکیل فعالیت می کند و دادسان رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیل متخصص در موضوع شما را برایتان رایگان ارسال میکند و شما میتوانید پس از مقایسه وکلا، نسبت به رزرو تایم مشاوره از ایشان اقدام نمائید.

ثبت درخواست و دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا از طریق دادسان شامل هزینه است؟

هزینه ثبت درخواست و ارسال رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا برای شما رایگان است.

بعد از ثبت درخواست چه اتفاقی برای درخواست من می افتد؟

بعد از ثبت درخواست، رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیلی که پرونده های مشابه موضوع شما داشته اند را در بازه زمانی یک ساعت تا یک روز کاری رایگان دریافت می کنید و پس از مقایسه وکیل خود را انتخاب کرده و جلسه مشاوره را مطابق میلتان حضوری یا تلفنی برگذار می کنید.

نحوه ارتباط کاربر با وکلا چگونه است؟

برای اعطای وکالت، کاربر باید با وکیل جلسه حضوری داشته باشد.

وکلا چگونه ارزیابی می شوند؟

وکلا بر اساس پرونده های گذشته و قرارداد هایی که تنظیم کرده اند، از منظر تخصص دسته بندی شده و علاوه بر این موضوع، در سایت دادسان امتیاز و نظرات سایر کاربرانی که از خدمات این وکلا استفاده کرده اند نمایش داده می شوند که سنجه مناسبی برای ارزیابی وکلا توسط کاربر می باشد.

پرداخت ها به چه صورت است؟

وکالت:

هزینه وکالت در تمامی مراحل توسط وکیل اخذ می شود.

مشاوره:

پس از دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی از چند وکیل، میتوانید نسبت به رزرو زمان مشاوره از ایشان اقدام نمود و هزینه اعلامی توسط وکیل را پرداخت کنید تا جلسه قطعی شود، این مبلغ پس از جلسه با وکیل تسویه می گردد.

4.0 از 2 نظر

نظر شما ثبت شد