نیاز به وکیل تخصصی اجرا دارید؟

ثبت نام
برخی از مشتریان ما لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا

برخی از مشتریان ما

لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا
مراحل کاری دادسان
 • 1 درخواست حقوقی خود را ثبت کنید.
 • 2 رزومه و دستمزد چند وکیل متخصص را دریافت می کنید.
 • 3 وکیل خود را انتخاب نمایید.
 • 4 جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید.

در آخرین مرحله از رسیدگی پرونده در دادگاه حقوقی، اجرای حکم قطعی از مراجع قضایی صادر می شود که این موضوع در قانون اجرای احکام مدنی شرایط خاصی دارد. آغاز فرایند اجرای حکم قطعی حقوقی، به صدور اجراییه نیاز دارد که نخستین مرجع رسیدگی کننده به پرونده در هر صورت متکفل صدور آن بنا به درخواست محکوم له، دادگاه است.

چه احکامی لازم الاجرا است؟

اجرای حکم در دادگاه که باید حتما اجرا گردد یا به قول حقوقدانان، حکم لازم الاجرا یکی از موارد زیر خواهد بود:

 • صدوراحکام مراجع دادگستری.
 • صدور احکامی مثل حکم داور که مستقلاً در حدود مقررات و در خارج از دادگستری اتخاذ می گردد.
 • صدور احکام مقامات غیر دادگستری؛ ولی اجرای آن به عهده دادگستری واگذار شده است مانند احکام صادره توسط هیئت های حل اختلاف کارگر و کارفرما.

و همچنین مطابق با ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی، اجراییه به وسیله قسمت اجراییه دادگاهی که آن را صادر کرده است به موقع اجرا گذاشته می شود. بنابراین، دستور صدور اجراییه و عملیات اجراییه آن تحت نظر دادگاه نخستین و به موقع انجام می گیرد.

اجرای احکام مدنی به چه معناست؟

اجرای احکام مجموعه اعمالی است که به منظور به مرحله عمل در آوردن حکم دادگاه صورت می پذیرد.

مهمترین مرحله دادرسی اجرای حکم و دستور دادگاه ها و مراجع قضایی است. زیرا اگر صدور حکم فاقد پشتوانه اجرایی باشد، بدون ارزش خواهد بود و در واقع، محکوم له در مرحله اجرایی حکم است که عملاً به حق خود رسیده و محکوم علیه نیز به کیفر عمل خود می رسد.

قانون اجرای احکام مدنی تعریفی از اجرای احکام مدنی ارایه نداده است، بلکه تنها احکام قابل اجرا را تعریف می کند. با این حال می توان اجرای حکم را اعمال قدرت عمومی در جهت رسیدن به حق ذی نفع و بر طبق قانون تعریف کرد. واژه اجرای احکام مدنی در مقابل اجرای احکام کیفری استفاده می گردد.

در اجرای احکام کیفری، احکام صادره از دادگاه ها در امور کیفری (جزایی) به وسیله واحد اجرای احکام کیفری به اجرا می شود اما در اجرای احکام مدنی، احکام صادره از دادگاه ها در امور حقوقی توسط واحد اجرای احکام مدنی اجرا می گردد.

اجرای احکام مدنی چه انواعی دارد؟

اجرای احکام مدنی از جهات زیر قابل تقسیم است:

 • از جهت نوع اجرا: اجرای احکام مدنی از نظر نوع اجرا به اجرای احکام موقت و اجرای کامل قابل تقسیم است. اجرای موقت حکم عبارت است از اجرای حکمی که هنوز قطعیت نیافته و می توان به آن اعتراض کرد. البته اصل بر این است که احکام بعد از قطعیت، اجرا گردند و اجرای موقت احکام، استثنایی است.
 • از جهت محل صدور حکم: اجرای احکام مدنی از جهت صدور حکم به اجرای احکام دادگاه های داخلی و اجرای احکام دادگاه های خارجی تقسیم می گردد.
 • اجرای احکام مراجع عمومی و اجرای احکام مراجع اختصاصی مثل اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار که بر عهده اجرای احکام دادگستری گذاشته شده است.

قواعد عمومی اجرای حکم مدنی چیست؟

برای اینکه بتوان حکمی را اجرا کرد، باید شرایطی مانند قطعیت، ابلاغ به محکوم علیه، معین بودن موضوع حکم و تقاضای اجرای حکم وجود داشته باشد.

 • قطعیت: به موجب ماده یک قانون اجرای احکام مدنی، هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به اجرا در نمی آید به جز این که حکم، قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن، در مواردی که قانون معین می کند، صادر شده باشد. بنابراین برای اجرای موقت دو شرط لازم است؛ یکی از این شرایط پیش بینی اجرای موقت در قانون و دیگری صدور قرار اجرای موقت از دادگاه. البته اکنون در نظام قضایی ایران، قرار اجرای موقت حکم وجود ندارد. با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در سال 1379 اجرای موقت احکام به استثنای ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی امکان پذیر نیست.
 • ابلاغ به محکوم علیه: به موجب ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی، احکام دادگاه های دادگستری، زمانی اجرا می گردد که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده باشد. به هر حال طبق ماده 302 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم باید به هر دو طرف ابلاغ شود تا بتوان آن را اجرا کرد.
 • معین بودن موضوع حکم: مورد دیگری که برای صدور اجراییه جهت اجرای حکم لازم است، معین بودن موضوع حکم است و حکمی که فاقد این مشخصه است، قابلیت اجرا ندارد. (ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی) در صورتی که قابل اجرا نبودن حکم از ابهام یا اجمال در خود حکم ناشی شود، دادگاه صادر کننده حکم باید رفع ابهام یا اجمال را از حکم به عمل بیاورد.
 • تقاضای اجرای حکم: صدور اجراییه بر اساس درخواست محکوم له صورت می پذیرد. دادگاه بدون درخواست محکوم له یا شخصی که ذی نفع است، به اجرای حکم اقدام نمی کند. (قسمت دوم ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی). البته در صورتی که نماینده یا قائم مقام قانونی درخواست اجرای حکم را کرده باشد، باید مدرک نشان دهنده سمتشان را نیز همراه درخواست اجرای حکم ارایه کنند.

مراحل صدور اجراییه چیست؟

به طور معمول درخواست اجراییه به دفتر دادگاه صادرکننده حکم بدوی تسلیم می گردد. دفتر، این درخواست را همراه پرونده مورد نظر به دادگاه تقدیم می کند. اگر دادگاه این تقاضا را قانونی و شرایط صدور اجراییه را فراهم دید، نسبت به صدور دستور لازم بر صدور اجراییه اقدام می کند. البته در چند مورد نیازی به صدور اجراییه نیست:

 • تسلیم محکوم علیه نسبت به حکم: برخی اوقات محکوم علیه، خود به صورت اختیاری مفاد حکم را انجام می دهد که در این صورت به صدور اجراییه نیازی نیست.
 • اعلامی بودن حکم: در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی دارد و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست، از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند یا اعلام فسخ نکاح، نیازی به صدور اجراییه نیست.
 • اجرا به وسیله موسسات دولتی: اگر طرف دعوا اداره دولتی باشد و حکم علیه اداره صادر گردد، نیاز به صدور اجراییه است. اما اگر ادارات و مراجع دولتی طرف دعوا نباشند و لازم باشد حکم از طرف آنها اجرا شود، نیازی به صدور اجراییه نیست. مرجع صدور اجراییه احکام دادگاه های ایران طبق ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی با دادگاه نخستین است. بنابراین محکوم له باید به دادگاهی که حکم نخستین از آن دادگاه صادر شده است، رجوع کند.

احکام حقوقی چه زمانی به اجرا در می آید؟

احکام حقوقی به صورت خود به خود به اجرا درنمی آیند بلکه محکوم له یا نماینده قانونی او یا قائم مقامش باید به صورت کتبی برای اجرای حکم را از دادگاه تقاضا بنمایند و تا زمانی که این تقاضا از سوی این افراد مطرح نشود، دادگاه نیز به اجرای حکم مبادرت نمی نماید.

صدور اجرائیه از سوی دادگاه نخستین: بعد از طی مراحل بالا، اجرائیه ای از سوی دادگاه نخستین ( نه دادگاه دیگری ) صادر می گردد. صدور این اجرئیه از سوی دادگاه نخستین، جوازی برای اجرای حکم خواهد بود.

اجرای حکم چگونه انجام می شود؟

اجرای حکم توسط دادورزها یا مامورین اجرا در قسمت اجرای دادگاهی که اجرائیه را صادر کرده است به عمل می آید. این نکته قابل توجه است که هرگاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی باید در حوزه دادگاه دیگری به عمل آید، مدیر اجراء انجام عملیات مزبور را به قسمت اجراء دادگاه آن حوزه می سپارد. دادورزها تحت نظر مدیر اجراء هستند و مدیر اجراء نیز تحت ریاست و مسوولیت دادگاه وظایف خود را انجام می دهد.

هر گاه در جریان اجرای حکم اشکالی به وجود بیاید، دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود رفع اشکال می کند. اما اختلافات درباره مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث می شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می گردد.

ابلاغ اجراییه چیست؟

ابلاغ اجرائیه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می آید و آخرین محل ابلاغ به محکوم علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجرائیه سابقه ابلاغ به حساب می آید.

اجرای احکام غیر مالی در دادگاه چگونه است؟

اجرای حکم در دادگاه برای احکام غیر مالی به راحتی حکم مالی نیست . امکان این وجود دارد که اجرای احکام غیرمالی بسته به حکم متفاوت باشد مثلاً اگر هنگام تخلیه، ملک در تصرف شخصی به جز محکوم علیه باشد، دادورز باید بدون توجه به شخصیت متصرف نسبت به تخلیه آن اقدام کند.

یا این که اگر در محلی که باید خلع ید شود مالی از اموال محکوم علیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن اجتناب کند، دادورز صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و به ترتیبی که در قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ آمده است اقدام می کند.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل اجرا بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در اجرا دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله:

 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • هزینه مشاوره اولیه
 • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
 • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل برای اجرا چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل اجرا معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص اجرا در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان
ویژگی های دادسان
تصویر یک مثلث با سه خط در زیر آن که حرکت مثلث را به سمت بالا القا می کند به منظور توضیحات درباره ی سریع و اقتصادی بودن دادسان

سریع و اقتصادی

تصویر یک ستاره ی گرافیکی به منظور ارائه ی توضیحات درباره ی وکلای دادسان

وکلای متخصص

تصویر کره ی زمین به صورت گرافیکی به منظور نمایش پوشش سراسری دادسان

پوشش سراسری

تصویر سپر به صورت گرافیکی به منظور نمایش امنیت دادسان

حافظ حریم شخصی

نظرات برخی از کاربران دادسان

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان
تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان

تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

سوالات متداول

چرا من باید از سامانه دادسان استفاده کنم؟

زیرا در دادسان بیش از 500 وکیل فعالیت می کند و دادسان رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیل متخصص در موضوع شما را برایتان رایگان ارسال میکند و شما میتوانید پس از مقایسه وکلا، نسبت به رزرو تایم مشاوره از ایشان اقدام نمائید.

ثبت درخواست و دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا از طریق دادسان شامل هزینه است؟

هزینه ثبت درخواست و ارسال رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا برای شما رایگان است.

بعد از ثبت درخواست چه اتفاقی برای درخواست من می افتد؟

بعد از ثبت درخواست، رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیلی که پرونده های مشابه موضوع شما داشته اند را در بازه زمانی یک ساعت تا یک روز کاری رایگان دریافت می کنید و پس از مقایسه وکیل خود را انتخاب کرده و جلسه مشاوره را مطابق میلتان حضوری یا تلفنی برگذار می کنید.

نحوه ارتباط کاربر با وکلا چگونه است؟

برای اعطای وکالت، کاربر باید با وکیل جلسه حضوری داشته باشد.

وکلا چگونه ارزیابی می شوند؟

وکلا بر اساس پرونده های گذشته و قرارداد هایی که تنظیم کرده اند، از منظر تخصص دسته بندی شده و علاوه بر این موضوع، در سایت دادسان امتیاز و نظرات سایر کاربرانی که از خدمات این وکلا استفاده کرده اند نمایش داده می شوند که سنجه مناسبی برای ارزیابی وکلا توسط کاربر می باشد.

پرداخت ها به چه صورت است؟

وکالت:

هزینه وکالت در تمامی مراحل توسط وکیل اخذ می شود.

مشاوره:

پس از دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی از چند وکیل، میتوانید نسبت به رزرو زمان مشاوره از ایشان اقدام نمود و هزینه اعلامی توسط وکیل را پرداخت کنید تا جلسه قطعی شود، این مبلغ پس از جلسه با وکیل تسویه می گردد.

4.5 از 4 نظر

نظر شما ثبت شد