نیاز به وکیل ملکی دارید؟

ثبت نام
برخی از مشتریان ما لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا

برخی از مشتریان ما

لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا
مراحل کاری دادسان
 • 1 درخواست حقوقی خود را ثبت کنید.
 • 2 رزومه و دستمزد چند وکیل متخصص را دریافت می کنید.
 • 3 وکیل خود را انتخاب نمایید.
 • 4 جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید.

چنانچه فرد تحت شرایط قراردادی به دیگری مدیون باشد، موظف است که دین خود را ادا کند و نمی‌ تواند از انجام تعهداتش شانه خالی کند و می ‌بایست با توجه به زمان تعهد خود، نسبت به پرداخت دین خود اقدام نماید. قانون در راستای حمایت از طلبکاری که به تعهد خویش وفادار است و آن را ایفا می ‌کند، امتیازاتی در نظر گرفته است. این اقدامات تامینی، می ‌تواند تا هنگام صدور حکم قطعی باشد و یا به موجب حکم مستقیم دادگاه صورت پذیرد تا باعث تضمین حقوق طلبکار باشد. از جمله این تضمین ها توقیف اموال بدهکار است که به موجب آن طلبکار می ‌تواند با توقیف اموال منقول بدهکار مانند ملک و ... وی را مجبور به پرداخت بدهی یا دین خویش نماید و در صورت ادای دین، رفع توقیف ملک یا اموال دیگر صورت می‌ پذیرد.

الزامات قانونی جهت توقیف اموال و ملک

1. تامین خواسته:

یک اقدام تامینی است که به طلبکار امکان توقیف اموال یا ملک تا زمان صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت بدهکار برای پرداخت دین را می دهد. این اقدام جهت پیشگیری از فرار بدهکار از پرداخت دین است. در این صورت طلبکار معادل طلب خویش را از اموال یا ملک بدهکار، توقیف می‌کند و به این صورت می تواند از محل اموال یا ملک بدهکار، آن را مطالبه کند

2. دستور موقت:

گاه خواهان در جریان رسیدگی به دعوی خود برای اینکه موضوع دعوی به جهت استعمال و تصرف دیگری، ممکن است در معرض تضییع و تفریط قرار بگیرد، به همین خاطر از دادگاه می تواند با تقاضای دستور موقت، اقدام به توقیف مالی نماید تا به این جهت حقوق وی حفظ گردد. (ماده 316قانون آیین دادرسی مدنی(

3. توقیف اموال به سبب ورشکستگی به حکم قانون برای حفظ حقوق غیر:

این مورد در مورد اشخاصی است که به انجام فعالیتهای تجارتی مشغول هستند و در برهه ای از زمان قادر به پرداخت دیون خود نیستند و به همین خاطر، دادگاه اقدام به توقیف اموال منقول و یا غیر منقول شخص می کند و وی حق هیچ گونه دخل و تصرف در اموال خود را، حتی به جهت پرداخت دیون خود ندارد. (ماده 417 و 418 و 423 قانون تجارت(

4. قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی:

در صورتی که دادگاه طلب خواهان را محرز کند، اقدام به صدور رای مبنی بر پرداخت دین توسط مدیون می کند و اگر خوانده مالی داشته باشد، به تقاضای خوهان، مال معرفی و توقیف می شود. (ماده 10 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی)

5. اسناد رسمی لازم الاجرا به موجب اجرایی ثبت:

در صورتی که طلبکار، دارای سند رسمی لازم الاجرا (سند نکاح،سند رسمی مال مرهونه ماده 2 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و 33 و 34 قانون ثبت) در این صورت می تواند با مراجعه به مرجع ثبتی و بدون رای دادگاه معادل طلب خود و یا عین مورد نظر در سند را، توقیف کند.

اموال غیر قابل توقیف

 • اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم ‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
 • آذوقه ی مورد نیاز برای رفع نیازهای زندگی و افراد تحت تکفل وی
 • کتب علمی برای اهل تحقیق
 • تلفن مورد نیاز مدیون
 • وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
 • مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط به اینکه پرداخت بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره بالاتر از شان او نباشد.
 • مال منقولی که در تصرف شخصی غیر از مدیون باشد و او ادعای مالکیت و یا تعلق آن به غیر کند.
 • تصنیفات و تالیفات و ترجمه‌ها بدون رضایت مولف.

مراحل توقیف ملک

 • وصول دستور توقیف ملک از مراجع صلاحیت دار به ثبت محل
 • دستور ثبت نامه در دفتر اندیکاتور و ارجاع به دفتر املاک توقیفی به وسیله مسئول اداره
 • ارسال به بایگانی جهت ضمیمه نمودن پرونده و تحویل به دفتر املاک توقیفی
 • بررسی و تهیه نامه توقیف ملک بوسیله متصدی دفتر توقیفی پس از احراز مالکیت
 • ثبت مراتب توقیف ملک در دفتر املاک و دفتر توقیفی و اخبار در پیش نویس سند مالکیت و اصل سند در صورت ارائه سند و ممهور نمودن پیش نویس به مهر توقیف
 • امضاء نامه توقیف ملک و ثبت دفتر املاک و دفتر توقیفی توسط مسئول مربوطه
 • صدور نامه توقیف ملک از دفتر اندیکاتور
 • ارسال نامه همراه با سند به مرجع مربوطه

مراحل رفع توقیف ملک

 • وصول دستور رفع توقیف ملک از مراجع صلاحیت دار به ثبت محل
 • دستور ثبت نامه رفع توقیف ملک در دفتر اندیکاتور و ارجاع به دفتر توقیفی به وسیله مسئول اداره
 • ارسال نامه رفع توقیف ملک به بایگانی جهت ضمیمه نمودن پرونده و تحویل به دفتر املاک توقیفی
 • بررسی و تهیه نامه رفع توقیف ملک به وسیله متصدی دفتر توقیفی
 • ثبت مراتب رفع توقیف ملک در دفتر املاک و دفتر توقیفی و قید آن در پیش نویس سند مالکیت و اصل سند در صورت ارائه سند مالکیت و ممهور نمودن پیش نویس به مهر رفع توقیف ملک
 • امضاء نامه رفع توقیف ملک و ثبت دفتر املاک و دفتر توقیفی توسط مسئول مربوطه
 • صدور نامه رفع توقیف ملک از دفتر اندیکاتور
 • ارسال نامه رفع توقیف ملک به مرجع مربوطه
 • ارسال پرونده رفع توقیف ملک به بایگانی و ضبط آن در ردیف مربوطه

چگونگی رفع توقیف ملک

چنان‌چه پیش از این توضیح داده شد، بر اساس دستور مراجع صالحه رفع توقیف ملک صورت می ‌پذیرد. چه ملک توقیفی سند مالکیت داشته باشد چه نداشته باشد. همچنین ملک می ‌تواند بر اساس درخواست همان مراجع رفع توقیف شود. بدین صورت که ابتدا دریافت دستور رفع توقیف ملک که دارای شرایط زیر باشد به جریان می‌ افتد:

 • ممهور به مهر مرجع تقاضا کننده باشد.
 • اشاره به نامه قبلی که به موجب آن تقاضای رفع توقیف ملک گردیده است، شده باشد.
 • مشخصات کامل ملک اعم از شماره و محل وقوع آن؛ و در صورتی که ملک دارای سند مالکیت باشد، شماره ثبت و صفحه آن قید شده باشد.

پس از آن، نامه رفع توقیف ملک بر اساس دستور مسئول اداره، در دفتر اندیکاتور ثبت می‌ شود و برای ضمیمه شدن پرونده در بایگانی، به آنجا فرستاده می‌ شود. در بایگانی، پرونده استخراج شده و به همراه نامه رفع توقیف ملک جهت اقدام به دفتر توقیف و پاسخ به استعلامات ارسال می‌شود.

در شعبه مذکور، متصدی مربوطه پس از بررسی و تطبیق مشخصات قید شده در نامه رفع توقیف ملک با سوابق پرونده و حصول اطمینان از صحت موضوع، نسبت به تهیه نامه رفع توقیف ملک اقدام می‌ نماید. در نامه رفع توقیف ملک که می بایستی عنوان موضوع مرجع تقاضا کننده نیز نوشته شود، علاوه بر اشاره به شماره تقاضای رفع توقیف ملک به شماره نامه قبلی ثبت محل، که به موجب آن ملک توقیف شده است؛ نیز اشاره می ‌گردد و مشخصات کامل ملک و مالک در آن قید می شود.

سپس اظهارنامه ملک به مهر رفع توقیف ملک ممهور شده و شماره تقاضای رفع توقیف ملک در مقابل مهر قید می ‌شود. آنگاه مراتب در دفتر توقیف در مقابل همان ردیفی که ملک قبلاً توقیف شده ثبت می‌گردد و در صورتیکه ملک دارای سند مالکیت باشد مراتب رفع توقیف در ستون ملاحظات ثبت می‌شود.

پس از آن نامه رفع توقیف ملک را مسئول مربوطه امضاء می کند. متصدی دفتر اندیکاتور نیز آن را در مقابل همان شماره ای که تقاضای رفع توقیف ملک را ثبت نموده خارج می کند و به مرجع تقاضا کننده ارسال می نماید. سند مالکیت نیز بر فرض ارائه به مالک آن تسلیم می گردد. در خاتمه پیش نویس نامه رفع توقیف ملک همراه با پرونده جهت ضبط در ردیف مربوطه به بایگانی ارسال می شود.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل رفع توقیف ملک بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در رفع توقیف ملک و شرایط قانونی شکایت از آراء محاکم قضایی دارند. برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله

 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
 • هزینه اولین جلسه مشاوره
 • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه¬ی اخذ وکیل برای رفع توقیف ملک چگونه است؟

هزینه¬ی اخذ وکیل برای رفع توقیف ملک معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه مشاوره از وکیل رفع توقیف ملک در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان
ویژگی های دادسان
تصویر یک مثلث با سه خط در زیر آن که حرکت مثلث را به سمت بالا القا می کند به منظور توضیحات درباره ی سریع و اقتصادی بودن دادسان

سریع و اقتصادی

تصویر یک ستاره ی گرافیکی به منظور ارائه ی توضیحات درباره ی وکلای دادسان

وکلای متخصص

تصویر کره ی زمین به صورت گرافیکی به منظور نمایش پوشش سراسری دادسان

پوشش سراسری

تصویر سپر به صورت گرافیکی به منظور نمایش امنیت دادسان

حافظ حریم شخصی

نظرات برخی از کاربران دادسان

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان
تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان

تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

سوالات متداول

چرا من باید از سامانه دادسان استفاده کنم؟

زیرا در دادسان بیش از 500 وکیل فعالیت می کند و دادسان رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیل متخصص در موضوع شما را برایتان رایگان ارسال میکند و شما میتوانید پس از مقایسه وکلا، نسبت به رزرو تایم مشاوره از ایشان اقدام نمائید.

ثبت درخواست و دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا از طریق دادسان شامل هزینه است؟

هزینه ثبت درخواست و ارسال رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا برای شما رایگان است.

بعد از ثبت درخواست چه اتفاقی برای درخواست من می افتد؟

بعد از ثبت درخواست، رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیلی که پرونده های مشابه موضوع شما داشته اند را در بازه زمانی یک ساعت تا یک روز کاری رایگان دریافت می کنید و پس از مقایسه وکیل خود را انتخاب کرده و جلسه مشاوره را مطابق میلتان حضوری یا تلفنی برگذار می کنید.

نحوه ارتباط کاربر با وکلا چگونه است؟

برای اعطای وکالت، کاربر باید با وکیل جلسه حضوری داشته باشد.

وکلا چگونه ارزیابی می شوند؟

وکلا بر اساس پرونده های گذشته و قرارداد هایی که تنظیم کرده اند، از منظر تخصص دسته بندی شده و علاوه بر این موضوع، در سایت دادسان امتیاز و نظرات سایر کاربرانی که از خدمات این وکلا استفاده کرده اند نمایش داده می شوند که سنجه مناسبی برای ارزیابی وکلا توسط کاربر می باشد.

پرداخت ها به چه صورت است؟

وکالت:

هزینه وکالت در تمامی مراحل توسط وکیل اخذ می شود.

مشاوره:

پس از دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی از چند وکیل، میتوانید نسبت به رزرو زمان مشاوره از ایشان اقدام نمود و هزینه اعلامی توسط وکیل را پرداخت کنید تا جلسه قطعی شود، این مبلغ پس از جلسه با وکیل تسویه می گردد.

5.0 از 15 نظر

نظر شما ثبت شد