نیاز به وکیل متخصص انتقال مورد مزایده دارید؟

ثبت نام

نحوه انتقال مورد مزایده

برخی از مشتریان ما لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا

برخی از مشتریان ما

لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا
مراحل کاری دادسان
 • 1 درخواست حقوقی خود را ثبت کنید.
 • 2 رزومه و دستمزد چند وکیل متخصص را دریافت می کنید.
 • 3 وکیل خود را انتخاب نمایید.
 • 4 جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید.

در این مقاله قصد داریم توضیح دهیم که قبل از مزایده و بعد از مزایده باید چه کارهای صورت بگیرد و اینکه چه اموالی را می توان برای مزایده توقیف کرد و اینکه به چه علتی اموال برای مزایده انتخاب می شوند و بعد از مزایده چه اتفاقی برای اموال ما خواهد افتاد.

شرایط عمومی برای توقیف و مزایده اموال:

چنانچه محکوم علیه پس از لازم الاجرا شدن حکم، بدهی خود را نپردازد و اعلام نماید که هیچ مالی برای پرداخت آن ندارد و برای مجری اجرای حکم این ادعا ثابت شود، طبق دستور مجری حکم امکان بازداشت محکوم علیه بالا می رود. اما اگر محکوم علیه مال یا اموالی برای پرداخت بدهی خود داشته باشد طبق دستور مجری حکم نسبت به اموال باید رفتارهای زیر را داشته باشیم:

 • اگر مال مورد نظر وجه نقد باشد معادل جزاى نقدى از آن ضبط و به حساب مربوطه واریز می شود.
 • در مورد اموال منقول یا غیرمنقول چنانچه بدون معارض باشد معادل جزاى بدهی مقرر در حکم و هزینه هاى اجرایى فوراً توقیف و مطابق قانون اجرای احکام مدنی بفروش می رسد و جزاى نقدى و هزینه هاى مربوط استیفاء می شود.
 • پس از توقیف مال براى استیفاء جزاى نقدى یا بدهی دیگر، نظریه دو نفر کارشناس به تعیین مرجع مجرى حکم در مورد ارزش آن مال تعیین می شود سپس روز و ساعت محل انجام مزایده تعیین، و با چسباندن آگهى در معابر اصلى، محل انجام مزایده به اطلاع عموم می رسد. طی این آگهی اگر ارزش کارشناسى مال از سى میلیون ریال بیشتر باشد آگهى مزایده یک نوبت در روزنامه محلى و در صورت نبودن آن، در یکى از روزنامه هاى کثیرالانتشار درج می شود. و اموال به بالاترین قیمت پیشنهادى که نباید کمتر از قیمت کارشناسى باشد فروخته می شود.
 • اموال ضایع شدنى و سریع الفساد، و همچنین مالى که نگهدارى آن مستلزم هزینه نامتناسب یا موجب خراب یا پایین آمدن قیمت آن شود، و نیز مالى که ارزش آن کمتر از سی میلیون ریال است بدون انجام مزایده و با نظر کارشناس بفروش می رسد.
 • اگر محکوم علیه در ازاء جزای نقدى بازداشت شود و در جریان اجراى حکم، مالى از او بدست آید که بتوان باقى مانده جزاى نقدى را استیفاء نمود مال مذکور توقیف و اقدامات اجرایى در این خصوص معمول و از محکوم علیه رفع بازداشت می شود.
 • هرگاه قبل از فروش مال توقیف شده، جزاى نقدى مقرر در حکم و هزینه هاى اجرایى پرداخت شود. از مال مذکور رفع توقیف بعمل میاید.

نحوه ی توقیف حقوق محکوم علیه:

 • از حقوق و مزایای کارکنان سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری و بانک ها و شرکت ها و بنگاه های خصوصی و نظایر آن در صورتی که دارای زن یا فرزند باشد ربع و ثلث توقیف می شود.
 • توقیف و کسر حقوق آن دسته از بازنشتگانی که دین به نام آن ها می باشد، توقیف حقوق آن ها به اندازه ی کسر یک چهار یعنی 25 درصد می باشد.
 • حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمر بگیران کمیته امداد و بهزیستی، به علت بدهی و دین توقیف نمی شود.

توقیف حقوق و مزایای این کارمندان دولتی به معنای آن نیست که اگر این افراد مالی برای توقیف داشته باشند آن مال توقیف نمی شود بلکه درصورتی که جز مستثنیات دین نباشد مورد توقیف قرار می گیرند و نسبت به توقیف حقوق آن ها رفع توقیف می شود.

توقیف اموال محکوم علیه که نزد شخص ثالث می باشند:

 • هرگاه مال متعلق به محکوم علیه نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد. یا مورد درخواست توقیف، طلبی باشد که محکوم علیه از شخص ثالث دارد، اخطاری در باب توقیف مال یا طلب به همراه رونوشت برگه ی اجراییه برای شخص ثالث فرستاده می شود و تمام این روال فورا به محکوم علیه اطلاع رسانی می شود.
 • شخص ثالث باید پس از اخطاریه درخصوص توقیف اموال همکاری لازم را با مامور توقیف داشته باشد، و اگر بخواهد اموال را در صورتی که منقول باشد به محکوم علیه برساند مسئول جبران خسارت وارده به محکوم له می شود.
 • هرگاه مالی که نزد شخص ثالث عین معین یا وجه آن را به مامور اجرا بدهد رسید دریافت دارد، این رسید به منزله ی تادیه دین از طرف شخص ثالث به محکوم علیه می باشد.
 • در صورتی که بدهی یا دین شخص ثالث نسبت به محکوم علیه به صورت اقساطی باشد، و یا اجوری را به تدریج به محکوم علیه می دهد در صورت رضایت محکوم له می توان شخص ثالث را مجاب کرد که از این تاریخ به بعد اجور را به محکوم له بدهد.
 • هرگاه شخص ثالث نسبت به تادیه وجه نقد یا طلب حال که نزد او توقیف شده امتناع نماید به میزان وجه معین از میزان دارایی او توقیف خواهد شد.

اموالی را که نمی توان توقیف کرد:

 • لباس و اشیایی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و خانواده او لازم و ضروری است.
 • آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماهه محکوم علیه و خانواده او.
 • وسایل و ابزار کار و پیشه ی محکوم علیه، مانند خودرو.
 • اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیر قابل توقیف هستند.

مزایده اموال توقیف شده:

بعد از تعیین اموال توقیفی و ارزیابی آن ها از جهت ارزشمندی برای توقیف، نوبت به مزایده و فروش اموال می رسد، که اگر بین محکوم له ومحکوم علیه در خصوص مکان مزایده توافق باشد به همان ترتیب گفته شده شروع به فروش اموال می کنند. در غیر اینصورت همانطور که در دیگر مقاله ها هم بیان داشتیم مکان مزایده توسط شهرداری یا دولت انتخاب می شود و اگر تعیین مکان مزایده باز توسط این نهادها ی گفته شده صورت نگیرد. این وظیفه مامور مزایده است که مکانی برای فروش اموال انتخاب نماید.

مواردی که فروش اموال را ساقط می کند:

 • هرگاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجل آگهی تعیین گردیده بعمل آید.
 • هرگاه کسی که بدون جهات قانونی مانع از خرید مورد مزایده شود و یا بالاترین قیمتی که خواسته است را رد نماید.
 • درصورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.
 • و در صورتی که مزایده بدون حضور خریدار باشد.

نحوه ی انتقال مورد مزایده بعد از فروش:

بعد از توقیف نوبت به فروش اموال رسید حال بعد از فروش اموال نوبت به انتقال نتیجه مورد مزایده به محکوم لهم است، که این انتقال بر اساس طبقات می باشد:

 • اگر مال منقول یا غیر منقول محکوم علیه نزد محکوم له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن باشد. نسبت به سایر محکوم لهم تقدم خواهد داشت.
 • خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکوم علیه نسبت به حقوق و دستمزد شش ماه خود حق تقدم دارند.
 • نفقه زن و هزینه نگهداری از فرزند محکوم علیه به مدت شش ماه و مهریه هم به میزان دویست هزار ریال.

پس از اینکه به ترتیب هر طبقه محکوم لهم طلب خود را از اموال محکوم علیه وصول نمودند، اگر چیزی زائد بر آن ماند به دیگر طبقات محکوم علیه داده می شود.

ویژگی های نحوه انتقال مورد مزایده:

 • طبق مواد 143 و 144 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه در صورت احراز صحت جریان مورد مزایده، دستور صـدور سـند انتقال را به نام خریدار می‌دهد و این دستور مربوط به صدور و تنظیم سند انتقال به نام خریدار است و ارتباطی به امر خلع ید و تحویل ملک ندارد.
 • طبق ماده 145 سند انتقال مورد مزایده توسط مالک و یا نماینده دادگاه امضا می شود و به برنده مزایده داده، و اقدامات اجرایی برای مزایده پایان می یابد.
 • طبق نظر برخی از قانون دانان در صورتی که مورد مزایده ملک باشد و این ملک در تصرف محکوم علیه باشد، قسمت اجرایی مزایده باید حکم به تخلیه ملک داده و بعد از تخلیه اقدامات انتقال سند را انجام دهد.

نقش وکیل در نحوه انتقال مورد مزایده

برای یک وکیل اینکه مزایده چیست و اموال چگونه توقیف می شوند و به مزایده گذاشته می شوند امری تکرای است، به گونه ی که با دادن پرونده ای در مورد مزایده به او (وکیل) به راحتی می تواند از موکل خود دفاع نماید و موکل را برای رسیدن به حق خود در خصوص فروش اموال کمک کند. این کمک می تواند از انتقال سند گرفته تا حضور خود وکیل به عنوان نماینده ی موکل برای پیگیری و نظارت بر روند مزایده، لذا فرد متقاضی که برای امور مزایده وکیل گرفته است ترس و واهمه ی ندارد که مورد مزایده منقول باشد یا غیر منقول، چون که می داند فردی متخصص برای امورکاری خود انتخاب کرده و این اطمینان را دارد که وکیل، او را به هدفی که می خواهد می رساند.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل نحوه انتقال مورد مزایده بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که در نحوه انتقال مورد مزایده، تخصص دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله

 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
 • هزینه مشاوره اولیه
 • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل برای نحوه انتقال مورد مزایده چگونه محاسبه می شود؟

هزینه ی اخذ وکیل برای نحوه انتقال مورد مزایده معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه گرفتن مشاوره، از وکیل متخصص نحوه انتقال مورد مزایده در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان
ویژگی های دادسان
تصویر یک مثلث با سه خط در زیر آن که حرکت مثلث را به سمت بالا القا می کند به منظور توضیحات درباره ی سریع و اقتصادی بودن دادسان

سریع و اقتصادی

تصویر یک ستاره ی گرافیکی به منظور ارائه ی توضیحات درباره ی وکلای دادسان

وکلای متخصص

تصویر کره ی زمین به صورت گرافیکی به منظور نمایش پوشش سراسری دادسان

پوشش سراسری

تصویر سپر به صورت گرافیکی به منظور نمایش امنیت دادسان

حافظ حریم شخصی

نظرات برخی از کاربران دادسان

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان
تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان

تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

سوالات متداول

چرا من باید از سامانه دادسان استفاده کنم؟

زیرا در دادسان بیش از 500 وکیل فعالیت می کند و دادسان رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیل متخصص در موضوع شما را برایتان رایگان ارسال میکند و شما میتوانید پس از مقایسه وکلا، نسبت به رزرو تایم مشاوره از ایشان اقدام نمائید.

ثبت درخواست و دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا از طریق دادسان شامل هزینه است؟

هزینه ثبت درخواست و ارسال رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا برای شما رایگان است.

بعد از ثبت درخواست چه اتفاقی برای درخواست من می افتد؟

بعد از ثبت درخواست، رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیلی که پرونده های مشابه موضوع شما داشته اند را در بازه زمانی یک ساعت تا یک روز کاری رایگان دریافت می کنید و پس از مقایسه وکیل خود را انتخاب کرده و جلسه مشاوره را مطابق میلتان حضوری یا تلفنی برگذار می کنید.

نحوه ارتباط کاربر با وکلا چگونه است؟

برای اعطای وکالت، کاربر باید با وکیل جلسه حضوری داشته باشد.

وکلا چگونه ارزیابی می شوند؟

وکلا بر اساس پرونده های گذشته و قرارداد هایی که تنظیم کرده اند، از منظر تخصص دسته بندی شده و علاوه بر این موضوع، در سایت دادسان امتیاز و نظرات سایر کاربرانی که از خدمات این وکلا استفاده کرده اند نمایش داده می شوند که سنجه مناسبی برای ارزیابی وکلا توسط کاربر می باشد.

پرداخت ها به چه صورت است؟

وکالت:

هزینه وکالت در تمامی مراحل توسط وکیل اخذ می شود.

مشاوره:

پس از دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی از چند وکیل، میتوانید نسبت به رزرو زمان مشاوره از ایشان اقدام نمود و هزینه اعلامی توسط وکیل را پرداخت کنید تا جلسه قطعی شود، این مبلغ پس از جلسه با وکیل تسویه می گردد.

5.0 از 1 نظر

نظر شما ثبت شد