نیاز به وکیل متخصص مهریه دارید؟

ثبت نام

مختومه شدن پرونده مهریه

برخی از مشتریان ما لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا

برخی از مشتریان ما

لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا
مراحل کاری دادسان
  • 1 درخواست حقوقی خود را ثبت کنید.
  • 2 رزومه و دستمزد چند وکیل متخصص را دریافت می کنید.
  • 3 وکیل خود را انتخاب نمایید.
  • 4 جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید.

عبارت مختومه شدن پرونده، زمانی تحقق می یابد که یک دعوی از نظر وحدت موضوع و وحدت سبب و علت، بین اشخاص طرف دعوی یا قائم مقام آنان یکسان باشد. و اینکه یک پرونده قضایی به سبب یک موضوع مشابه دوباره مورد بررسی قرار نگیرد.

مراجع صادر کننده رای

برای آشنا شدن با امر مختومه و اینکه چه آرای را می توان مختومه اعلائم کرد باید در خصوص مراجع قضایی و غیر قضایی اطلاعاتی کسب نمود از جمله این مراکز می توان به موارد زیر اشاره نمود:

مراجع عام یا دادگستری، این مراجع خود به دو دسته مراجع قضایی عمومی و مراجع قضایی اختصاصی تقسیم بندی شده اند که از جمله این موارد می توان به دادگاه های حقوقی و تجدید نظر برای مراجع قضایی عمومی و دادگاه ویژه روحانیت و دیوان عدالت اداری برای مراجع قضایی اختصاصی اشاره کرد.

مراجع خاص یا غیر دادگستری، این نوع مراجع از آن دست مراجعی حساب می شوند که نصب و عزل «قضات» کلاً یا جرئاً بر عهده قوه مجریه بوده و از صلاحیت قوه قضاییه خارج می باشد مانند سازمان تعزیرات حکومتی یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

مختومه شدن پرونده به چه معناست؟

هر پرونده قضایی ممکن است در چند مراجع قضایی مورد بررسی و تفتیش قرار بگیرد که بعد از بررسی و شنیدن شواهدات و دیدن مدارک و مستندات به تشخیص بازپرس، قاضی و یا دادیار، پرونده با صدور یک نتیجه نهایی مختومه خواهد شد (البته گاها ممکن است هیچگونه صدور رای به دلیل انصراف شاکی وجود نداشته باشد.) نکته ای که در مختومه شدن پرونده های قضایی حائز اهمیت است این است که صدور قطعی یک رای به معنی عدم رسیدگی به پرونده و رای صادر شده نیست. چرا که این امکان وجود دارد که پرونده بنا به دلایل و شرایط خاص دوباره مورد بررسی قرار بگیرد.

منظور از مختومه شدن پرونده مهریه در دادسرا چیست؟

عبارت مختومه شدن پرونده مهریه، در دادسرا به این معناست که پرونده مهریه به دلیل عدم صلاحیت یا به دلیل پایان یافتن تحقیقات و یا به دلایل دیگری توسط بازپرس یا دادیار به صورت موقت یا دائم مختومه اعلائم شود و یا اینکه پرونده مهریه بعد از تحقیقات و ضروری بودن به دادگاه بدوی ارجاع داده شود و در صورت نبودن اعتراض و معتبر بودن دلایل برای پرداخت یا عدم پرداخت مهریه، طرفین دعوی با عبارت مختومه شدن پرونده مهریه رو به رو شوند، بنابراین الزاماً عبارت مختومه شدن پرونده دلیل بر قطعی بودن رای و غیر قابل بازگشت بودن آن نیست.

شرایط مختومه شدن پرونده

برای اینکه یک پرونده قضایی بتواند شرایط مختومه شدن را داشته باشند باید ویژگی های زیر در آن رعایت شده باشد همانند:

قطعی بودن حکم

طبق قانون، هر حکمی برای اینکه بتواند از امر مختومه شدن برخوردار گردد باید قطعی شده باشد و حکم قطعی حکمی است که قابل هیچ یک از طرق عادی شکایت (واخواهی، تجدید نظر) نباشد.

وحدت اصحاب دعوی

یکی دیگر از شرایط مختومه شدن پرونده وحدت اصحاب دعوی است. منظور از وحدت اصحاب دعوی یا وحدت اشخاص دعوی این است که در دعوی سابق و دعوی جدید یا خود شخص، اصالتاً شرکت داشته باشد یا قائم و مقام و نماینده قانونی اصحاب. مانند وکیل یا ولی و یا قیم اصحاب دعوی. به طور مثال شخص به وسیله وکیل یا ولی یا قیم در دعوی شرکت داشته باشد و در دعوی محکوم به بی حقی باشد ولی این بار بخواهد خود شخصاً همان دعوی را با همان موضوع دوباره اقامه نماید بدیهی است که چنین موردی از اوامر مختومه شدن پرونده خواهد بود.

وحدت موضوع دعوی

یکی دیگر از شرایط مختومه شدن پرونده که وجود داشته است مربوط به همین وحدت موضوع دعوی بوده، به این صورت که در دو دعوی، خواستهِ خواهان یکسان باشد. بدین منظور که هرگاه یک شئ مادی واحدی، موضوع دو دعوی باشد زمانی می توان ایراد مختومه شدن نسبت به آن داشت که خواهان، در هر دو دعوی خواسته واحدی داشته باشد. برای مثال اگر فردی دعوی مالکیت، نسبت به ملکی اقامه کند و این ادعا در دادگاه رد شده باشد مدعی مالکیت، منعی برای اقامه دعوی حق انتفاع یا حق ارتفاق نسبت به همان ملک ندارد.

وحدت سبب

آخرین شرط برای تحقق مختومه شدن پرونده، وحدت سبب می باشد سبب دعوی عبارت است از مبنا و منشا مستقیم حقی است که مورد ادعا قرار می گیرد. بدین معنی که اگر کسی برای حصول نتیجه معینی دعوائی اقامه کند و محکوم شود منعی ندارد که برای رسیدن به همان نتیجه سبب دعوی را تغییر داده و از نو وارد مرافه شود.

آیا استرداد دادخواست مهریه از دلایل مختومه شدن پرونده می باشد؟

زمانی که زوجه خواهان مهریه باشد باید دادخواست خود را در دادگاه خانواده مطرح نماید و تمام مدارک و ادله مبنی بر حقِ داشتن مهریه را ضمیمه دادخواست خویش نماید. اما گاهی ممکن است بنا به دلایلی از جمله پای در میانی بزرگان، زوجه منصرف از شکایت و خواسته خود شود برای همین این استرداد دادخواست سبب عدم رسیدگی و صدور حکم توسط دادگاه می شود و این اعراض از دادخواست سبب زوال و مختومه شدن پرونده مهریه می شود.

آیا می شود پرونده مختومه شده را دوباره مفتوح کرد؟

قانون گذار در خصوص مفتوح یا بازگشا شدن پرونده های مختومه شده نه تنها سخت نگرفته است بلکه همواره به دنبال اجرای عدالت و رساندن حق به حق دان بوده است. بنابراین اگر شخصی ادعا دارد که پرونده مختومه شده وی باید دوباره مورد بررسی در مراجع قضایی بگیرد باید برای این ادعا خود مدارک و مستند محکه پسندی داشته باشد که بتواند دادگاه را مجبور به عدول از رای صادر شده کند. این روش درخواست عدول از رای صادر شده، را می توان اعاده دادرسی نامید، اعاده دادرسی یکی از روش های فوق العاده شکایت از احکام می باشد که فرد معترض به دلیل داشتن حق جهات اعاده دادرسی خواهان بازگشایی دوباره پرونده خود می شود.

جبران خسارت های وارده به علت مختومه شدن پرونده:

طبق قوانین طرفین دعوی می توانند در صورت دیدن ضرر و زیان مادی و معنوی تمام ضررهای به وجود آمده از دعوی را مطالبه نماید. به طور مثال اگر در هنگام استرداد دادخواست توسط خواهان، شخص خوانده به علت این اقامه دعوی متحمل خرج و مخارجی شده باشد (مانند پرداخت حق الوکاله وکیل) می تواند از طریق دادگاه نسبت به مطالبات خسارت خویش اقدام کند.

ارتباط گذشت شاکی با مختومه شدن پرونده

در کل جرایم از نظر قانونی به دو دسته جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت تقسیم بندی می شوند که در جرایم قابل گذشت، اگر شاکی گذشت کند پرونده مختومه می شود ولی در جرایم غیر قابل گذشت اگر شاکی گذشت کند ممکن است پرونده مختومه اعلام شود و این بدین معنی است که این امکان وجود دارد که حتی با گذشت شاکی پرونده ای مختومه نشود چرا که شرایط مختومه شدن یک پرونده به این بستگی خواهد داشت که دادسرا یا دادگاهی که مسئولیت رسیدگی به پرونده را دارند وارد چه مرحله ای از رسیدگی به پرونده شده باشند. بنابراین فردی که بدنبال بازگشایی و یا مختومه شدن پرونده می باشد باید حتما قبل از هر اقدامی در خصوص این مختومه شدن با افراد عالم به این موضوع (مختومه شدن پرونده مهریه) از جمله وکلای مشورتی داشته باشند.

آیا دادگاه می تواند حکم صادر شده ی خود را تغییر دهد؟

طبق ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی، هیچ مقام رسمی یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری نماید مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین کرده باشد.

وکیل و مختومه شدن پرونده مهریه

دعاوی که برای دریافت مهریه از طریق زوجه به دادگاه خانواده تسلیم می شود و توقیف اموالی که به دنبال دعوی مهریه ممکن است اتفاق بیفتد و امتناع زوج از دادن مهریه و سایر مسائل مربوط به مهریه، پیچیدگی دعوی مهریه و مختومه شدن پرونده مهریه را بسیار بیش از پیش کرده است به گونه ای که کمتر کسی هست که حاضر به اقامه دعوی مهریه بدون گرفتن وکیل متخصص این دعاوی در دادگاه باشد. لذا در این موارد همواره پیدا کردن یک وکیل متخصص و باتجربه، مورد دغدغه این عزیزان بوده است. برای همین پیشنهاد ما به کسانی که برای دعوی مهریه دچار مشکل شده اند این هست که از وکلای متخصص و با تجربه دادسان غافل نشده و با ثبت درخواست در این سامانه و محول نمودن مختومه شدن پرونده مهریه خیال خویش را بابت اقامه این دعوی آسوده نمایند.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل مختومه شدن پرونده مهریه بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در مختومه شدن پرونده مهریه دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله

  • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
  • هزینه مشاوره اولیه
  • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
  • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل برای مختومه شدن پرونده مهریه چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل برای مختومه شدن پرونده مهریه معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه گرفتن مشاوره از وکیل متخصص مختومه شدن پرونده مهریه در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان
ویژگی های دادسان
تصویر یک مثلث با سه خط در زیر آن که حرکت مثلث را به سمت بالا القا می کند به منظور توضیحات درباره ی سریع و اقتصادی بودن دادسان

سریع و اقتصادی

تصویر یک ستاره ی گرافیکی به منظور ارائه ی توضیحات درباره ی وکلای دادسان

وکلای متخصص

تصویر کره ی زمین به صورت گرافیکی به منظور نمایش پوشش سراسری دادسان

پوشش سراسری

تصویر سپر به صورت گرافیکی به منظور نمایش امنیت دادسان

حافظ حریم شخصی

نظرات برخی از کاربران دادسان

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان
تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان

تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

سوالات متداول

چرا من باید از سامانه دادسان استفاده کنم؟

زیرا در دادسان بیش از 500 وکیل فعالیت می کند و دادسان رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیل متخصص در موضوع شما را برایتان رایگان ارسال میکند و شما میتوانید پس از مقایسه وکلا، نسبت به رزرو تایم مشاوره از ایشان اقدام نمائید.

ثبت درخواست و دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا از طریق دادسان شامل هزینه است؟

هزینه ثبت درخواست و ارسال رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا برای شما رایگان است.

بعد از ثبت درخواست چه اتفاقی برای درخواست من می افتد؟

بعد از ثبت درخواست، رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیلی که پرونده های مشابه موضوع شما داشته اند را در بازه زمانی یک ساعت تا یک روز کاری رایگان دریافت می کنید و پس از مقایسه وکیل خود را انتخاب کرده و جلسه مشاوره را مطابق میلتان حضوری یا تلفنی برگذار می کنید.

نحوه ارتباط کاربر با وکلا چگونه است؟

برای اعطای وکالت، کاربر باید با وکیل جلسه حضوری داشته باشد.

وکلا چگونه ارزیابی می شوند؟

وکلا بر اساس پرونده های گذشته و قرارداد هایی که تنظیم کرده اند، از منظر تخصص دسته بندی شده و علاوه بر این موضوع، در سایت دادسان امتیاز و نظرات سایر کاربرانی که از خدمات این وکلا استفاده کرده اند نمایش داده می شوند که سنجه مناسبی برای ارزیابی وکلا توسط کاربر می باشد.

پرداخت ها به چه صورت است؟

وکالت:

هزینه وکالت در تمامی مراحل توسط وکیل اخذ می شود.

مشاوره:

پس از دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی از چند وکیل، میتوانید نسبت به رزرو زمان مشاوره از ایشان اقدام نمود و هزینه اعلامی توسط وکیل را پرداخت کنید تا جلسه قطعی شود، این مبلغ پس از جلسه با وکیل تسویه می گردد.

5.0 از 1 نظر

نظر شما ثبت شد