نیاز به وکیل متخصص تامین خواسته دارید؟

ثبت نام
برخی از مشتریان ما لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا

برخی از مشتریان ما

لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا
مراحل کاری دادسان
 • 1 درخواست حقوقی خود را ثبت کنید.
 • 2 رزومه و دستمزد چند وکیل متخصص را دریافت می کنید.
 • 3 وکیل خود را انتخاب نمایید.
 • 4 جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید.

واژه تامین به معنای ایمن داشتن و همین مطور معنای خواسته در لغت، موضوع دعوا است. در نتیجه منظور از تامین خواسته حفظ خواسته دعوا است. هر گاه طلبکار به دادگاه درخواست داده و ادله ای اقامه کند که مدیون برای فرار از دین تصمیم به فروش اموال خود را دارد، دادگاه صلاحیت آن را داد که نسبت به صدور قرار توقیف اموال وی به میزان بدهی او اقدام نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه نمی تواند اموال را بفروشد.

قرار تامین خواسته از تصمیمات دادگاه است، بنابراین وجود همه ی شرایط اقامه دعوا از جمله اهلیت، ذی نفعی، ذی سمتی و… برای درخواست تامین ضروری است.

خواهان توانایی آن را دارد که پیش از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده باشد، تامین خواسته درخواست نماید و دادگاه مکلف است که آن را قبول کند.

تامین خواسته چیست؟

تامین خواسته یکی از تدابیر احتیاطی است که به وسیله آن خواهان عین خواسته یا معادل آن را از اموال خوانده تا پایان دادرسی به حیطه توقیف درآورده از نقل و انتقال آن جلوگیری می کند تا طلب خود را وصول کند.

طبق ماده 108 ق.آ.د مدنی خواهان توانایی آن را دارد که در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته کند و از جمله تکالیف دادگاه است که درخواست تامین خواسته را قبول کند.

 • اگر دعوا مستند به سند رسمی باشد بر دادگاه تکلیف است که در صورت احراز شرایط مقرر به درخواست خواهان بدون گرفتن تامین از وی نسبت به صدور قرار تأمین خواسته اقدام کند.
 • خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد ( بند ب ماده 109 ق.آ.د مدنی ) ماده 952 ق.ا.د. مدنی تفریط عبارت از ترک عملی که به علت قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیرلازم است.
 • اسناد تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه موظف به قبول درخواست تامین باشد مثل برات – سفته – چک

به موجب ماده 292 ق.ت پس از اقامه دعوا ممکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تامین توقیف کند و با توجه به بند (د) ماده 108 ق.آ.د مدنی تأمین خواسته در صورتی انجام می شود که خواهان خسارتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد.

چه زمانی می توان درخواست تامین خواسته داد؟

 • قبل از تقدیم دادخواست: در صورتی که در خواست تامین خواسته قبل از تقدیم دادخواست دعوی اصلی مطرح گردد و دادگاه نسبت به صدور قرار تامین خواسته اقدام کند. در این صورت، خواهان، از تاریخ صدور قرار به مدت ده روز فرصت دارد که دعوای اصلی خود را مطرح کند و اگر در مدت معین، خواهان، طرح دعوا نکند، این امکان برای خوانده وجود دارد تا خواستار لغو این قرار از دادگاه باشد و دادگاه هم وظیفه دارد، آن را بلافاصله لغو کند ولی اگر خوانده تقاضای لغو نکند، قرار به همین حالت باقی می ماند.
 • ضمن تقدیم دادخواست: در این حالت، خواهان در همان برگ دادخواست اصلی، درخواست تامین خواسته را هم می افزاید. به عنوان مثال مطالبه هفتصد میلیون ریال و تامین خواسته
 • در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است: تا پیش از صدور حکم در مرحله بدوی، این امکان برای خواهان وجود داردکه درخواست تامین خواسته کند و اگر پس از صدور حکم، تجدید نظرخواهی گردد، در مرحله تجدید نظر خواهی نیز این امکان وجود دارد که در خواست تامین خواسته کند، در این صورت می تواند به صورت لایجه درخواست شود.

نکته قابل توجه این که در ماده 11 قانون حمایت از خانواده که در سال 1391 تصویت شده است. از نوعی تامین سخن به میان آمده است. تحت عنوان تامین محکوم به که با تامین خواسته ای که در بالا ذکر شد، متفاوت است و در قالب تصمیم و دستور اداری خواهد بود و نه در قالب تامین خواسته.

آیا برای رسیدگی به درخواست تامین خواسته نیازی به تعیین وقت وجود دارد؟

خیر، در صورت آماده بودن شرایط، بلافاصله قرار تامین صادر خواهد شد، البته ممکن است که قاضی درخواست تامین خواسته را رد کند. همچنین، دادگاه به جز در مواردی که مستند دعوای خواهان، سند رسمی یا چک و سفته ی واخواست شده باشد، دستور تودیع خسارت احتمالی می دهد و صدور قرار تامین خواسته را به تودیع خسارت احتمالی مشروط می کند. به عنوان مثال، عقدنامه سند رسمی است و در صورت مطالبه مهریه توسط زن و در خواست تامین خواسته، به تودیع خسارت نیازی نیست. مطالبه وجه چکی که ظرف 15 روز از سررسید، واخواست شده نیز همین ویژگی را دارد. در سایر موارد، برای تامین خواسته، معمولا باید خسارت احتمالی به صندوق دادگستری تودیع گردد. شرایط صدور قرار تامین خواسته در ماده 108 قانون آیین دادرسی آمده است.

شرایط صدور تامین خواسته چیست؟

 • خواسته باید قطعی باشد به این معنا که حق مورد ادعای متقاضی باید قطعیت داشته و قابل مطالبه باشد و تحقق وجود آن موقوف به وقوع یا عدم وقوع حادثه ای در آینده نباشد.
 • میزان خواسته باید معلوم یا عین معین باشد مالی باشد که به طور مستقیم قابل ارزیابی به پول باشد.
 • صدور قرار تامین نیاز به درخواست خواهان یا نماینده او دارد پس درخواست کننده باید نفع، سمت و اهلیت قانونی داشته باشد.

قرار تامین قابلیت تجدید نظر را ندارد ولی قابل اعتراض در همان دادگاه می باشد.

تبدیل تامین چیست؟

 • در مورد خواهان: که در مقابل سایر طلبکاران حق تقدم برای خواهان ایجاد می شود و مصونیت مال از تضییع.
 • در مورد خوانده: ممنوعیت هرگونه نقل و انتقال نسبت به عین، اعم از منقول یا غیرمنقول، این اثر حتمی است ولی اثر احتمالی آن استحقاق خوانده برای مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار تامین خواسته است.
 • شخص ثالث که مال مورد درخواست تأمین نزد او است حق انتقال و تهاتر آن مال را ندارد.

در چه مواردی قرار تامین خواسته مرتفع می شود؟

 • در صورتی که حکم قطعی علیه خواهان صادر گردد یا استرداد دعوا یا استرداد دادخواست از سوی خواهان
 • در صورت از بین رفتن موجباتی که به دلیل آن ها درخواست تامین شده است.
 • در صورتی که خواهان تا 10 روز از تاریخ صادر شدن قرار تامین خواسته نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد.

ظرف مدت 10 روز این قرار قابل اعتراض است رسیدگی به قرار فوری و خارج از نوبت است درخواست تامین از سوی دادگاهی انجام می پذیرد که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را دارد قرار تأمین قابل تجدید نظر نمی باشد ولی قابل اعتراض در همان دادگاه است مطالبه خسارت خوانده بدون هزینه دادرسی و بدون تشریفات است.

میزان خسارت توسط دادگاه تعیین می شود از محصول املاک و باغ ها به مقدار دوسوم سهم خوانده در صورت تأمین خواسته توقیف می گردد.

ماده 74 ق.آ.د کیفری: شاکی می تواند تأمین ضرر و زیان خود را از دادگاه تقاضا کند در صورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد دادگاه قرار تأمین خواسته را صادر می کند این قرار قطعی و غیرقابل اعتراض است.

ماده 75 ق.آ.د. کیفری: در صورتی که خواسته شاکی عین معینی نبوده و یا عین معین بوده لکن توقیف آن ممکن نمی باشد دادگاه معادل مبلغ ضرور و زیان شاکی از سایر اموال و دارایی متهم توقیف می کند و اگر تقاضای تبدیل توقیف اموال متهم به ضامن بشود دادگاه طبق مقررات آیین دادرسی

چه دادگاهی در زمینه رسیدگی به درخواست تامین خواسته صلاحیت دارد؟

دادگاهی است که نسبت به اصل دعوا صلاحیت رسیدگی را دارد ولو اینکه مال مورد درخواست تامین، خارج از حوزه دادگاه صالح باشد.

تاچه مدتی برای درخواست تامین خواسته فرصت سپردن تامین وجود دارد؟

قانون مهلت سپردن تامین را محدود ننموده است، اما در عمل دادگاه ها ضمن تعیین میزان تامین مدت آن را نیز که معمولا ده روز می باشد، مشخص می کنند.

اصل بر این است که قرار تامین خواسته به خوانده ابلاغ و سپس اجرا شود، اما در مواردی که امکان ابلاغ فوری باشد و تاخیر اجراء باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد، ابتدا تامین اجرا و سپس ابلاغ می شود.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل تامین خواسته بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در تامین خواسته دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله:

 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • هزینه مشاوره اولیه
 • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
 • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل برای تامین خواسته چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل تامین خواسته معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص تامین خواسته در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان
ویژگی های دادسان
تصویر یک مثلث با سه خط در زیر آن که حرکت مثلث را به سمت بالا القا می کند به منظور توضیحات درباره ی سریع و اقتصادی بودن دادسان

سریع و اقتصادی

تصویر یک ستاره ی گرافیکی به منظور ارائه ی توضیحات درباره ی وکلای دادسان

وکلای متخصص

تصویر کره ی زمین به صورت گرافیکی به منظور نمایش پوشش سراسری دادسان

پوشش سراسری

تصویر سپر به صورت گرافیکی به منظور نمایش امنیت دادسان

حافظ حریم شخصی

نظرات برخی از کاربران دادسان

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان
تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان

تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

سوالات متداول

چرا من باید از سامانه دادسان استفاده کنم؟

زیرا در دادسان بیش از 500 وکیل فعالیت می کند و دادسان رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیل متخصص در موضوع شما را برایتان رایگان ارسال میکند و شما میتوانید پس از مقایسه وکلا، نسبت به رزرو تایم مشاوره از ایشان اقدام نمائید.

ثبت درخواست و دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا از طریق دادسان شامل هزینه است؟

هزینه ثبت درخواست و ارسال رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا برای شما رایگان است.

بعد از ثبت درخواست چه اتفاقی برای درخواست من می افتد؟

بعد از ثبت درخواست، رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیلی که پرونده های مشابه موضوع شما داشته اند را در بازه زمانی یک ساعت تا یک روز کاری رایگان دریافت می کنید و پس از مقایسه وکیل خود را انتخاب کرده و جلسه مشاوره را مطابق میلتان حضوری یا تلفنی برگذار می کنید.

نحوه ارتباط کاربر با وکلا چگونه است؟

برای اعطای وکالت، کاربر باید با وکیل جلسه حضوری داشته باشد.

وکلا چگونه ارزیابی می شوند؟

وکلا بر اساس پرونده های گذشته و قرارداد هایی که تنظیم کرده اند، از منظر تخصص دسته بندی شده و علاوه بر این موضوع، در سایت دادسان امتیاز و نظرات سایر کاربرانی که از خدمات این وکلا استفاده کرده اند نمایش داده می شوند که سنجه مناسبی برای ارزیابی وکلا توسط کاربر می باشد.

پرداخت ها به چه صورت است؟

وکالت:

هزینه وکالت در تمامی مراحل توسط وکیل اخذ می شود.

مشاوره:

پس از دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی از چند وکیل، میتوانید نسبت به رزرو زمان مشاوره از ایشان اقدام نمود و هزینه اعلامی توسط وکیل را پرداخت کنید تا جلسه قطعی شود، این مبلغ پس از جلسه با وکیل تسویه می گردد.

4.6 از 5 نظر

نظر شما ثبت شد